Perşembe , Aralık 1 2022
Home / Parti / Program / KKP PROĞRAMI

KKP PROĞRAMI

KKP PROĞRAMI
• 21. YÜZYILA GİRERKEN DÜNYAMIZ
o Sosyalist Ülkeler
o Ulusal Bağımsızlık Mücadeleleri
o İşçi Sınıfı
o Yeni Toplumsal Hareketler,
İşçi Sınıfının Alternatifi Değil, Müttefikidir
o Emperyalist Merkezli Küreselleşmeye Hayır!
o Kapitalizm, Doğa ve İnsan
o Emperyalizme Kapitalizme Karşı Mücadele
Her Alanda Sürüyor
• KÜRDiSTAN‘À GENEL BAKIŞ
o Küzey Kürdistan‘ìn Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Yapısı
o K.Kürdistan`da Kapitalist Gelişme Hızlandırılıyor
o Kürt / Kürdistan Burjuvazisi Devrimin Karşısındadır
o K. Kürdistan`da Emek Ordusu Büyüyor
o Üretimde, Ücretli Kadın ve Çocuk Emeği Artıyor
o Doğal Çevre Tahrip Ediliyor, Ekolojik Denge Bozuluyor!
o Türkiye Kesiminde Yaşayan Kürtler
o Devrimin Niteliği
o KKP`nin Niteliği ve İktidar Hedefi
• ULUSAL KURUCULUK VE SOSYALiZMiN iNŞASI
o A)Dış siyaset
o B) Siyasal alanda
o C) Ekomomik alanda
o D) Sosyal alanda
o E) Dil, kültür, eğitim-öğrenim alanında
o F) Ulusal azınlıklar ve topluluklar sorununun çözümü
• GÜNCEL TALEPLER UĞRUNA MÜCADELE
o A)Siyasal, kültürel yaşamın özgürleştirilmesi
o B) Çalışma hayatının iyileştirilmesi
o C) Kadınlara her alanda eşitlik
o D) Emekçi köylülük üzerindeki baskılara son verilmeli
o E) Gençliğe güvenli gelecek
o F)Kentler özerk ve yaşanılır hale getirilmeli

21
yüzyıla girerken emperyalist-kapitalist sistem yerküresini insanlık için giderek yaşanılmaz hale getiriyor. Emperyalist-kapitalist rejimler tam bir iki yüzlülükle `insan hakları,` `eşitlik,` `domokrasi` savunuculuğunu yapıyorlar. Emperyalist merkezli küreselleşme sürecinde ve gerçek yaşamda ise;

Zengin Kuzey ile yoksul Güney arasındaki uçurum derinleştiriliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve sınıfsal sömürü ağırllaştırılıyor. Bölgesel savaslar ile halklar birbirine kırdırılıyor. Işsizlik çığ gibi büyüyor. Kapitalist sınıf baskının, yobazlığın, uyuşturucu ve silah ticaretinin arkasındaki güç olmaya devam ediyor. Dünyanın kirletilmesi ve doğal kaynakların burjuvazinin bencil sınıf çıkarları doğrultusunda yağmalanması sürüyor.

Emperyalist-kapitalist sistem, insanlığa yabancılaşıyor ve aşılması gereken bir sistem olarak tarihsel sonuna hızla yaklasıyor. Tüm bu çelişkiler ve çatışmalar temelinde dünya çapında ve tek tek ülkelerde devrim dinamikleri gelişip güçleniyor.

Kominizim ise insanlığın nihai kurtuluş umudu olmaya devam ediyor.

KKP, bugün geçmişten daha güçlü olarak, insanlığın aydınlık geleceğinin komünizmde olduğuna inanıyor. Bu uğurda emperyalizme / kapitalizme karşı dünya kominist hareketiyle birlikte proletarya enternasyonalizmi temelinde mücadeleyi geliştirmek istiyor.

Sermayenin dünya çapında artan merkezileşmesi, burjuva siyasi güçlerin emek hareketine yönelik ortak tutumları karşısında; KKP dünya komünist hareketinin proletarya enternasyonalizmi ilkeleri temelinde sıkı birliğinin yaratılması gerektiğine inanıyor ve kardeş komünist partileri yeni bir enternasyonalin yaratılması yönünde adım atmaya çağırıyor.

Ulusumuz, yerküresinde kendi bağımsız devletini kuramamış ender uluslardan birisidir. Yüzyıllardır kanlı ulusal baskılar altında yaşamaktadır. Ulusumuzun kültürü, dili ve bir bütün olarak ulusal gelişiminin engellenmesi halkımızda derin ve önlenemez bir özgürlük istemi yaratmıştır. Bütün bunların beslediği devrimci ulusal dinamik; Kuzey Kurdistan proletaryasının önüne, ulusal özgürlük ve sosyalizm mücadelesini birlikte sürdürme görevini koymaktadır.

Kuzey Kürdistan’da devrim dinamizmi, Türkiye kapitalizminin yarattığı nesnel gerçeklikler tarafından belirlenmekte; dolayısıyla Kürdistan devriminin toplumsal boyutu ulusal kurtuluşla çakışmaktadır. Sözkonusu nesnel gerçeklikler Kuzey Kürdistan işçi sınıfının önüne Türkiye işçi sınıfıyla birlikte mücadele yürütme görevini de koymaktadır.

Kuzey Kürdistan`da emek-sermaye çelişkisi derinleşiyor. Ulusal, sınıfsal ve diğer tüm çelişkiler emek-sermaye çelişkisi temlinde ve etrafında biçimleniyor. Kuzey Kürdistan proletaryası, TC rejimine karşı ulusal kurtuluş mücadelesini geliştirirken, aynı süreçte kapitalizme karsşı sınıf mücadelesini ve sosyalizm uğruna mücadeleyi geliştirmekle de yükümlüdür.
Tüm bu nesnel koşulların Kürdistan komünistleri için öne çıkardığı tarihsel görev; proletaryayı örgütlemek, mücadelesinin her biçimine öncülük etmek, devrimin politik ordusunu güçlendirmek ve ulusal-toplumsal gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaktır.

Mart 1982`de gerçekleştirdiği 1.Kongresi ile kuruluşunu ilan eden Kuzey Kürdistan proletaryasının politik partisi Kürdistan Komünist Partisi;

Ezen ve ezilen ulusların varlığı koşullarında ve Ulusumuzun kendi ulusal devletini kurma zorunluluğu nedeniyle Türkiye komünist hareketi ile birbirini tamamlayan bir politik yönelimi hedefler.

İdeolojik-kuramsal üretimde ve politik mücadelesinde Marksizm-Leninizmi rehber edinir.

21. YÜZYILA GİRERKEN DÜNYAMIZ

Serbest rekabet ve sömürge fetihlerinin sağladığı muazzam maddi birikimin ve ileri boyutlara varan teknik gelişimin 20. Yüzyılın başlarında sermayenin yogunlaşmasını ve merkezileşmesini tekel düzeyine çıkarmasıyla birlikte kapitalizm, en son ve çürüyen aşaması olan emperyalizm aşamasına ulaşmıştır.

Emperyalizm, tarihte ilk olarak dünyanın bölüşümünü gerçekleştirip, üretici güçleri sınıflı toplum içerisinde en üst düzeyde geliştirmiştir. Son süreçte derin bir bunalım içerisine girerek dünya genelinde toplumsal ilerlemenin en büyük engeli haline gelmiş ve nesnel bakımdan proletaryanın kurtuluşu için koşulları olgunlaştırmıştır.

Kapitalizmin ilk büyük bunalımının bir avuç emperyalist devleti dünyayı yeniden bölüşmek üzere kendi aralarında savaşa sürüklediği bir sırada Rusya proletaryası 1917 Ekim Devrimi`yle iktidara el koymuştur. Ekim Devrimi dünya insanlığının kaderinin ileriye doğru değişiminde tarihsel bir momenti temsil etmiş; emperyalist-kapitalizmin ebedi zannedilen egemenliğinde ilk belirleyici gediği açmış; böylece emperyalizmin bütün direncine rağmen, dünya insanlığı kapitalizmden sosyalizme geçiş çağına girmiştir.

Sovyetler Birliği, kapitalist ülkelerin işçi sınıfı ve sömürgesel boyunduruk altındaki halkların ulusal bağımsızlık mücadelelerinin enternasyonal dayanışmasıyla emperyalizme peş peşe darbeler indirmiştir.

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı`nda Sovyerler Birliği ve sosyalist hareket, sosyalist blokun kuruluşuna yol açan bir zaferle çıkmıştır. Asya ve Afrika`daki zincirleme ulusal kurtuluş devrimleriyle klasik sömürgecilik sistemi çökertilmiştir.

Sosyalist Ülkeler

Komünist partiler ve sosyalist devletler kendi halkları ve dünya halkları yararına pek çok olumlu, ilerici atılımlarla çağın gidişine devrimci etki yaptılar. Fakat 1980`li yılların sonlarına doğru SSCB`nin başını çektiği sosyalist blok sarsılma ve dağılma sürecine girdi. Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa`daki sosyalist rejimler iç ve dış nedenlerle giderek yıkıldılar. Eski sosyalist ülkeler kapitalizme dönüş süreçlerini tamamladılar.

Dünya devrim sürecinin önemli dinamiklerinden biri olarak sosyalist blok artık yok. Çin, Küba, Vietnam ve Kuzey Kore gibi halen komünist partilerin iktidarda olduğu tekil sosyalist ülkeler var. Dünya ölçeğinde sosyalizm ile emperyalist-kapitalizm arasındaki denge geçici olarak günümüzde emperyalizm lehine değişmiştir.

21. yüzyıla girerken tüm dünya sosyalizm uğruna mücadeleler devam ediyor. Çağımız, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı özelliğini ve dinamiklerini koruyor. Sosyalist sistemin dağılmasına rağmen sosyalizm uğruna mücadele dinamikleri tüm dünyada gelişip güçleniyor. Rusya`da komünist hareketin kısa sürede toparlanması da bu yönde olumlu bir gelişmedir.

Bütün zaaflarına ve sosyalist sistemin yıkılmasına rağmen, 20. Yüzyıla damgasını vuran sosyalizmdir. Ancak kapitalizm ile nihai hesaplasması 21. Yüzyıla taşınmıştır.

Reel sosyalizmin çöküşünde iç dinamikler belirleyici oldu. Eski sosyalist ülkelerin kendi yapısal yetmezlikleri sonucu yıkılmış olmaları, reel sosyalizmin tarihsel süreç bakımından üstlendiği işlevi ortadan kaldırmaz. İnsanlığa 70 yıllık bir deney ve miras bıraktılar. Bu miras iyisi ve kötüsüyle bizim mirasımızdır.

Ulusal Bağımsızlık Mücadeleleri

20. yüzyıl aynı zamanda Asya, Afrika ve Latin Amarika sömürge halklarının emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık uğruna ayağa kalktıkları yüzyıl oldu.

Ekim Devrimi`nin yaktığı özgürlük ve bağımsızlık kıvılcımı, sosyalist sistemin ve uluslararası işçi hareketinin sağladığı çok yönlü destek ile sömürge halkları emperyalist klasik sömürgecilik zincirlerini parçaladılar.

1970`li yılların sonlarına gelindiğinde, dünyada onlarca yeni genç bağımsız ulusal devlet kurulmuştur. Ancak bu ulusal devletlerin sadece birkaçı emperyalizmden ekonomik ve siyasi bağımsızlığını koruyabildi. Kısa sürede çoğunluğu yeni sömürgecilik politikaları temelinde emperyalizmin ekonomik, siyasi bağımlılık ilişkilerinin girdabına girdiler. Emperyalizm daha başından meta ihracının yanısıra sermaye ihracıyla girdiği yeni sömürgecilik ilişkilerini, klasik sömürgeciliğin çöküşüyle genelleştirerek sistem haline getirdi.

21. yüzyıla girerken bağımsız ulusal devletlerin kurulmasını hedefleyen ulusal kurtuluş hareketleri, artık tarihi evre olarak kapanmıştır. Kürt ulusu ve az sayıda halkın dışında ulusal bağımsızlık mücadeleleri dünya çapında belirleyici güç anlamında sona erdi. Ulusal kurtuluş mücadeleleri dünyada belirleyici yönüyle anti-emperyalist bir dinamik olmaktan çıktı.

Sosyalizmin emperyalizm karşısında etkili bir denge gücü olmaktan çıktığı günümüzde; halen devam eden ulusal kurtuluş hareketlerinin de emperyalizmin ve bölge gericiliğinin etkisi altına girme tehlikesi her gün biraz daha büyümektedir.

Sosyalizmi amaçlamayan burjuva demokratik, salt ulusal kurtuluşçu politikalar izleyen ulusal hareketlerin, son tahlilde çözümü ABD ve diğer emperyalist-kapitalist güçlerle ilişki aramaları giderek kaçınılmaz bir süreç olmaktadır. Filistın, Güney Afrika, Güney Kürdistan ve Kuzey Irlanda`da yaşananlar bunun en yakın canlı örnekleri oldular.

Emperyalizme ve bölge gericiliğine karşı bağımsız duruşun teminatı; ulusal kurtuluşa toplumsal kurtuluş (sosyalizm) perspektifini hàkim kılmaktır.

Emperyalist dünyanın sözde karşılıklı, gerçekte tek yanlı bağımlılık ilişkileri ile boyunduruk altına aldığı çeşitli derecelerde geri kalmış ezilen ve sömürge halklar dünyası sistemin çelişkilerinin en şiddetli yüze vurduğu alan durumundadırlar. Emperyalizmin ihraç ettiği çevre sorunları, kitlesel açlık, salgın hastalıklar pençesindedirler; kültürleri emperyalist kültür istilası altındadır; teknolojileri emperyalizmin tranfser ettiği demode teknolojilerdir.

Emperyalizm uluslararası bir kast sistemi oluşturmuştur. Piramidin tepesinde duran bir avuç epperyalist tekelin yükünün önemli bir kesimini tabandaki ezilen halklar çekmektedirler. En altta ise Kürt halkı gibi henüz ulusal devletini kuramamış halklar mevcuttur.

Başta Avrupa kıtasında olmak üzere, ulus devletler giderek ekonomik, siyasal ve kültürel merkezileşmenin odağı olmaktan çıkıyor. Merkezileşme uluslarüstü kurumlar etrafında şekilleniyor. Ulus devletinin sınırları anlamsızlaştıkça, merkezileşmenin karşı kutbu olarak güçlenen yerelleşmenin bir ürünü olarak kültürel ve sosyal farklılıklar temelinde yeni ırkçı milliyetçi dinamikler oluşuyor. Bunlar, ulusal kurtuluşçu veya yurtsever hareketler olarak algılanamaz.

KKP; Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika halklarının amperyalizme karşı toplumsal kurtuluşlarının gündemde olduğuna inanıyor. İşçi, emekçi halklar kendi ülkelerinde kapitalizme karşı mücadele etmeden emperyalizme karşı toplumsal kurtuluşu gerçekleştiremezler. Çünkü halkların gerçek kurtuluşu toplumsal kurtuluşta ve sosyalizmdedir.

İşçi Sınıfı

Dünya devrim sürecinin en kapsamlı ve en temel dinamiği dün olduğu gibi bugün de işçi sınıfıdır. Emek ile sermaye çelişkisinden beslenerek gelişen bu dinamiğin nesnel temelleri dünyanın en ücra köşesinde bile güçlenmektedir.

Işçi sınıfının mücadelesi ve devrimci kavga 1970`li yılların sonlarına doğru giderek durgunluk ve gerileme sürecine girmiştir. Bu süreç halen tam olarak aşılamamıştır. Yaşanan durgunlukta komünist hareketin idolojik-teorik durağanlığının payı da vardır. Her zaman işçi sınıfı mücadelesi ile komünist hareket karşılıklı olarak birbirini etkilemişlerdir.

Günümüzde başta emperyalist ülkelerde olmak üzere giderek tüm kapitalist ülkelerde sermaye, kapitalist üretimin teknik yapısında gerçekleştirmeye yöneldigi esneklikle, işçi sınıfına çok yönlü saldırılarda bulunmaktadır. Bunalımlarından çıkış arayışlarını sürdüren sermaye, teknolojik gelişmeleri de arkasına alarak, işçi sınıfını çok yönlü baskı ve sömürü altında tutmaktadır.

Sermayenin, üretim sürecinde aşılması gereken `katılıklar` olarak gördüğü istihdam, çalışma, ücret koşulları vb.ni esneklestirmesiyle; işçi sınıfının başta sendika, grev ve toplu sözleşme hakları olmak üzere 200 yıllık süreçte ağır bedeller pahasına elde ettiği kazanımları ortadan kaldırılmak isteniyor.

Ulusal bağımsızlık mücadelelerinin belirleyici güç olarak sona ermesi ve kapitalizmin Asya, Afrika alanında da derinlemesine gelişme göstermesiyle, buralarda da emek-sermaye çelişkisi temelindeki sınıf kavgası daha yaygın ve daha yalın bir hal almıştır.

Ayrıca, sermayenin yöneldiği esnek ve uzmanlığa dayalı emek süreçleri, hedeflenenin aksine sermayenin çeliskilerini hem derinleştiriyor hem de tabanını genişletiyor. Esnek ve uzmanlığa dayalı emek süreçleri bağrında karşı dinamikleri barındırıyor ve güçlendiriyor.Üretken emek bileşeni genişliyor ve toplam emek içerisinde entellektüel emek oranı büyüyor.

Bugünün dünyası bir çok düzlemde karşıt kutuplara bölünmüş sancılı, kanayan bir dünyadır. Birinci ve temel karşıtlık emek ile sermaye arasındadır. Bu karşıtlık ulusal ve uluslararası düzeylerde gittikçe şiddetlenmektedir. Herhangi bir ülke işçi sınıfının mücadelesi, artık “kendi burjuvazisi ile“ bir mücadele olmaktan çıkıp uluslararası tekellere karşı bir mücadele niteliği kazanmaktadır. Uluslararası sermaye, sermayenin işleyişi açısından ülke sınırlarını biçimsel hale getirmektedir.

İşçi sınıfı ve komünist hareketin bir süreden beri yaşadığı durağanlığın aşılacağı yönünde gelişmeler yaşanıyor. Sermayenin artan saldırılarına İşçi sınıfından yer yer sert yanıtlar geliyor.

YeniToplumsalHareketler,İşçiSınıfınınAlternatifiDeğil, Müttefikidir

Kapitalist tüketim toplumunun doğal kaynakları fiziksel sınırlarına doğru hızla tüketmesi; çevre kirliliğini ve tahribini doruğa çıkartması, insan hakları ihlallerinin artması, özgürlüklerin kısıtanması, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımı ve baskıların devam etmesi… Tüm bunlar yaşanırken, İşçi sınıfı ve komünist hareket bu sorunlara ilişkin kapsayıcı politikalarla dinamik bir müdahale geliştirememiştir.

Çevre, insan hakları, barış ve kadın hakları savunucuları, savaş karşıtları…. olarak Yeni Toplumsal Hareketler (YTH) dünyanın her yerinde gelişip güçlenmeye başladılar.

Kapitalizmin kendisine karşı değil de, daha çok sonuçlarına karşı mücadele eden YTH’ler, işçi sınıfının alternatifi değil, müttefikleridirler. Kapitalizm koşullarında işçi sınıfi yerine devrimci dinamiği ve toplumsal muhalefeti temsil edebilecek yetenekte ve güçte başka bir sınıf ya da katman yoktur. Değişimin temel dinamiği işci sınıfıdır..
Komünist hareket, hem YTH ile ittifaklar geliştirmeli, hem de YTH`yi besleyen, motive eden sorunları da içeren politik bir perspektifle yığınlara gidebilmelidir.

Emperyalist Merkezli Küresellesmeye Hayır!

Kapitalizm dünya çapında egemen bir sistem haline geldi. Ancak kapitalist egemenlik farklı kıta ve ülkelerde farklı düzeylerde gelişme gösterdi.

Emperyalist merkezli kapitalist gelişme, dünyanın diger bölgelerinde (Güney yarım küresinde) hep emperyalizmin çıkarlarını merkezine alan ve onun ihtiyaçlarına bağımlı bir çizgide geliştirildi.

Sermayenin, kapitalizmi bir dünya sistemi haline getirmesi, son yıllarda hızlandırılan emperyalist merkezli küreselleşmenin (entegrasyon) nesnel altyapısını oluşturmaktadır.

Bilim ve teknoloji tekelini ellerinde tutan emperyalist Kuzey, kendisi sanayileşirken, Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika ülkelerini tarım toplumları olarak kalmaya zorlamaktaydı. Günümüzde ise kendisi `sanayi ötesi` yönelişlere girerken, yoksul Güney ülkelerine sanayi aktarmaktadır.

Emperyalist sermaye küreselleşme adı altında dünyayı yeniden fethetmeye yönelirken, `sanayi taşıma hareketi` politikasıyla bunalımın ağır yükünü gelişmemiş ülkelere yüklüyor ve önemlisi çevreyi kirleten üretim birimlerinin taşınmasıyla buraları kapitalizmin çöplüğüne dönüştürüyor.

Giderek hızlandırılan bir tempo ile gerçekleştirilen `sanayi taşıma`hareketi, emperyalist metropollerle yeni sömürgecilik ağı eçerisindeki ülkeler arasındaki ilişkileri daha dolaysız hale getiriyor.

Bu gelişme, geri kalmış ülkelerdeki bunanılım ve istikrarsızlığın dolaysız bir şekilde emperyalist ülkelere de yansımasının zeminlerini güçlendiriyor.

Emperyalist sermayenin egemenliginde gelişen küreselleşme; bir yandan yeni sömürgecilik ağı ıle bağımlı hale getirilen tüm ülkelerde yerelliği, yerel maddi ve manevi zenginliği eritiyor, yok ediyor, çoraklaştırıyor. Diğer yandan maddi üretimi emperyalist finans sisteminin baskısı altına alarak dünya halkları üzerindeki sömürüyü ağırlaştırıyor.

Emperyalist merkezli küreselleşme Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının ilerlemesinin başlıca engelidir. çözüm, emperyalist – kapitalizmden köklü kopuşu gercekleştirecek olan toplumsal devrimlerdedir.

Sermayenin merkezileşmesinin (küreselleşmesinin) diğer bir boyutu; öncelikle kıtasal/bölgesel bloklaşmalar etrafında yoğunluk kazanmasıdır. Avrupa (AT), Kuzey Amerika (NAFTA) ve Uzakdoğu (APEC) olarak entegrasyon derinleşiyor.

Emperyalizm ve eşitsiz gelişme teorileri günümüz dünyasının kavranmasında anahtar çözümlemelerdir. Sermayenin yoğunlaşması ve kapitalist eşitsiz gelişme yasası ABD, Batı Avrupa ve Japonya gibi emperyalist merkezler arasındaki güç dengelerinin kaymasının zeminlerini güçlendirmektedir. Ayrıca Rusya ve Çin de dünya çapında güç olma ve dengeleri sarsma potansiyellerini taşıyorlar.

Emperyalist güç odaklarının çıkar çatışması, birbirini etkisizleştirmeye yönelmeleri ve süper güç olma kavgası, emperyalist sistemin bunalımını derinleştiren bir diğer faktördür. Emperyalistler arası hakimiyet kavgasının yarattığı ve yaratacağı çelişkiler kalıcı olarak çözümlenemez. Yeni eknomik ve siyasi krizler üretmeğe devam edecektir.

Kapitalizm, Doğa ve İnsan

Kapitalizmin doğa ve insan kişiliği üzerindeki yıkıcı karekteri işlemeye devam ediyor.

Meta ideolojisi ve sınırsız kàr hırsı ile `tüketim toplumu` tüm hızıyla geliştiriliyor. Sermaye, teknolojinin sağladığı imkanlarla doğadaki tüm maddi değerleri (kaynakları) meta haline dönüştürerek piyasaya sürüyor. Amaç, insan değil daha fazla kàrdır.

Mülkiyetin ve paranın tanrı katına çıkartılarak yüceltildiği kapitalist toplum, tüm yönleriyle insan kişiliğinin ve manevi değerlerinin özgürce gelişip güçlenmesinin başlıca engeli halini alıyor. İnsani değerlere yabancılaşan meta merkezli kapitalist toplum, insan kişiliğini makinalaştırıyor.

Bu koşullarda doğanın korunması ve insanın çok yönlü yaratıcı kişiliğinin geliştirilmesi, kapitalizme karşı mücadelede giderek önem kazanıyor.

Komümistler; gelecek kuşaklara yaşanılır bir dünya bırakabilmek amacıyla, ekolojist bir kapsayıcılık ve perspektifle sorunları ele almak zorundadırlar..

Emperyalizme Kapitalizme Karşı Mücadele
Her Alanda Sürüyor

Emperyalist-kapitalist sistem, ekonomik, sosyal ve siyasal yapısıyla yozlaşıyor, çürüyor ve bunalımı giderek ağırlaşıyor. Burjuva temsili sistem ve onun kurumları rüşvet, dolandırıcılık ve siyasal entrikalarla yığınların nezdinde güven kaybına uğradılar. Bu güven erozyonu devam ediyor.

Geniş halk yığınları, yıllardır uygulanan kalıplaşmış burjuva siyasetten giderek soğuyor. Temsili kurumların seçimine ilgi ve katılım giderek azalıyor.

Sistemin bütün çelişkileri günden güne şiddetlenmektedir. Bunlar daha bugünden ekonomik krizlere, sosyal patlamalara ve savaşlara yol açmaktadır. Bütün alanlarda kıyasıya rekabet eden emperyalistler arasında “eşitsiz gelişim kanunu“ çerçevesinde meydana gelen güç oynamaları ve kamplaşmalar dünyamızın geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Bütün çağdışı nitelikleriyle, emperyalist kapitalist sistem dünya üzerinda egemenliğini sürdürmeye çalışırken, kendisini yıkacak sınıfsal, ulusal-toplumsal ve demokratik dinamikleri de beraberinde güçlendiriyor. Bu dinamiklere dayalı olarak her alanda emperyalizme ve kapitalizme karşı kavga gelişip güçleniyor.

Emperyalist-kapitalist sistemin yıkılması uğruna sürdürülen mücadelede, kapitalist ülkeler işçi sınıfıyla, ulusal-toplumsal kurtuluş mücadeleleriyle ve sosyalist ülkelerle sıkı enternasyonal ilişkilere ve eylemsel dayanışmaya girmek yaşamsal önemdedir..

Bölgemiz ülkelerinden birinde gerçekleşecek devrimin zincirlemesine bölgenin diğer ülkelerinde de zafere götürülebilmesi amacıyla bölgemiz komünist ve devrimci, ilerici güçleriyle bölge çapında enternasyonal mücadeleyi acil ve kaçınılmaz görmekteyiz.. KKP, bu amaçla bölge komünist hareketini ortak davranmaya çağırmaktadır.

KÜRDISTANÀ GENEL BAKIŞ

Halkımız, kendine özgü ekonomik, sosyal değerleriyle, çeşitli tarihlerde kurduğu devletler ve komşu halklarla girdiği çok yönlü ilişkilerle MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI`nın oluşumunda önemli rol oynamıştır. Bölgenin eski ve kadim halklarındandır.

Kürdistan’ın sahip olduğu zenginlik kaynakları, topraklarından geçen ticaret yolları ve bölgedeki coğrafik konumuyla dönemin büyük imparatorluklarının ilgisini çekmiştir. Bu yüzden ülkemiz, başta Arap-İslam ordularının saldırıları olmak üzere çeşitli devletlerin saldırılarına maruz kalmış ve egemenlikleri altına girmiştir.

Kürdistan’ın fiili bölünüşü, Osmanlı ve İran imparatorlukları arasında süren rekabetin 1639`da Kasr-i Şirin`de anlaşmaya bağlanmasıyla birlikte tarihte ilk kez resmileşmiştir.

Ülkemizin yüzyıllar boyunca yabancı istilalara uğraması, Osmanlı ve İran imparatorlukları arasında egemenlik kurma mücadelesine sahne olması, denetimin, aşiret reisleri, şeyh ve feodal beylere tanınan mahalli yetkilerle ve dolaylı sürdürülmesi, yerel yönetimler ile yabancı baskının, yabancı baskılar ile yerel yönetimlerin sömürü ve talanının maskelenmesi, sömürgecilerle aynı dinden olması gibi nedenler toplamı ekonomik ve toplumsal gelişimin önündeki başlıca engeller olmuştur.

Osmanlı Imparatorluğu`nun çöküşünden sonra doğan elverişli koşullarda, halkımızın bağımsızlık için başvurduğu yerel ayaklanmalar, birinci emperyalist savaş sırasında Osmanlı topraklarını (bu arada Kürdistan’ı da) paylaşan Ingiliz, Fransız ve Çarlık Rusyası`nın saldırıları karşısında ezilmiştir. 1917 Ekim Devrimi ile birlikte Çarlık dağılmış, Ülkemiz üzerindeki işgali kendiliğinden sona ermiştir.

Ancak Ingilizler işgal ettikleri Irak topraklarına Güney Kürdistanì, Fransızlar işgal ettiği Suriye topraklarına günebatı Kürdistan’ın iki bölgesini dahil etmişlerdir. TC’nin kuruluş sürecinde ve 1923`te yapılan Lozan anlaşmasıyla Ülkemizin önemli bir kısmı (Kuzey Kürdistan) TC devletinin sınırları içerisinde bırakılmıştır. Böylece, daha önce ikiye bölünmüş olan ülkemiz bu kez dörde bölünmüştür.

Ulusumuz bu oldu-bitti karşısında Mehabad Cumhuriyeti`nin kurulduğu yıllara kadar direnmiştir. Emperyalizmden destek gören işgalci devletler, yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde Kürt ulusal kurtuluş mücadelelerini her defasında bastırmışlardır.

Kürdistan’ı işgal eden devletlerin her biri, egemenliği altına aldığı Kürdistan parçasıyla; süreçte girdikleri emperyalist ilişkilerden de aldıkları güçle ekonomik, sosyal entegrasyonu gerçekleştirerek, halkımızın genel devrim dinamizmini parçalamışlardır. Her bir parçanın kendi kurtuluşunu sağlamak için egemen ulus işçi ve emekçileriyle ortak mücadeleye girmesinin maddi koşulları süreç içerisinde olgunlaştırılmıştır.

Bütün bunlar, Kürt ulusunun varlığını korumasını, ulusal bağımsızlığını elde etme isteğini ve dört parçanın birliğini sağlama özlemini yok edememiştir. Kürt ulusunun haklı tarihsel birlik eğilimi sürmektedir. KKP; halkımızın ulusal egemenliği altında Kürdistan’ìn birliğini savunur ve birliğe giden yolda en az iki parçanın özgür olması gerektiği bilinciyle davranır.

Her bir parçadaki kurtuluş mücadelesinin işgalci devletlerin ortak tutum ve eylemleriyle bastırılması girişimleri, bir parçadaki ulusal direnişin öbür parçalardaki ulusal kurtuluş ve komünist hareketle sürekli çeliştirilmesi çabaları, kurtuluş mücadelemizi dünya ve bölge devrim güçleriyle karşı karşıya getirme politikaları; bütün bunlar, Kürdistan genelinde komünist, devrimci-demokrat ve yurtsever güçlerin eylem birliğini zorunlu kılmaktadır.

KKP; emperyalist ve işgalci devletlerin tüm bu çaba ve girişimlerini bertaraf etmek, parçalardan birinde yükselen mücadelenin başarıya ulaşmasına destek olmak, ulusal kurtuluş hareketimizin bölge ve dünya devrim güçleriyle uyumunu sağlamak için vargücüyle çalışır. Bu amaçla Kürdistan genelinde bir DAYANIŞMA CEPHESI yaratılması için çaba sarfeder.

Küzey Kürdistan’ın Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Yapısı

Osmanlı Imparatorluğu`nun çöküşünün ardından üniter bir devlet olarak TC kuruldu. Irkçı, şöven temellerde kurulan TC devleti, K.Kürdistan’ın Osmanlı dönemindeki sömürge statüsüne son verdi. Osmanlıdan farklı olarak Kürdistan’ın ayrı bir ülke olduğu, Kürtlerin ayrı bir ulus/halk olduğu gerçeği reddedildi. Kürdistan’ın ve Kürtlerin varlığı inkàr edildi. Dizginsiz ve kuralsız askeri zor politikaları eşliğinde uygulanan kapsamlı asimilasyon ve entegrasyon politikaları ile Ülkemizde ekonomik, siyasal, kültürel işgal ve ilhak derinleştirilerek daha ağır bir konuma dönüştürüldü. Günümüzde de derinleştiriliyor.

K.Kürdistan’ın üzerindeki egemenliğini sürdürmede salt zor yöntemleriyle yetinmeyen Türk şöven burjuvazisi, öncelikle Kürt burjuva ve egemen güçlerini, kendisinin belirleyici olduğu bir uzlaşmaya çekmiştir.Siyasi iktidarda söz sahibi olma ve ekonomik gelişme olanaklarına kavuşan Kürdistanlı burjuva ve egemen sınıflar, işbirlikçilik yolunu seçerek, ulusal mücadeleden önemli ölçüde çekilmişlerdir.

K.Kürdistan’ın ulusal özgürlük ve egemenlik hakkını zorla gaspeden TC devleti; askeri, siyasi ve idari yapısıyla ülkemizde kendi egemenliğini kurarak ulusal gelişmemizi bütün yönleriyle önlemeye çalışıyor. Bu nedenle ulusal özgürlük ve egemenlik sorunu, işçi-emekçi halkımızın da en ivedi, en temel sorunu durumundadır.

TC devletinin toplu katliamlar, sürgünler ve zora dayalı kitlesel göçlerle oluşturduğu ulusal baskı bütün vahşetiyle sürüyor. Ekonomik bakımdan bu; Kürdistanìn Türkiye burjuvazisi için bir iç pazar olması, talan edilmesi ve yıkıma uğratılması; politik bakımdan, yabancı bir devletin baskısı altında ulusal egemenlikten yoksun bırakılması; sosyal ve kültürel bakımdan günümüze kadar yaşayan aşiretçilik, yaygın bir cehalet, zoraki asimilasyonun yarattığı kültürel gerilik, ulusal aşağılanma biçiminde kendini göstermektedir.

K.Kürdistan`dan TC metropollerine kitlesel göçün yanı sıra beyin (aydın) göçü de devam ediyor. Aydınlarımız düşüncelerinden dolayı öldürülüyor veya hapse konuluyor. Anadilde eğitim yasak. Kürt dili ve kültürü, üzerinde yasaklar ve baskılar ağırlaştırılarak sürdürülüyor. Kadınlarımız, ulusal baskının ağır yükü altında bunaltılıyor.

K.Kürdistan`da Kapitalist Gelişme Hızlandırılıyor

Sanayileşmenin dünya çapında emperyalist merkezlerden (metropollerden) çevreye(Güney yarım küreye) taşınması, Güneydoğu Anadolu Projesi`nin (GAP) Türkiye ve uluslararası sermaye için elverişli koşullar yaratması, TC rejiminin bilinçli-amaçlı politikalarla kapitalist gelişmeyi K.Kürdistan’ın derinlikleri de dahil her alanınde hızlandırması ve son olarak izlenen özelleştirme politikası gibi nedenlerin etkisiyle 1990`lı yıllarda K.Kürdistan`da kapitalist sanayileşme hızlı bir gelişme sürecine girdi. Ülkemizdeki kapitalist gelişmenin yönü, geçmişten farklı olarak özel sektör eksenlidir.

Kürdistan`da yaygın olarak geliştirilen kapitalizm ve onun sözde “serbest piyasa düzeni“, insanlar arasında soğuk çıkar ilişkilerinden başka bir şey bırakmıyor. Kişisel yetenekler bir değişim aracı haline getiriliyor, yaratıcılık öldürülüyor. Herşey metalaştırılıyor, para herşeyin biricik ölçüsü haline getiriliyor, kültürel yozlaşma büyüyor.

Tekelci burjuvazinin kitabında kàr ve çıkardan başka sözcük yoktur. Bu uğurda Kürdistan yakılıp-yıkılıyor; Kürt halkı kurban ediliyor. Ve bu savaşın tozu-dumanı altında son derece arsız, hızlı bir tekelci kapitalist düzen yeni baştan inşaa ediliyor. Kürdistan’ın ekonomik ve sosyal potansiyellerini daha yoğun kullanmaya ve onu kendi gelişmesinde bir siçrama tahtası olarak değerlendirmeye tekelci sermaye özel önem veriyor.Tekelci sermayenin dini imanı bayrağı yoktur. Kürt, Türk, Yahudi vs. Türkiye sermayesi uluslararası sermaye ile birlikte halkımıza ait herşeyi soyma savaşını birlikte yürütüyorlar. Bu durum Türkiye ve Kürdistan`da yaşayan proleterlerin ortak mücadelesinin nesnel temellerinden birini oluşturuyor.

Yükselen hayat pahalılığı ve sosyal bir felaket haline dönüşen işsizlik, geniş işçi-emekçi kitleleri her türlü yaşam güvencesinden yoksun bırakıyor. Kapitalist artı değer sömürüsünün ağırlaşan boyunduruğu altında insanlar her türlü utancın girdabına itiliyorlar.

Ücretli işgücü ve çalışan emekçi yığınların yarattığı toplumsal zenginlik, toplumun büyük çoğunluğunun aleyhine azınlık sınıf olarak burjuvazinin elinde yoğunlaşıyor. Toplumsal eşitsizlik büyüyor, sınıflararası gelir düzeyindeki uçurum hızla derinleşiyor. Bu süreçte, üretimin artan sosyal karakteri ile kapitalist mülk edinme arasındaki temel çelişki olarak emek-sermaye çelişkisi derinleşiyor.

Kürt / Kürdistan Burjuvazisi Devrimin Karşısındadır

Kürdistan`da artık ciddi bir burjuva sınıfı oluşuyor. Kürdistan illerinde holding düzeyinde örgütlenmiş sermaye gruplarının sayısı az değildir. Tekelcilik düzeyine tırmanmış Kürdistan burjuvazisi, Türk şöven burjuvazisiyle girdiği uzlaşma ve işbirliğini kopmaz bir ekonomik ortaklığa ve çıkar birliğine dönüştürmüştür. ulusal değerlerden kopmuş ve ulusal kurtuluş mücadelesinin karşısında yerini almıştır.

İşbirlikçi Kürt burjuvazisi, TC devletinin Kürdistan`daki temel sivil dayanağı haline geliyor. Işbirlikçi Kürt burjuvazisi, sınıfsal çıkarlarının bilinciyle ne yaptığını biliyor.

Sorun; Kürdistan komünistlerinin, devrimcilerinin, proletaryanın sınıf çıkarlarını (kurtuluşunu), işçi-emekçi halkımız adına genelleştiren bir politik perspektifle, T.C ve onun uzantısı Kürt burjuvazisine karşı mücadeleyi geliştirmesinde düğümleniyor.

K. Kürdistan`da Emek Ordusu Büyüyor

Teknik gelişim ve sürekli büyüyen geniş çaplı üretim, küçük üretimi her geçen gün etkisizleştiriyor. Üretim araçları kapitalist sınıfın tekelinde yoğunlaşıyor. Tarımda makinalaşma ve kapitalist gelişme, köylülüğü parçalamış, toprak ve tarım burjuvazisi orta ve küçük köylülük ile yoksul/topraksız köylülükle de iç içe bulunan yaygın bir mevsimlik tarım işçiliği oluşmuştur. Bu süreç halen devam ediyor. Tarımsal alanda bir uçta toprak ve tarım burjuvazisi, diğer uçta ise daimi ve geçici (mevsimlik) tarım işçiliği olarak karşıt sınıf çıkarlarına sahip sınıflar oluşmuştur. Tarımda makinalaşmanın açığa vurduğu işgücü fazlasının bir kısmı kent proletasyasına, çoğunluğu ise TC metropollerine taşınmakta, ya da mevsimlik işçi saflarına katılmaktadır.

Kent ve kasabalardaki küçük üreticiler de tekelci kapitalist gelişmenin kaçınılmaz yıkımına uğruyorlar. Böylece, sermayenin gelişimine bağlı olarak ve sermayeyi büyüttüğü ölçüde iş ve yaşama hakkı bulabilen proletarynın safları çeşitli toplum katmanları tarafından sürekli besleniyor.

Tüm bu gelişmelere son yıllarda hızlandırılan kapitalist sanayileşmenin ve nesnel olarak proleterleşen beyaz yakalıların Kürdistan`da ücretli emek ordusunun saflarını genişlettiğini eklemek gerekiyor. TC rejiminin silah zoruyla Kürdistanìn kasaba ve köylerinde milyonlarca insanımızı göçe zorlaması işsiz emek ordusunu olağanüstü büyütmüştür. Bu gelişme azalarak da olsa devam ediyor.

Kapitalizm, bunalımının ağır yükünü her defasında işçi sınıfının omuzuna bindiriyor. Burjuvazi, milyonlarca sanayi, tarım ve hizmet işçisini, sendikasız, sigortasız, her türlü sosyal güvenceden yoksun ve ağır işlerde karın tokluğuna bile denilmeyecek kadar düşük ücretle çalışmaya mahkum ediyor. Tüm maddi zenginlikleri üreten işçi sınıfı, ürettikleri ürünlere ve üretim araçlarına yabancı ve makinaların bir uzantısı haline gelmektedirler.

Kuzey Kürdistan`da ulusal ve toplumsal devrim, hàkim durumda olan kapitalizmin temel çelişkisi olarak emek-sermaye çelişkisi üzerinde yükselmektedir. Kürdistan işçi-emekçi halkı yalnızca ulusal kurtuluşla yetinemez. Ulusal ve toplumsal kurtuluşu kopmaz bir bütünlükle yürütebilecek temel sınıfsal dinamik proletaryadır.

Üretimde, Ücretli Kadın ve Çocuk Emeği Artıyor

Teknolojik gelişme ve makinalaşma ile birlikte üretimde, ücretli kadın ve çocuk emeğinin oranı da her geçen gün büyüyor. Kentlerde ve tarlalarda çalışan ücretli emek ordusu içinde kadın ve çocuk emeğinin büyüyen oranını çıplak gözle bile görmek mümkündür.

Sermaye; ucuz ve örgütsüzlük gibi nedenlerle, üretimde kadın ve çocuk emeğini kullanmayı tercih ediyor. Ayrıca, yetişkin emeğinin daha ucuz ve ağır koşullarla çalıştırılmasında kadın ile çocuk emeği tehdit olarak değerlendiriliyor.

Bütün ağır sömürü ve çalışma koşullarına rağmen, kapitalist ücretli emek sistemi, kadınlar açısından feodal kapalı ekonomik yaşam ve geleneksel aile yaşamına oranla ileri bir aşamayı temsil ediyor. Kadınlar, ağır koşullar altında çalıştırılıyor, sömürülüyorlar. Buna karşılık, kendi kaderlerini köklü değiştirebilme hedefinde, örgütlenme ve mücadele araçlarına sahip oldular. Kadınların kurtuluşu devrime bağlı ve devrimini zaferi, kadınların özgürleşmesine, kavgada aktif yer almasına bağlıdır.

Doğal Çevre Tahrip Ediliyor, Ekolojik Denge Bozuluyor!

Ulusal özgülük mücadelesine karşı, TC rejiminin sürdürdüğü savaş, ülkemizi adeta bir harabeye çevirdi. Ormanlar yakıldı, hayvancılık yönünden elverişli, zengin su ve otlakları barındıran yaylalar tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bu yıkım halen sürüyor. Peşpeşe yapılan barajların her biri, ülkemizin tarihi ve doğal değerlerinden bir bölümünü yok ediyor. İklim değişikliği vb. sorunlarla ekolojik sorunlar yaratıyor, insan sağlığını tehlikeye sokan yeni hastalıklara yol açıyor.

Kürdistan`da ucuz emek ve hammadde çekiciliğinin de etkisiyle, gelişimi hızlandırılan plansız ve yağmacı kapitalist gelişme, ülkemizde yeraltı su kaynaklarının kimyasal maddelerle kirlenmesi başta gelmek üzere, sanayi kirliliğini giderek büyüyen bir tehlike haline getiriyor.

Türkiye Kesiminde Yaşayan Kürtler

1978`den beri aralıksız olarak sıkıyönetim, faşist cunta, özel savaş ve olağanüstü hal idareleriyle yönetilen Kürdistan`da TC devleti terör ve katliamlarla Kürt çoğunluğu dayalı nüfus bileşimini değiştirme doğrultusunda bilincli politikalar izliyor. Milyonlarca Kürt emekçisi Türkiye metropollerine akıyor. Uzun yıllar boyunca baskılar ve ekonimik zorluklar nedeniyle Türkiye`ye göç edenlerin üzerine eklenen bu kitle ile birlikte Türkiye`de yaşayan Kürtlerin sayısı neredeyse Kuzey Kürdistan`daki sayıya ulaşıyor.

Bu olğuyu dikkate alan KKP anayurt toprakları dışında yaşayan Kürt halkının sorunlarının çözümü; bulundukları alanlarda sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yaşamda kendi ulusal-kültürel kimliğiyle yer edinmesi için mücadele eder; bu alanda varolan girişim ve örgütlenmeleri destekler, onlara öncülük etmeye çalışır; Türkiye`de yaşayan Kürtlerin iki halkın emekçilerinin birleşik mücakelesinin örülmesinde rol oynamasını sağlamaya çalışır.

Devrimin Niteliği

Kapitalizmin doğal sonucu olan ekonomik krizlere Türkiye kapitalizminin bağımlı niteliğinden dolayı emperyalizmin krizleri de ekleniyor. Ekonomik bunalım derinleşiyor, süreklileşiyor, sosyal ve politik yaşamı kapsayarak genelleşiyor. Her türlü anarşi, eroin ve silah ticareti düzenin kaçınılmaz sonuçları haline geliyor. Rejim mafyalaşıyor ve kara para aklamanın yurdu haline geliyor. Kapitalist sistem yapısal olarak çürüyor ve tarihsel sonuna yaklaşıyor. Halkımızın/halklarımızın, işçi sınıfımızın ulusal-toplumsal ilerlemesinin önündeki temel engel halini alıyor.

1- Tekelci kapitalizmin kaçınılmaz çelişkilerinin büyümesine paralel olarak; proleterya artan oranda kendini sistemin kökten değiştirilmesi zorunluluğuyla karşı karşıya gelmiş buluyor. Yalnızca proleterya, sonuna kadar ve tam bir tutarlıkla, kapitalist sistemi kökten değiştirip, onun yerine üretim araçlarının kamu mülkiyetinde olduğu; malların üretimin toplumun her yönden gelişiminin merkezine alındığı, refah ve özgürlüğün toplumun tüm bireylerince paylaşımının gerçekleştirme yeteneğindedir. Bu iktidarı kendi sınıf demokrasisi şeklinde ele geçirme zorunluluğundaki proleterya için tam bir sosyal devrimi zorunlu kılmaktadır.

2- K. Kürdistan`da, ulusumuzun tüm ulusal hak ve özgürlüklerden yoksun oluşundan beslenen ulusal çelişki; diğer ekonomik, sosyal çelişkilerle yan yana ve iç içe geçmektedir. Bu durum, bir yandan güçlü bir ulusal bilinç ve direnci uyandırırken, diğer yandan da tüm sosyal sonuçlarıyla artık çürümekte olan kapitalizm tarafından beslenen proleterya devrimine ulusal bir nitelik kazandırmaktadır.

TC devleti, Kürdistan`da halkımızın üzerinde ulusal baskı aygıtının olmasının yanı sıra; işbirlikçi Kürt burjuvazisinin sınıf egemenliğinin ve kapitalist sömürüsünün de bir aracıdır. Işçi-emekçi çoğunluk, tekel altına alınan demokrasiyi yalnızca kazanmakla değil, onu tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden oluşturmakla da karşı karşıyadır.

3- Işçi sınıfının kurtuluşu, kendi eylemiyle gerçekleşecektir. Proleterya, toplumun ezilen ve sömürülen yığınlarını kurtarmadan kendisi de kurtulamaz. Kent ve kır emekçileri; küçük esnaf, zanaatkarlar, küçük üreticiler yalnızca siyasal bakımdan ezilmekle kalmıyor, aynı zamanda tekelci kapitalizmin ekonomik baskıları altındadırlar. Sosyal devrimde proleteryanın doğrudan müttefikleri haline geliyorlar. Bu gelişme, proleterya devrimine genel bir emekçi nitelik kazandırmaktadır.

4- Kürdistan komünistleri, yalnızca proleteryanın değil, ezilen ve sömürülen işçi-emekçi halkımızın çıkarlarını temsil ediyorlar, bu uğurda savaşıyorlar. KKP; kendini herşeyden önce proleteryanın çıkarlarını savunmakla yükümlü kıldığı halde; halkımızın tarihten gelen ileri, devrimci mirasına sahip çıkmaktadır. Halkımızın ulusal özgürlük ve demokrasi uğrundaki mücadelesini proleteryanın hegemonyası altında sosyalizm uğruna mücadele ile kopmaz bir bütünlük içerisinde zafere götümek için kavga veriyor.

5- KKP; küçük burjuva milliyetçiliğinin ulusal zulme karşı geliştirdiği ve ilerici öz taşıyan devrim mücadelesini desteklemekle birlikte, onun proleteryanın uluslararası birliğini zayıflatan ve Kürdistan proletaryasını ulusal dargörüşlülüğe hapseden politikalarına karşı ise mücadele eder.

6- KKP; ulusal sorunda ulusal baskının ve ayrıcalıkların bütün biçimlerine son vermeyecek olan reformist çözümleri amaç olarak olarak görmeyi reddeder. Genel olarak reformları ulusal-toplumsal kurtuluşa giden yolda kazanılmış mevziler olarak görür.

7- Proleteryanın, halkımızı tam kurtuluşa götürecek sosyal devrimi; Kürdistan’ın ulusal ve toplumsal dinamiklerinden kaynaklanan Ulusal Demokratik Halk Devrimidir. Türkiye ve Küzey Kürdistan arasında gerçekleşen ekonomik entegrasyon ve bunun yolaçtığı sosyal, siyasal, kültürel sonuçlar iki halkın arasında birleşik devrim dinamizmi yaratmıştır. İki halkı ortak düşmana karşı kurtuluşa götürecek olan birleşik devrim dinamikleri giderek güçlenmektedir.

KKP; devrimi sınıf çıkarları doğrultusunda daha güvenli adımlarla zafere götürmek amacıyla Türkiye işçi sınıfıyla siyasal ve sendikal alanlarda ortak mücadeleyi geliştirir.

8- Tekniğin, ulaşımın, haberleşmenin, meta ve sermaye dolaşımının olağanüstü boyutlarda gelişmesi ve son yıllarda derinleştirilen küreselleşme süreci, kapitalist ülkeleri tek bir dünya pazarının birer bölgesi haline getiriyor. Proleteryanın da tek bir nihai amaç etrafında uluslararası hareket birliğinin zeminlerini güçlendiriyor, önemi artırıyor. Dünya komünist hariketinin enternasyonal birliğinin yaratılması ivedi ve yaşamsal bir görev haline getiriyor.
Uluslararası proleterya ile komünizm hedefinde aynı amacı paylaşan K.Kürdistan proleteryası, dünya proleterya ordusunun ulusal bir müfrezesidir. Kürdistan proleteryası her ulusal müfreze gibi, öncelikle ulusal çaptaki sınıf mücadelesini kendi lehine zafere götürmekle, uluslararası görevlerinden doğan yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirebilecektir.

9- K.Kürdistan`daki Ermeni, Arap, Asuri, Azeri, gibi ulusal azınlık ve topluluklar da Kürtlerle birlikte başından beri Türkiye`nin ekonomik, politik sistemi eçerisine zorla dahil edilerek baski altına alınmışlardır. Bu halklar, her türlü ulusal haktan yoksun bırakılarak, zoraki asimilasyonla eritilmeye çalışılmaktadırlar.

Kürdistan`daki bu halkların kaderi, Kürt ulusunun kaderiyle içiçedir. Bundan dolayı proleterlerinin Kürdistan proleteryası ile tek parti çatısı altında örgütlenmeleri, devrim süreci ve mücadelesinde birleşmeleri zorunludur. Ayrıca bu azınlıkların tek parti çatısı altında bölgesel özerk parti örgütlenmeleri hedeflenir. Bu ulusal azınlık ve toplulukların kurtuluşları, özgür ve sosyalist Kürdistan Halk Cumhuriyeti ile gerçekleşecektir.

KKP`nin Niteliği ve Iktidar Hedefi

KKP; Kuzey Kürdistan proleteryasının partisidir. Proleteryanın bağımsız sınıf siyaseti etrafında örgütlenmesini ve birliğini savunur. Nihai amacı; sosyalizmi kurarak, toplumu sınıfsız, sömürüsüz komünist bir düzene götürmektir. Bu amacına varabilmek için Kürdistan`da Ulusal Demokratik Halk Devrimi`ni zafere götürüp proletarya diktatörlüğünü kurmayı hedefler.

KKP; koşulların ya da devrimin proletarya iktidarına yol açmaması halinde de ulusal egemenliğin, proletarya iktidarı şeklinde gerçekleşmesi için mücadelesini sürdürür.

KKP; diğer emekçi katmanlara proletaryanın sınıf çıkarlarından hareketle yaklaşır. Proletaryanın sınıf çıkarlarını tüm emekçi halk adına genelleştirerek (programlaştırarak) zora dayalı devrim mücadelesini sürdürür.

KKP; ulusal ve toplumsal kurtuluşu, tek bir tarihsel devrim süreci olarak görür. Ve ulusal kurtuluşun elde edildiği süreçte kapitalist özel mülkiyete son vererek, ücretli emek sömürüsünü ortadan kaldırmayı hedefler.

KKP; bu temel perspektiften hareketle ulusal özgürlük, demokrasi, sosyalizm hedefinde, Ulusal Demokratik Halk Devrimi`nin proletaryanın öncülüğünde yürütülmesini savunur. Emperyalizme, ulusal baskıya, faşizme ve kapitalizme karşı; proletaryanın yoksul köylülükle temel ittifakini gerçekleştirerek; kent ve kir küçük burjuvazisi, aydınlar ve devrimci demokrat yurtsever güçlerin Kürdistan Ulusal Demokratik Halk Cephesi`nde birliğini yaratmak için çalışır. Kürt ve Türk halklarının Birleşik Demokratik Halk Cephesi`ni oluşturmak için mücadele eder.

KKP; yakın politik iktidar hedefi olarak; federasyonu amaçlar. Türkiye halklarıyla federal temellerde ve eşit koşullu iktidar birliğini hedefler. Kuzey Kürdistan`da bu hedef doğrultusunda KÜRDiSTAN SOSYALiST HALK CUMHURIYETi`nin kuruluşu için mücadele eder.

KKP; Kürdistan’ın Türkiye`den ayrılması ya da birlikte kalmasının belirlenmesi için, tamamen özgür bir ortamda Kürdistan`da referanduma başvurma politikasını savunur. Çünkü KKP, asıl söz ve karar sahibi olan halkımızın kendi geleceği ile ilgili kararı kendisinin vermesi gerektiğine inanır.

ULUSAL KURUCULUK VE SOSYALIZMIN INŞASI

Kürdistan Komünist Partisi; Kürdistan Halk Cumhuriyeti`nce ulusal yeniden oluşumu da gerçekleştirecek olan sosyalist kuruculuğa yönelişte; temel çizgileriyle ekonomik, politik,sosyal ve diğer alanlarda aşağidaki tedbirlerin alınmasını ve yerine getirilmesini öngörür:

A) Dış siyaset

1- Halk Cumhuriyeti; emperyalizmin ülkemiz üzerinde bağlayıcılığı bulunan bütün mali, askeri, siyasi anlaşma ve yükümlülüklere son verecek, emperyalizme ait askeri üs ve tesislere el koyacaktır.

2- Emperyalistlerce dünyanın yeniden bölüşümü ve halkların köleleştirilmesine, her türlü emperyalist müdahale, saldırı ve amborgaya, emperyalistler arası bloklaşmalara karşı çıkar. Uluslararası komünist ve devrimci hareketle, ulusal-toplumsal kurtuluş hareketleriyle, sosyalist ve anti-emperyalist ülkelerle enternasyonal dayanışmayı gerçekleştirir.

3- Bölgemiz halkları ve devletleriyle, karşılıklı işbirliği ve ortak çıkara dayalı barışçı ilişkilerin kurulmasını savunur.

4- Doğanın ekolojik dengelerinin korunması, insan haklarının savunulması, gökyüzü, uzay, denizler, nehirler ve kutuplar üzerinde uluslararası ortak çıkarların gözetilmesi dış politikada temel alınacaktır. Bu konuda alınmış ortak kararlara uyulacak, başkalarının uymasına da titizlik gösterilecektir.

B) Siyasal alanda

5- Halk Cumhuriyeti; TC devletinin Kürdistan`daki idari, siyasi, askeri, kültürel kurum ve mekanizmalarını kaldıracaktır.

6- Halk Cumhuriyeti, halkın yaşama, yürütme ve yargı organlarının oluşturulmasını ve denetlenmesini sağlayacak; din, cinsiyet, milliyet farkını gözetmeden, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak olan sosyalist içerikli bir anayasayı hazırlayıp halklarımızın genel oylamasına sunacaktır.

7- Iç ve dış güvenliğin sağlanması için; Halk Milisleri ve Halk Ordusu oluşturulacak; TC devleti ve emperyalist devletlere ait askeri kurum, üs ve tesislerden el konulan askeri araç-gereç ve donanım Halk Ordusu ve Halk Milisleri`ne devredilecektir.

8- Ulusal devletin kuruluşu ve örgütlenmesini, proletarya demokrasisi ilkeleri temelinde gerçekleştirecek; sosyal, kültürel yaşamın derinliklerinde işlerlik kazanabilmesi yolunda ısrarlı bir politika izleyecektir.

9- Bürokratikleşmeyi ve yönetim kademelerinin halktan kopuşunu önleyecek tedbirler alacak; merkezi ve yerel her düzeyde yönetim birimleri görev ve sorumlulukarını yerine getirirken, faaliyetleri halka açık ve denetlenebilir olacaktır.

10- Her kademede yerel yönetimler güçlendirilecek; tüm toplum kesimlerinin aşağıdan katılım ve denetimleri sağlanacak; yöneticilerin, sorumluların ilgili toplum birimi tarafından gerektiğinde görevden alınabilmeleri işleyiş olarak hàkim kılınacaktır.

11- Sosyalist demokrasi; halkın tüm kesimlerine kendi kendini yönetebilmeleri için politik, kültürel vb. örgütlenme hakkı tanıyacak ve bu yönde teşvik edici olacaktır.

12- Burjuvazinin ideoljik, politik, ekonomik varlığına karşı kararlı, uzlaşmaz bir mücadele yürütülecektir.

13- Işkence insanlık suçu sayılacak ve tüm dünyada da engellenmesi için çaba sarfedilecektir.

14- Yargı yürütmeye bağlı olmaktan çıkarılacak, yargıç ve savcıların yukardan atanmaları yerine aşağıdan (tabandan) belirlenmeleri sağlanacaktır.

15- Henüz gerçekleşmemiş ise, ülkemizin birliğinin sağlanması yönünde politikalar belirlenip hayata geçirilecektir.

C) Ekonomik alanda

16- Devlete, özel sektöre ve emperyalistlere ait bütün tekelci, büyük ve orta boy işletmelere, banka ve sigorta şirketlerine el konularak, toplumsallastırılacaktır. Sanayi alanındaki küçük üretimin tasviyesinde işletme sahiplerinin ikna edilmesi esas alınacaktır.

17- Kamulaştırılan bankaların mali varlığı tek bir ulusal bankada birleştirilerek ve yeni bir mali sistem oluşturulacaktır. Büyük iç ve dış ticaretin tamamı kamu mülkiyetine alınacak; küçük esnaf ve zanatkàrların küçük üretim, mülkiyet ticaretlerine dokunulmayacak, kollektif üretime geçmeleri ikna yoluyla sağlanacaktır.

18- Bütün büyük toprak mülkiyetine, üzerindeki araç-gereçlerle birlikte el konulacaktır. Toprak alım ve satımı yasaklanacak; büyük toprakların üzerinde kollektif mülkiyet ve üretim gerçekleştirilecek; yeni teknik donanımlarla tarımsal üretimin sosyalizasyonu ve verimliliği sağlanacak; orta ve küçük toprak sahiplerinin mülkiyet ve üretimleri kooperatiflerde birleştirilerek, gerekli araç-gereç ve kredilerle desteklenecek, sosyalist kollektif mülkiyete geçişleri için ikna esas alınacaktır.

19- Sürüleri, otlakları, besicilik ve mandracılığı geliştirilecek; hayvan türleri çoğaltılıp islah edilerek ve geliştirilecektir. Küçük sürü sahiplerinin mal varlığı ve küçük çaplı besicilik korunarak kooperatifçiliğe geçişleri sağlanacak; süreçte kollektif mülkiyete geçişleri için ikna edilmeleri hedeflenecektir.

20- Sosyalist kuruculuğun başında toplumsal mülkiyet ve üretimin yanısıra özel küçük mülkiyet ve üretim de varolacaktır. Farklı mülkiyet türlerinin birarada yaşayacağı geçiş sürecinde ağır da olsa sanayi, tarım ve ticarette küçük üretimin tasfiye edilmesinde, sosyalist mülkiyetin çekiciliği ve toplumda yaratacağı refahın etkisi belirleyici rol oynayacaktır.

21- Ormanlar, nehirler ve göller kamu mali olarak toplum yararına değerlendirilecek ve korunacaktır.

22- Ekonomide merkezi planlama ile yerel planlamanın uyumlu birliğine dayanan sosyalist planlama esas alınacak; enerji, bölgesel çaptaki demiryolu, havayolu, savunma, dış ticaret.. vb. merkezi planlama kapsamına alınacaktır.

23- Ekonomide kendi kendine yeterlilik ilkesi gözetilecek, ancak bununla kendini uluslararası bütünleşmeden yalıtlamayacaktır. Uluslararası bütünleşme ile kendi kendine yeterlilik bir bütünün parçaları olarak algılanıp uygulanacaktır.

D) Sosyal alanda

24- Tüm çalışanlar, Kürdistan Sendikalar Birliği`nde birleştirilecek; sendikaların devlet yönetimine katılmaları gerçekleştirilecek; sendikalaşma, grev ve toplu sözleşme yasalarla güvence altına alınacaktır.

25- Tam istihdam gerçekleştirilerek işsizlik ortadan kaldırılacaktır. İş günü ağır işlerde 6 saati, diğer tüm işlerde 8 saati asmayacak biçimde düzenlenecek, iş saatleri kademeli olarak daha da düşürülecektir. 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaklanacaktır.

26- İnsan merkezli sosyalist ekonomide, üretimde gerçekleştirilecek teknolejik yenilenme ile çalışma saatleri giderek düşürülerek, zamanın özgürleşmesi hedeflenecek; maddi üretim alanındaki çalışma saatlerinin azaltılmasıyla orantılı olarak zamanın özgürleşmesi, bireyin sosyal. Kültürel. Siyasal vb. yönlü gelişmin nesnel koşullarının yaratılması hedeflenecektır.

27- Herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre ücret ilkesi yaşama geçirilecektir.

28- 21 Mart Newroz, 1 Mayıs ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tatil günleri yapılacak ve özgürce yaşanılmasına ortam sağlanacaktır.

29- Yol, su, enerji ve sağlık hizmetleri yurdun her tarafına bedelsiz götürülecektir.

30- Yeni imar politikası çerçevesinde kentleşmenin sorunları çözümlenecek, konut sorununu tamamıyla karşılayabilmek için gerekle önlemler alınacaktır.

31- Tüm alanlarda kadın-erkek ayrımı ortadan kaldırılacak; kadınların örgütlenmesi, politik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesi, ülkenin ekonomik, politik, sosyal yaşamına eşit katılımları sağlanacaktır. Her türlü yönetim organına kadınların etkin katılımını sağlamak üzere teşvik edici politikalar belirlenecek, bunun için koşullar hazırlanacaktır.

E) Dil, kültür, eğitim-öğrenim alanında

32- Resmi devlet dili kaldırılacak; Kürt dili, kültürü ve sanatının gelişmesi, toplum içerisinde yaygınlaştırılması için gerekli önlemler alınacak; sanatın metalaşmasına karşı politikalar geliştirilecektir.

33- Enternasyonalist bilincin toplumda egemen olabilmesi için çaba sarfedileçektir.

34- Radyo, TV yayınları halkın eğitim ve kültürel düzeyini yükseltilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenecek; sinema, tiyatro ve spora özel önem verilecek ve amatör kitle sporunun gelişip yaygınlaşması hedeflenecektir.

35- Çocukların okul öncesi sağlık ve eğitimi için gerekli kurum, araç, personel temin edilecek; ilköğretimden yükseköğretime kadar bütün eğitim kademeleri parasız hale getirilecek; çocuk ve gençlerin güç ve yeteneklerine uygun eğitim-öğrenim görmeleri hedeflenecek; yetişkin eğitimi yurdun her tarafına taşınacaktır.

36- Merkezi ve yerel başının gelişmesi için gerekli önlemler alınacak, kütüphane ve okuma salonları yaygınlaştırılacaktır.

37- Ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda bedensel ve zihinsel engellilerin konumları, özgül talepleri dikkate alınarak gerekli düzenlemelere gidilecektir.

38- Dini inançlarından dolayı kimseye baskı yapılmayacak; dinin siyasal kimlik kazanmasına karşı önlemler alınacaktır.

39- Kürdistan komsomolunun ülkenin ekonomik, politik, sosyal yaşamına etkin katılması sağlanacaktır.

F) Ulusal azınlıklar ve topluluklar sorununun çözümü

40- Ermeni, Azeri, Asuri, Arap ve Türk halklarının topluca bulundukları bölgelere özerklik tanınacak; ülke yönetimine tam hak eşitliğiyle katılmalarını sağlayacaktır. Soykırım ya da zorla göçettirme nedeniyle ülkeyi terketmek zorunda bırakılan Ermeni ve Süryaniler başta olmak üzere benzer konumdaki herkesin yurda dönüş istekleri karşılanacaktır.

41- Anayasadaki temel ilkeler dahilinde Ermeni, Arap, Azeri, Asuri ve Türk halklarının kendi diliyle ve öğrenim yapmaları sağlanacak; basın, radyo, televizyon, sinema, tiyatro vb. Araçlardan özgürce yararlanmalarını gerçekleştirecektir.

GÜNCEL TALEPLER UĞRUNA MÜCADELE

KKP; tüm devrumci, demokrat, sosyalist güçler ve barış savunucuları, çevreciler, kadın ve insan hakları savunucuları ile birlikte aşağıdaki acil güncel talepler uğruna mücadeleyi geliştirir:

A)Siyasal, kültürel yaşamın özgürleştirilmesi

1- 1-1982 Anayasasi`nın iptal edilmesi; Kürt, Türk ve azınlık haklarının çıkar eşitliğini, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yeni bir anayasanın hazırlanması,

2- Olağanüstü Hal, DGM, Bölge Valiliği, sürgün, sansür vb. Yasaların ve kanun gücündeki tüm kararnamelerin iptal edilmesi. Bölge Valiliği, JITEM, Özel Hareket Tim, köy koruculuğu gibi özel savaş birimlerinin iptal edilmesi,

3- Kürdistan`daki askeri operasyonlara son verilmesi, nüfusun zorla göçettirilmesinin önlenmesi, devletin militarist güçlerince evleri yakılıp, yıkılan, mallarına el konulanların zararlarının devletce karşılanması; bu yıkıma neden olan devlet kurumları ve sorumlularının yargılanıp cezalandırılması; köy ve kasabalarına geri dönmek isteyenlere uygunve güvenli ortamın hazırlanması,

4- İşkencenin insanlık suçu sayılması ve işkencecilerin yargı önüne çıkarılarak cezalandırılması,

5- Kürtçe’nin ve azınlık halkların dilleri üzerindeki yasak ve baskıların sona erdirilmesi, anadilde eğitim ve basın üzerindeki yasakların kaldırılması, resmi devlet dili uygulamasına son verilmesi,

6- Basın-yayın, kültür-sanat, toplantı, gösteri ve siyasi örgütlenmeler gibi hak ve özgürlükleri kısıtlayan, yasaklayan bütün yasaların iptal edilmesi,

7- 21 Mart Newroz, 1 Mayıs ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün yasal ve resmi tatil günleri haline getirilmesi

8- Genel af yasasının çıkarılması, savaş hukuku ihlallerinin araştırılarak sorumlularının cezalandırılması,

9- Din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alınması, din ve mezhep ayrımcılığına son verilmesi, devlet eliyle dini eğitim ve öğretimin engellenmesi;

B) Çalışma hayatının iyileştirilmesi

10- Tüm işyerlerinde, işçilerin özgürce sendikalaşma, sendika seçiminde referandurma başvurma, toplu sözleşme, grev, dayanışma grevi ve genel grev haklarnın yasallaştırılması, lokavt yasaklanması,

11- Başta mevsimlik işçiler olmak üzere, tarımsal alandaki ücretli iş gücünün sendikalaşması için destek verilmesi,

12- Yaşamın her alanında sigotasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması, çalıştıranların ağır cezalara çarptırılması,

13- Talan düzenine dönüştürülen özelleştirmeye son verilmesi, iş güvenliği, işçi sağlığı, SSK ve emeklilik yasalarının çalışanlar lehine yeniden düzenlenmesi, işsizlik sigortasının kurulması, işçilerin ve sendikaların iş yaşamını ilgilendiren her alanda yönetim ve denetim haklarının yasalarla güvenceye bağlanması,

14- Istihdam esnekliği adı altında patronların istedikleri gibi işçileri işten atmalarının yasalarla engellenmesi,

15- Bütün işyerlerinde işgününün en fazla 8 saat, haftalık iş gününün 5 gün olarak sınırlandırılması, ağır ve sağlığa zararlı işyerlerinde ücret indirimi yapılmadan işgününün en fazla 6 saat olması, fazla mesainin yasaklanması,

16- Asgari ücretin günün koşullarına uygun, işçinin ve ailesinin ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve işçi temsilcilerinin etkin olduğu bir komisyonca belirlenmesi ve vergi dışı bırakılması,

17- Memurlara toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkının tanınması, siyasi partilere üye olma ve genelde politik mücadeleye katılımlarını engelleyen yasaların değiştirilmesi, güvenlik soruşturmasının kaldırılması,

18- Çırakların tüm işçi haklarından yararlandırılması, 16 yaşından küçüklerin çalıştırılmasının yasaklanması, çocukları çalıştıran işverenlerin cezalandırılması,

19- Emekli ve bakıma muhtaç olanların gelirlerinin insanca yaşamlarını sürdürebilecikleri bir düzeye çıkarılması ve ihtiyaçlarının devletce karşılanması, parasız sağlık hizmetlerinin her alanda yasalarla güvence altına alınarak yaygınlaştırılması.

C) Kadınlara her alanda eşitlik

20- Erkek egemenliğini esas alan tüm yasaların iptal edilmesi,

21- Kadınlara karşı her türlü şiddetin yasaklanması, kadınlarının bedenlerinin ve yaşamlarının üzerindeki her türlü çağ dişi örf ve adetten kaynaklanan denetimin ve kadını meta yerine koyan anlayışların yasaklanması,

22- Her alanda ve gerçek anlamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ucuz kadın emeği kullanımının yasaklanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin yaşamın her alanında uygulanması,

23- Kadın sırtından kàr sağlayan insan onurunu aşağılayıcı tüm işyerlerin kapatılması ve bu alanda çalışanlara iş bulunması,

24- Çalışan kadınların üçer ay doğum öncesi ve sonras ücretli izine ayrılma haklarının sağlanması, doğum sonrası istendiği taktirde 3 yıl ücretsiz izinli sayılması, tüm işyerlerinde ve devlet kurumlarında işverence kreyş ve çocuk yuvasının kurulmasının yasalarla zorunlu kılınması.

D) Emekçi köylülük üzerindeki baskılara son verilmeli

25- Devlet tarafından zorla göçettirilen köylülerden geri dönenlerin (ve döneceklerin) ekonomik ve sosyal yaşamlarını yeniden kurabilmeleri için devlet tarafınden karşılıksız desteklenmesi,

26- Orta köylülük, küçük üreticiler üzerindeki devletin, tekellerin, toprak ve tarım burjuvazisinin baskılarının sona erdirilmesi; yeterli araç-gereç ve kredilerden yararlandırılmalarının sağlanması;develete, bankalara, aracı-tefeci ve tüccarlara olan borçlarının iptal edilmesi,

27- Tekellerin, toprak ve tarım bujuvazisinin lehine işleyen taban ve baş fiyat uygulamasına son verilerek, emekçi köylülük lehine tek fiyat sisteminin getirilmesi,

28- Hayvancılığın geliştirlebilmesi için devletin militarist güçlerince tahrib edilen ve kullanımı yasaklanan yaylaların güvenli hale getirilmesi, orta ve küçük köylülüğün hayvancılığı geliştirebilmesi için düşük faizli kredi ile desteklenmesi.

E) Gençliğe güvenli gelecek

29- Irkçı, şöven, asimilasyoncu eğitime son verilmesi, eğitim ve öğretimin ana dilde yapılması,

30- Toplumun geleceği olan çocukların bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı büyüme ortamlarına kavuşturulması, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi`nin eksiksiz uygulanması,

31- Kişisel yeteneği esas alan bir eğitim sisteminin hazırlanması, gençlerin sınavsız ve parasız eğitim hakkına kavuşturulması; eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi, üniversitelerin özerk yapıya kavuşturulması, YÖK`ün lağvedilmesi,

32- Gençliğe (öğrenci gençliği) siyaset yapma yasağını içeren yasaların kaldırılması,

33- 33 Amatör kitle sporunun yaygınlaştırılması, spor alt yapısının devlet tarafından hazırlanması,

34- Kültür-sanatın taşıyıcıları ve üreticileri olan aydınlar, sanatçılar üzerindeki baskılara son verilmesi ve çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması,

F)Kentler özerk ve yaşanılır hale getirilmeli

35- Hafif şiddetli bir depremin bile Diyarbakır başta olmak üzere Kürdistan kentlerinde büyük felaketlere yol açacağı gerçeği dikkate alınarak çarpık, imar planına aykırı yapılaşmanın önlenmesi,

36- Arsa spekülasyonuna son verilmesi, kira artışlarının üzerinde kesin bir denetimin kurulması,

37- Içilebilir suyun, enerjinin halkın ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeye çıkarılması; kentlerde sağlıklı yaşam için su ve kanalizasyon şebekelerinin modernizasyonu başta olmak üzere, alt yapının hızla tamamlanması; yerel yönetimlerin maddi ve teknik araç-gereç ile desteklenmesi,

38- Tüm yerel yönetimler üzerindeki devlet baskısı ve merkezi müdahaleye son verilerek özerk, demokratik yapıya kavuturulması.

14.844 comments

 1. I see you don’t monetize partiyakomunistekurdistan.org, don’t waste your traffic, you can earn additional bucks
  every month with new monetization method. This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
  for more info simply search in gooogle: murgrabia’s tools

 2. What’s up, its good article about media print, we all know media is a enormous source of information.| а

 3. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.| а

 4. When some one searches for his vital thing, so he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.| а

 5. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I’m inspired! Very helpful info particularly the last part 🙂 I handle such info a lot. I was looking for this particular info for a very lengthy time. Thank you and best of luck. | а

 6. Your means of describing the whole thing in this post is actually nice, every one can easily be aware of it, Thanks a lot.| а

 7. Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards| а

 8. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could definitely be one of the best in its field. Superb blog!| а

 9. I always emailed this blog post page to all my friends, because if like to read it after that my friends will too.| а

 10. I will immediately take hold of your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me know so that I may subscribe. Thanks.| а

 11. Pretty part of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds or even I fulfillment you get admission to persistently quickly.| а

 12. I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is genuinely nice.| а

 13. Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards| а

 14. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!| а

 15. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this site, and article is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these types of articles or reviews.| а

 16. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.| а

 17. Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying this information.| а

 18. I used to be recommended this blog by means of my cousin. I’m now not sure whether or not this put up is written via him as nobody else recognise such precise approximately my trouble. You are amazing! Thanks!| а

 19. I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this weblog on regular basis to get updated from hottest reports.| а

 20. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.| а

 21. I savor, lead to I discovered just what I used to be taking a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye| а

 22. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!| а

 23. First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!| а

 24. Hello, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing data, that’s genuinely excellent, keep up writing.| а

 25. whoah this weblog is magnificent i love studying your posts. Stay up the great work! You know, lots of persons are hunting round for this info, you can help them greatly. | а

 26. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now ;)| а

 27. It’s actually a nice and useful piece of info. I am satisfied that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.| а

 28. For latest information you have to pay a quick visit the web and on internet I found this web page as a best site for most recent updates.| а

 29. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.| а

 30. Appreciating the time and effort you put into your website and in depth information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.| а

 31. Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was definitely informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!| а

 32. Everything published was very logical. However, what about this? suppose you wrote a catchier title? I ain’t suggesting your content isn’t solid., however suppose you added a title to maybe get people’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda plain. You might peek at Yahoo’s home page and note how they create news headlines to get viewers interested. You might try adding a video or a related picture or two to grab readers excited about what you’ve written. In my opinion, it could make your blog a little bit more interesting.| а

 33. Hello, I wish for to subscribe for this website to obtain most recent updates, so where can i do it please help out.| а

 34. Thanks designed for sharing such a nice thinking, article is pleasant, thats why i have read it entirely| а

 35. Very good article! We are linking to this great article on our website. Keep up the great writing.| а

 36. I blog often and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.| а

 37. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as the content!| а

 38. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.| а

 39. Incredible story there. What occurred after? Good luck!| а

 40. Thanks a bunch for sharing this with all people you actually recognise what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =). We can have a link exchange arrangement among us| а

 41. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Opera. Excellent Blog!| а

 42. It’s hard to come by experienced people on this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks| а

 43. I used to be able to find good information from your content.| а

 44. Just wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply great and that i could think you’re a professional in this subject. Well with your permission allow me to take hold of your feed to stay up to date with impending post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.| а

 45. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an email if interested.| а

 46. Admiring the time and energy you put into your site and detailed information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.| а

 47. Hi, its nice piece of writing concerning media print, we all be familiar with media is a fantastic source of data.| а

 48. Hey There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info. Thank you for the post. I’ll certainly comeback.| а

 49. Hi every one, here every one is sharing these kinds of familiarity, therefore it’s good to read this blog, and I used to go to see this website everyday.| а

 50. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this good paragraph.| а

 51. I was pretty pleased to discover this web site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you book-marked to look at new stuff on your site.| а

 52. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a great website.| а

 53. I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to obtain updated from most up-to-date gossip.| а

 54. Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thanks once again.| а

 55. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you should publish more on this issue, it might not be a taboo matter but usually folks don’t speak about such issues. To the next! Many thanks!!| а

 56. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.| а

 57. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your weblog posts. After all I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write once more soon!| а

 58. Everyone loves it whenever people get together and share opinions. Great site, keep it up!| а

 59. There is definately a lot to learn about this subject. I love all of the points you have made.| а

 60. Hi there! This blog post could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he will have a very good read. Thanks for sharing!| а

 61. If some one needs expert view regarding blogging and site-building after that i recommend him/her to visit this webpage, Keep up the nice work.| а

 62. I’ve been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the web might be much more useful than ever before.| а

 63. Excellent way of explaining, and pleasant piece of writing to obtain information concerning my presentation subject matter, which i am going to convey in university.| а

 64. Paragraph writing is also a excitement, if you know after that you can write if not it is difficult to write.| а

 65. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!| а

 66. If some one wishes expert view regarding running a blog afterward i advise him/her to pay a quick visit this weblog, Keep up the fastidious work.| а

 67. It is in point of fact a great and useful piece of info. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.| а

 68. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this information So i’m satisfied to show that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much without a doubt will make certain to don?t put out of your mind this website and give it a glance on a relentless basis.| а

 69. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this info So i am glad to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most unquestionably will make certain to don?t omit this web site and provides it a look on a constant basis.| а

 70. Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.| а

 71. Excellent way of describing, and pleasant post to take data on the topic of my presentation subject matter, which i am going to convey in college.| а

 72. Great info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon). I have book-marked it for later!| а

 73. I’m extremely inspired with your writing skills as smartly as with the layout for your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to look a nice blog like this one today..| а

 74. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could undeniably be one of the very best in its niche. Terrific blog!| а

 75. Hey would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!| а

 76. I have read so many content regarding the blogger lovers however this piece of writing is actually a good post, keep it up.| а

 77. That is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to in quest of more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks| а

 78. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!| а

 79. Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol| а

 80. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.| а

 81. My brother suggested I may like this website. He was once totally right. This post truly made my day. You cann’t believe simply how much time I had spent for this info! Thank you!| а

 82. I believe that is among the such a lot vital information for me. And i’m glad reading your article. However should statement on some general issues, The site taste is perfect, the articles is really nice : D. Just right process, cheers| а

 83. It’s very simple to find out any topic on net as compared to books, as I found this post at this web page.| а

 84. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.| а

 85. I every time used to study article in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for articles, thanks to web.| а

 86. You made some good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.| а

 87. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!| а

 88. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks| а

 89. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to provide something again and help others such as you helped me.| а

 90. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.| а

 91. Someone essentially lend a hand to make seriously articles I’d state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this particular put up extraordinary. Fantastic task!| а

 92. Good way of telling, and pleasant post to take information concerning my presentation focus, which i am going to present in academy.| а

 93. This piece of writing is in fact a fastidious one it helps new the web users, who are wishing in favor of blogging.| а

 94. What’s up colleagues, how is everything, and what you desire to say about this post, in my view its in fact amazing in support of me.| а

 95. I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some small security issues with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?| а

 96. Quality articles is the key to be a focus for the users to go to see the site, that’s what this web site is providing.| а

 97. This article will help the internet users for setting up new weblog or even a weblog from start to end.| а

 98. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and best of luck.| а

 99. Great post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the closing part 🙂 I handle such information much. I used to be seeking this particular information for a long time. Thanks and good luck. | а

 100. It’s an amazing article for all the internet viewers; they will get benefit from it I am sure.| а

 101. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read content from other authors and practice a little something from their sites. | а

 102. Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and you are just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the best way by which you are saying it. You make it enjoyable and you still care for to stay it sensible. I can not wait to learn far more from you. That is actually a wonderful website.| а

 103. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks| а

 104. Hi there outstanding website! Does running a blog such as this take a great deal of work? I have absolutely no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had to ask. Cheers!| а

 105. Hello there, You have performed an excellent job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.| а

 106. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!| а

 107. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thanks| а

 108. I like the valuable info you supply to your articles. I’ll bookmark your weblog and check once more right here frequently. I am somewhat sure I will be informed plenty of new stuff proper right here! Best of luck for the next!| а

 109. whoah this blog is wonderful i like reading your posts. Stay up the good work! You know, lots of people are searching round for this info, you could help them greatly. | а

 110. Great post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired! Very helpful information particularly the ultimate phase 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck. | а

 111. Currently it sounds like WordPress is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?| а

 112. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks| а

 113. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?| а

 114. Hello, I log on to your new stuff like every week. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!| а

 115. I’ve been surfing on-line more than 3 hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s pretty value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet will likely be much more useful than ever before.| а

 116. Valuable information. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I am surprised why this accident did not came about earlier! I bookmarked it.| а

 117. What’s up it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is genuinely good and the users are really sharing fastidious thoughts.| а

 118. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.| а

 119. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a great web site.| а

 120. It’s great that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made here.| а

 121. My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting know-how daily by reading thes fastidious content.| а

 122. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!| а

 123. Hi there, its fastidious post on the topic of media print, we all be familiar with media is a enormous source of facts.| а

 124. Hi there to every , because I am actually keen of reading this web site’s post to be updated on a regular basis. It consists of fastidious stuff.| а

 125. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.| а

 126. Since the admin of this site is working, no hesitation very shortly it will be well-known, due to its quality contents.| а

 127. Hi, just wanted to say, I enjoyed this blog post. It was practical. Keep on posting!| а

 128. Great web site. Plenty of useful information here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks on your sweat!| а

 129. Right now it seems like WordPress is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?| а

 130. Hey there, You’ve performed a great job. I will certainly digg it and in my opinion suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.| а

 131. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea| а

 132. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the site is extremely good.| а

 133. Hello, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, may test this? IE nonetheless is the market leader and a big section of other people will leave out your fantastic writing because of this problem.| а

 134. There’s certainly a great deal to know about this subject. I really like all the points you’ve made.| а

 135. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol| а

 136. Hello There. I discovered your weblog using msn. This is an extremely neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read extra of your useful info. Thank you for the post. I will certainly return.| а

 137. Post writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can write if not it is difficult to write.| а

 138. Wow, that’s what I was looking for, what a material! existing here at this blog, thanks admin of this site.| а

 139. Every weekend i used to pay a quick visit this web site, as i want enjoyment, since this this site conations truly nice funny material too.| а

 140. Wow! Finally I got a webpage from where I know how to actually take useful facts concerning my study and knowledge.| а

 141. Hi, I read your blog daily. Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!| а

 142. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks| а

 143. Outstanding story there. What happened after? Good luck!| а

 144. Hi there, its nice post regarding media print, we all know media is a great source of facts.| а

 145. What’s up, its good paragraph regarding media print, we all be aware of media is a enormous source of information.| а

 146. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?| а

 147. Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.| а

 148. Thanks for some other great post. Where else may just anybody get that type of information in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.| а

 149. Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards| а

 150. You’ve made some really good points there. I looked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.| а

 151. I could not resist commenting. Perfectly written!| а

 152. Howdy I am so grateful I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome b.| а

 153. Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.| а

 154. I am truly happy to read this website posts which includes lots of valuable facts, thanks for providing these data.| а

 155. First off I want to say great blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Many thanks!| а

 156. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!| а

 157. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers| а

 158. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.| а

 159. If you wish for to improve your know-how simply keep visiting this web site and be updated with the most up-to-date information posted here.| а

 160. I all the time used to read post in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for articles, thanks to web.| а

 161. I do believe all of the concepts you have introduced for your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for beginners. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.| а

 162. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks| а

 163. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author. I will remember to bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice morning!| а

 164. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.| а

 165. What’s up everyone, it’s my first visit at this website, and piece of writing is really fruitful designed for me, keep up posting these articles.| а

 166. First of all I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Cheers!| а

 167. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!| а

 168. Hi to all, the contents present at this site are actually remarkable for people knowledge, well, keep up the good work fellows.| а

 169. You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the net. I’m going to highly recommend this website!| а

 170. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Thanks!| а

 171. Howdy! This blog post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!| а

 172. I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really good article on building up new blog.| а

 173. Can I simply just say what a comfort to discover somebody that genuinely knows what they’re talking about on the net. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you certainly possess the gift.| а

 174. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo subject but usually people do not discuss such subjects. To the next! Many thanks!!| а

 175. Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!| а

 176. I got this web site from my friend who informed me concerning this web page and now this time I am visiting this web page and reading very informative articles at this place.| а

 177. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?| а

 178. Good day very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also? I’m glad to find numerous useful info right here within the publish, we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .| а

 179. certainly like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality on the other hand I’ll surely come again again.| а

 180. I’ve learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make this sort of magnificent informative web site.| а

 181. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!| а

 182. Very good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!| а

 183. I couldn’t refrain from commenting. Very well written!| а

 184. Hurrah! After all I got a webpage from where I can in fact get useful data regarding my study and knowledge.| а

 185. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best| а

 186. I could not refrain from commenting. Well written!| а

 187. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!| а

 188. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.| а

 189. Right here is the right blog for anyone who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for many years. Great stuff, just great!| а

 190. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful site.| а

 191. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that will make the largest changes. Thanks for sharing!| а

 192. Admiring the persistence you put into your blog and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.| а

 193. I love what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.| а

 194. Good day! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!| а

 195. Good blog you have here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you! Take care!!| а

 196. Hi there, just become alert to your blog via Google, and located that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful in case you continue this in future. A lot of other people shall be benefited out of your writing. Cheers!| а

 197. It is really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.| а

 198. Great info. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!| а

 199. It’s impressive that you are getting ideas from this article as well as from our dialogue made here.| а

 200. This is a topic which is near to my heart… Best wishes! Where are your contact details though?| а

 201. Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!| а

 202. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. With thanks| а

 203. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me. Good job.| а

 204. It’s remarkable designed for me to have a web site, which is beneficial in favor of my know-how. thanks admin| а

 205. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.| а

 206. I have been surfing online more than three hours nowadays, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be a lot more helpful than ever before.| а

 207. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!| а

 208. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?| а

 209. My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.| а

 210. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!| а

 211. It’s amazing in support of me to have a web page, which is beneficial designed for my knowledge. thanks admin| а

 212. I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers but this paragraph is genuinely a fastidious post, keep it up.| а

 213. Ahaa, its nice dialogue on the topic of this piece of writing here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting here.| а

 214. Very descriptive post, I liked that a lot. Will there be a part 2?| а

 215. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now ;)| а

 216. What’s up, just wanted to tell you, I loved this article. It was funny. Keep on posting!| а

 217. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the site is also very good.| а

 218. I am actually glad to glance at this weblog posts which consists of tons of helpful information, thanks for providing these kinds of data.| а

 219. This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read post!| а

 220. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity to your publish is just spectacular and that i can assume you’re an expert in this subject. Fine along with your permission allow me to grab your feed to stay updated with approaching post. Thanks one million and please continue the rewarding work.| а

 221. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Thank you!| а

 222. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!| а

 223. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the greatest in its field. Terrific blog!| а

 224. I’m very happy to discover this page. I want to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you book-marked to look at new things on your blog.| а

 225. Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to my blogroll.| а

 226. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!| а

 227. Generally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice post.| а

 228. Undeniably imagine that that you said. Your favourite reason seemed to be at the web the easiest factor to take note of. I say to you, I definitely get annoyed while other people think about issues that they just don’t recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks| а

 229. What’s up, its good post on the topic of media print, we all understand media is a wonderful source of facts.| а

 230. Hi colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say concerning this post, in my view its truly amazing for me.| а

 231. I’ve read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create this sort of great informative website.| а

 232. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best| а

 233. Pretty! This has been a really wonderful post. Thank you for providing these details.| а

 234. Everyone loves it when people come together and share ideas. Great site, keep it up!

 235. Leading Online Pharmacy – Contact us at +1 (917) 259-3352 for unbelievable rates, discount and offers on any medicine. Get it delivered free of cost at your door steps, call us today. Phone : +1 (917) 259-3352

 236. This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 237. Leading Digital Marketing agency in India and Kolkata, Leading Web Design company. Providing web designing and Digital marketing services, Digital marketing course, and certification with an internship.

 238. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 239. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!| а

 240. I love it when individuals get together and share opinions. Great blog, keep it up!| а

 241. Great information. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 242. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read articles from other authors and use something from their web sites.

 243. There’s definately a lot to learn about this topic. I like all the points you’ve made.

 244. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d truly appreciate it.| а

 245. I am in fact thankful to the owner of this website who has shared this wonderful piece of writing at at this place.| а

 246. What’s up colleagues, its enormous article about tutoringand completely defined, keep it up all the time.| а

 247. В том случае если учредитель задумывается о невозможности в дальнейшем ведения коммерческих дел соответственно его интересует банкротство юридических лиц

 248. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your web page.| а

 249. Spot on with this write-up, I truly feel this site needs far more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!| а

 250. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!| а

 251. Yes! Finally someone writes about %keyword1%.| а

 252. I am the manager of JustCBD Store company (justcbdstore.com) and I am currently trying to expand my wholesale side of company. I really hope that someone at targetdomain can help me 🙂 I considered that the most suitable way to do this would be to talk to vape companies and cbd retailers. I was hoping if anybody could suggest a trustworthy website where I can buy CBD Shops B2B Marketing List I am presently examining creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. On the fence which one would be the very best option and would appreciate any advice on this. Or would it be simpler for me to scrape my own leads? Suggestions?

 253. Spot on with this write-up, I truly believe this website needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!| а

 254. Its not my first time to pay a visit this website, i am visiting this site dailly and obtain good information from here all the time.| а

 255. That is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read post!

 256. whoah this weblog is great i really like reading your articles. Stay up the great work! You know, many people are searching around for this information, you can help them greatly. | а

 257. It’s very easy to find out any topic on net as compared to books, as I found this paragraph at this web site.| а

 258. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?| а

 259. Everyone loves it when individuals get together and share ideas. Great website, stick with it!

 260. Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the guide in it or something. I feel that you just could do with some % to power the message house a little bit, however other than that, that is fantastic blog. A great read. I will definitely be back.| а

 261. Currently it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?| а

 262. May I simply just say what a comfort to uncover someone who really understands what they are discussing over the internet. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular since you certainly have the gift.

 263. Very good info. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon). I’ve saved it for later!

 264. If you wish for to grow your know-how simply keep visiting this website and be updated with the newest news update posted here.| а

 265. You are so awesome! I don’t believe I’ve read through a single thing like this before. So wonderful to find someone with genuine thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with a little originality!| а

 266. [ SEO – BACKLİNK – HACKLİNK – BLACK OR WHİTE HAT ]
  – – – – – – – – – – – – – – – –

  1- Senin için yorum backlink yapabilirim.

  2- I can comment backlink for you.

  3- Ich kann den Backlink für Sie kommentieren.

  4- Я могу прокомментировать обратную ссылку для вас.

  [ SEO – BACKLİNK – HACKLİNK – BLACK OR WHİTE HAT ]

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  WhatsApp = +9 0422 606 06 30
  Mail = Seo.Backlink.44@gmail.com

  Google Search = Seo Bayi
  seo

 267. Thanks for sharing such a good thinking, article is pleasant, thats why i have read it fully| а

 268. Very good post! We will be linking to this great post on our site. Keep up the great writing.

 269. This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Cheers!| а

 270. Thanks for sharing such a nice thought, paragraph is good, thats why i have read it fully|

 271. It’s an amazing piece of writing for all the web visitors; they will get benefit from it I am sure.| а

 272. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i’m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot unquestionably will make certain to do not put out of your mind this website and give it a glance regularly.|

 273. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!| а

 274. Excellent post. I certainly love this site. Continue the good work!

 275. Great information. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 276. I’m not positive where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while finding out much more or figuring out more. Thanks for great info I used to be looking for this information for my mission.| а

 277. Magnificent goods from you, man. I’ve take into accout your stuff previous to and you are simply too wonderful. I actually like what you’ve obtained right here, really like what you are stating and the way through which you are saying it. You make it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise. I can’t wait to read much more from you. That is actually a terrific web site.| а

 278. Bugünkü CEOstudent yazım taşınabilir sınırsız
  modem üzerine. Öncelikle taşınabilir modem
  sınırsız olarak yeni bir wifi internet çeşidi diyebilirim.
  Taşınabilir modem sınırsız olarak nasıl alınır bundan da bahsedeceğim.
  Fakat öncelikle kendi başımdan geçenleri anlatayım.

  taşınabilir modem,taşınabilir wifi,taşınabilir internet

 279. It’s really very difficult in this busy life to listen news on TV, therefore I simply use the web for that reason, and obtain the newest news.| а

 280. This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Thank you!

 281. müzik dinle
  Her yıl çıkan Türkçe şarkılar, müzik severlerin ilgisini çekiyor ve enerjilerini yükseltme noktasında rol oynuyor.

  Bu anlamda güncel tüm şarkıları bulabileceğiniz adreslerden birisi Müzik Dinle Dur.
  Müzik Dinle Dur üzerinden Türkçe şarkılar listesi sayesinde en son çıkan, 2020’nin en sevilen şarkılarını istediğiniz her yerde dinleme şansına sahipsiniz.
  Bu listeyle en sevdiğiniz Türkçe pop şarkılar, gittiğiniz her yerde
  size eşlik edebilir.

 282. müzik dinle hemen dinle şimdi dinle en yeni
  ve gerçek müzik dinle.
  dinle müzik müzik müzik dinle dinle müzik dinle

 283. müzik dinle
  Tek yapmanız gereken şey, Müzik Dinle Dur sitesi üzerinden Türkçe pop şarkılar listesine
  giriş yapmak. 2020’de çıkan son şarkıları bulabileceğiniz bu listede, Buray, Feride Hilal Akın, Emir Can İğrek, Göksel, İrem Derici gibi pop müziğin en sevilen isimlerinin şarkılarını
  bulabilirsiniz.

 284. edirne escort,edirne escort bayan
  Edirne Escort mu arıyorsunuz? Hemen Edirne Escort
  Bayan sayfamızı ziyaret ederek Edirne Escort bulun! Edirne Escort
  sayfası iyi eğlenceler diler.

 285. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back later in life. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice afternoon!| а

 286. balıkesir escort,balıkesir escort bayan
  Eğer sizlerde Balıkesir Escort arıyorsanız tek yapmanız gerekne Balıkesir
  Escort Bayan sitemizi ziyaret etmek. Sizlerde kaliteli Balıkesir Escort ve Balıkesir Escort Bayan partnerler ile birlikte olmak için hemen Balıkesir
  Escort sayfamızı ziyaret edin! Balıkesir Escort sitesi iyi eğlenceler diler.

 287. manisa escort,manisa escort bayan
  Eğer sizlerde Manisa Escort arıyorsanız tek yapmanız gerekne Manisa Escort Bayan sitemizi ziyaret etmek.
  Sizlerde kaliteli Manisa Escort ve Manisa Escort Bayan partnerler ile birlikte olmak için hemen Manisa Escort sayfamızı
  ziyaret edin! Manisa Escort sitesi iyi eğlenceler diler

 288. I am truly happy to glance at this blog posts which contains lots of helpful facts, thanks for providing these kinds of data.| а

 289. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.| а

 290. I want to to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new stuff you post…|

 291. Appreciate this post. Will try it out.| а

 292. İSTANBUL ANKARA NAKLİYAT olarak taşımacılık hizmetlerinizde sizlerin 1 numaralı
  çözüm ortağı olan firmaya hoş geldiniz. Bizler İstanbul ankara nakliyat, ankara istanbul nakliyat, şehirler arası nakliyat, ofis taşıma, büro nakliyesi, parsiyel yük nakliyesi, parça eşya taşımacılığı,
  paletli malzeme nakliyesi, kurumsal taşımacılık, nakliyat ambarı gibi tüm
  hizmetlerimizden yararlanmak için web adresimizi ziyaret etmeniz yeterlidir.
  Firmamız nakliyat konusunda profesyonelleşerek yıllardır bu sektörde
  emek vererek belli bir konuma gelerek güçlü refelansları ile İstanbul nakliyat sektörünün en prestijli nakliyat firması olarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

  İstanbul ve Ankara merkezli şubemiz İstanbul’da ve Ankara’daki şubeleri ile tüm
  yükleriniz için hizmet sunmaktadır. Adresten adrese kapıdan kapıda hizmet sunan firmamız tüm nakliye alanlarında hizmet sunmaktadır.
  Panelvan, Kamyonet, Kamyon ( 10 Teker, 40 Ayak ) Tır araçlarımız ile hizmet sunmaktayız.

  Günlük İstanbul çıkışlı Ankara çıkışlı
  araçlarımız ile 1 günde teslimat sağlıyoruz.
  İstanbul ankara nakliyat,ankara istanbul nakliyat

 293. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!| а

 294. Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa
  Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa

 295. I couldn’t refrain from commenting. Very well written!

 296. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!| а

 297. Hello colleagues, pleasant article and nice urging commented at this place, I am really enjoying by these.| а

 298. kamu personeli

  Her gün yüzlerce güncel kamu personeli alım haberleri yayınlanan sitemiz sayesinde artık sizin de bir işiniz olacak.
  Hiçbir ilanı gözden kaçırmayacak, en doğru başvuru bilgilerini ilk elden siz sahip olacaksınız.
  Sitemizde yayınlanan başvuru için tüyolarla da diğer adaylar arasından sıyrılarak, asil listesine yerleşebileceksiniz.
  Kamu personeli alım ilanlarını takip etmek için en doğru adres

 299. Her gün yüzlerce güncel memur alımı haberi yayınlanan sitemiz sayesinde artık sizin de bir işiniz olacak.
  Hiçbir ilanı gözden kaçırmayacak, en doğru başvuru bilgilerini ilk
  elden siz sahip olacaksınız. Sitemizde yayınlanan başvuru için tüyolarla da diğer adaylar arasından sıyrılarak, asil listesine yerleşebileceksiniz.
  Memur alımı iş ilanlarını takip etmek için en doğru adres

 300. I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?| а

 301. malatya escort malatya escort malatya escort
  malatya escort malatya escort malatya escort

 302. Hello! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!| а

 303. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 304. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!| а

 305. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you| а

 306. Piece of writing writing is also a fun, if you know afterward you can write if not it is difficult to write.| а

 307. I constantly spent my half an hour to read this webpage’s posts daily along with a cup of coffee.| а

 308. What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience about unexpected feelings.| а

 309. NTVsporbet
  NTVsporbet giriş adresi değişime uğramış ve artık güncel alan adı üzerinden hizmet vermektedir.

  Sitenin güncellenmemiş sistemi üzerinden erişim sağlamaya çalışırsanız bu adres
  BTK tarafından askıya alınmıştır ibaresi ile karşı karşıya
  kalırsınız. Süreç içerisinde acaba alan adı değişimi kullanıcıların istifade edecekleri olanakların güvenilirliği ile mi alakalı soruları da sıklıkla yöneltilmektedir.
  Bahis platformunda alan adı değişimi yaşanması sistemin güvenliği ile
  alakalı bir sorundan kaynaklanmaz.

 310. Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s webpage link on your page at proper place and other person will also do same in support of you.|

 311. What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this blog; this web site carries amazing and in fact good data designed for visitors.|

 312. Quality articles or reviews is the crucial to attract the visitors to go to see the web site, that’s what this web page is providing.|

 313. This post is truly a good one it helps new web viewers, who are wishing in favor of blogging.|

 314. Admiring the hard work you put into your website and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 315. I couldn’t resist commenting. Well written!|

 316. No matter if some one searches for his required thing, therefore he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.|

 317. I couldn’t resist commenting. Well written!|

 318. Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognise what you are speaking about! Bookmarked. Please also discuss with my website =). We can have a link trade agreement among us|

 319. I love reading an article that will make men and women think. Also, thanks for allowing for me to comment!

 320. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.|

 321. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that make the greatest changes. Many thanks for sharing!

 322. I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!|

 323. Hi, yeah this piece of writing is genuinely good and I have learned
  lot of things from it regarding blogging. thanks.

 324. sakarya escort,sakarya escort bayan
  Hemen Sakarya Escort bayan internet sitemizi ziyaret edin ve Sakarya Escort bulun! Artık Sakarya Escort bulmak oldukça kolay, internet sitemizi
  ziyaret ederek Sakarya Escort ve Sakarya Escort Bayan partner bulabilirsiniz!

 325. I’ve been browsing on-line more than three hours these days, but I by no means found any interesting article like yours. It’s lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.|

 326. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 327. Good web site you have got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 328. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.|

 329. I couldn’t resist commenting. Well written!|

 330. Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i wish for enjoyment, as this this web site conations in fact nice funny stuff too.|

 331. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|

 332. Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 333. porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno

 334. Everyone loves it when people get together and share views. Great website, keep it up!|

 335. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 336. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and use something from other sites.

 337. I am sure this article has touched all the internet users, its really really good post on building up new blog.|

 338. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this problem?|

 339. Hello! I just wish to give you a big thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I will be returning to your site for more soon.

 340. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos|

 341. This information is worth everyone’s attention. How can I find out more?|

 342. It’s remarkable designed for me to have a website, which is valuable in support of my knowledge. thanks admin|

 343. WOW just what I was searching for. Came here by searching for keyword|

 344. I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.|

 345. Kıbrıs Gece Hayatı

  Kıbrıs’ta gece hayatı gerçekten kıyas götürmez derecede profesyonel ve kaliteli
  bir şekilde yürütülmektedir. Kıbrıs geceleri her yaştan ve
  her ülkeden turistler için son derece eğlenceli ve
  heyecanlı geçmektedir. Kıbrıs gece hayatı konusunda
  vereceğimiz bilgiler ışığında siz de harika zamanlar geçirebilir ve unutulmaz
  geceler yaşayabilirsiniz.

 346. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me.
  Kudos!

 347. Siber Tehdit | Siber Güvenlik Haberleri ve Siber Saldırılar – Siber
  Tehdit Siber Tehdit
  siber güvenlik

 348. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 349. Hello Dear, are you really visiting this site regularly, if so afterward you will without doubt take nice knowledge.|

 350. Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for providing this info.|

 351. Hey there, You’ve performed a great job. I’ll certainly digg it and for my part suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.|

 352. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks|

 353. It’s awesome to visit this website and reading the views of all friends concerning this piece of writing, while I am also zealous of getting experience.|

 354. I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the good works guys I’ve you guys to our blogroll.|

 355. Ahaa, its fastidious discussion regarding this post here at this website, I have read all that, so at this time me also commenting here.|

 356. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.|

 357. Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.|

 358. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.|

 359. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 360. What’s up friends, pleasant article and nice arguments commented here, I am really enjoying by these.| а

 361. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity for your submit is just great and i could think you are knowledgeable on this subject. Fine together with your permission allow me to seize your RSS feed to keep updated with imminent post. Thanks one million and please keep up the enjoyable work.| а

 362. Hurrah, that’s what I was looking for, what a information! present here at this blog, thanks admin of this web page.| а

 363. Great article! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on the search engines for no longer positioning this put up higher! Come on over and consult with my website . Thanks =)| а

 364. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.|

 365. I like the helpful information you provide on your articles. I’ll bookmark your weblog and test once more here frequently. I am somewhat sure I’ll learn a lot of new stuff proper right here! Good luck for the following!| а

 366. WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%| а

 367. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read through content from other authors and practice something from their websites.

 368. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers| а

 369. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 370. There is certainly a great deal to find out about this issue. I like all of the points you’ve made.|

 371. Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment to support you.| а

 372. This is really attention-grabbing, You are an excessively professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for looking for more of your excellent post. Additionally, I have shared your site in my social networks| а

 373. certainly like your web-site but you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality however I will certainly come again again.| а

 374. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!| а

 375. There’s certainly a great deal to learn about this subject. I love all the points you made.|

 376. I love what you guys are usually up too. Such clever work and reporting! Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my own blogroll.|

 377. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.|

 378. Right here is the perfect web site for anyone who really wants to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been discussed for ages. Excellent stuff, just excellent!

 379. I’ve read several just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create such a great informative site.|

 380. Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and include approximately all vital infos. I’d like to see more posts like this .|

 381. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.|

 382. I couldn’t refrain from commenting. Very well written!|

 383. bookmarked!!, I love your blog!|

 384. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!|

 385. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is lovely price enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the net shall be much more useful than ever before.|

 386. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is very good.|

 387. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|

 388. I was very happy when I read this article. Keep up your passion in writing. I am waiting for your next article

 389. I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really good paragraph on building up new webpage.|

 390. pretty good article. I’m waiting for the next post

 391. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 392. ver good guys keep up the good work

 393. This article is pretty good, but I still don’t agree on some aspects.

 394. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 395. Ahaa, its nice discussion on the topic of this post at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.|

 396. I have been browsing on-line more than 3 hours today, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s pretty value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the net might be a lot more useful than ever before.|

 397. Wow, fantastic weblog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The whole glance of your web site is great, let alone the content!

 398. i have been very touched by this developments thanks a lot for letting me know

 399. quite interesting article. however, in some cases it still needs improvement.

 400. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!|

 401. Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!| а

 402. Good day! I just would like to give you a big thumbs up for the great info you have got right here on this post. I will be returning to your web site for more soon.|

 403. Hi, for all time i used to check website posts here in the early hours in the daylight, since i love to find out more and more.| а

 404. Great article! This is the type of info that are supposed to be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this submit higher! Come on over and visit my site . Thanks =)|

 405. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 406. You are so awesome! I don’t suppose I have read through something like this before. So good to discover someone with a few unique thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 407. Right here is the right web site for anyone who would
  like to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to
  argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

  You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for many
  years. Wonderful stuff, just wonderful!

 408. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 409. I’ve been browsing on-line more than three hours lately, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will probably be much more helpful than ever before.|

 410. Your style is very unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.|

 411. Appreciate the recommendation. Let me try it out.|

 412. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.|

 413. There is definately a lot to know about this subject. I like all of the points you’ve made.|

 414. At this time I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read other news.|

 415. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers? I’d really appreciate it.|

 416. Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired! Extremely helpful info specifically the ultimate phase 🙂 I deal with such info much. I used to be looking for this particular information for a long time. Thanks and good luck. |

 417. I every time spent my half an hour to read this blog’s posts everyday along with a mug of coffee.|

 418. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own site and would like to know where you got this from or what the theme is called. Thank you!|

 419. Hi there, yes this piece of writing is actually good and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.|

 420. It’s very straightforward to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web page.|

 421. Marvelous, what a blog it is! This webpage provides helpful facts to us, keep it up.|

 422. Right now it appears like Drupal is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?|

 423. Why people still use to read news papers when in this technological world everything is available on net?|

 424. Currently it appears like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?|

 425. It’s actually a cool and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

 426. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!|

 427. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!|

 428. Knight Online ve benzeri oyunların kosembol ihtiyaçlarını ücretsiz olarak biz karşılıyoruz.
  Dilerseniz tarzınıza uygun bir kosembolü belirleyip indirip
  kullanabilirsiniz.

 429. I couldn’t refrain from commenting. Well written!

 430. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.|

 431. Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 432. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the site is also really good.

 433. Highly energetic article, I loved that a lot. Will there be a part 2?|

 434. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 435. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and terrific design.|

 436. Quality articles, I am waiting for your next article. keep working

 437. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!|

 438. porn movie,porn,animal porn,sex videos
  porn movie,porn,animal porn,sex videos
  porn movie,porn,animal porn,sex videos

 439. Fastidious answer back in return of this difficulty with genuine arguments and explaining everything concerning that.|

 440. Hello there! I simply want to offer you a big thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.|

 441. I blog quite often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 442. My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page for a second time.|

 443. I am extremely inspired along with your writing talents and also with the layout for your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to look a great weblog like this one nowadays..|

 444. You need to be a part of a contest for one of the best blogs on the net. I am going to highly recommend this blog!|

 445. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Bless you|

 446. malatya kargo malatya kargo malatya kargo malatya
  kargo malatya kargo malatya kargo malatya kargo

 447. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 448. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.|

 449. Hello! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!|

 450. Hello every one, here every person is sharing these knowledge, therefore it’s pleasant to read this weblog, and I used to visit this website daily.|

 451. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.|

 452. This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks!|

 453. I am very interested when reading your article. Oh yes, I also made an article, please visit.

 454. Good article. I’m going through a few of these issues as well..

 455. Ko sembol, kosembol, clan sembol, clan symbol, knight online sembol, knight online symbol, knight online şeffaf
  sembol, şeffaf clan sembol, şeffaf clan sembolleri

 456. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.|

 457. When some one searches for his essential thing, so he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.|

 458. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly loved surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write again soon!|

 459. Hi! I could have sworn I뭭e visited this blog before but after browsing through some of the articles I realized it뭩 new to me. Anyways, I뭢 definitely happy I stumbled upon it and I뭠l be book-marking it and checking back regularly!

 460. İstanbul vip transfer olarak son model vip(lüks) vito araçlarla istanbul havalimanı transfer
  ve sabiha gökçen transfer hizmeti yapmaktayız.
  İstanbul, Bursa, Sapanca ve Yalova gibi en çok tercih edilen turistik bölgelere
  günlük turlar düzenlemekteyiz.

 461. Undeniably believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about concerns that they just do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the whole thing with no need side-effects , other people can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks|

 462. Son dönemlerde artan virüs salgınından dolayı ulaşımda çoğu insan farklı arayışlar içine girmiştir.
  Toplu taşıma gibi bir çok insanın sürekli yolculuk yaptığı araçlara binmek istemeyen yolcular şehirler arası vip transferi
  seçmektedir. Araçların özellikleri; son model vip Mercedes Vito olup, içi lüks yapılı, Tv, buzdolabı, açılır kapanır masalar, hareketli
  koltuklar ve bir çok özellikli vip araçlardır.
  İnsanlar yolculuklarını genellikle Şehirler arası
  transferde İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, aydın, İzmir, Trabzon gibi büyük ve uzak illere gitmek için tercih
  ediyor.

 463. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.|

 464. İstanbul’da uzun yılların verdiği deneyim ve tecrübesiyle istediğiniz tarzda şoförlü olarak
  gelin arabası kiralama hizmeti vermekteyiz. Araçlarımız son model içi ful yapılı vip Mercedes Vito, Klasik araba, Vosvos,
  Jeep, Binek gibi bir çok seçeneğimiz vardır. Hayalinizdeki gelin arabasını en uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz.
  Ayrıca, araçlarımız şoförlü olarak kiraya verilmektedir.

 465. Hello there, You’ve performed an incredible job. I will certainly digg it and in my view recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.|

 466. Thanks! And thanks for sharing your great posts every week!cialis

 467. Oi parabéns pelo contéudo do seu website, me ajudou muito.

 468. Oi parabéns pelo postagem do seu portal, me ajudou muito.

 469. Foto Galeriler
  Festival kapsamında gün galası yapılan filmlerden biri de The Human Voice oldu.
  Filmin gösterimine oyuncu kadrosu ve kamera arkası
  ekibinin yanı sıra ünlü konuklar da katıldı.Bunlar arasında en çok
  dikkat çeken kişi ise Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina
  Rodriguez oldu. 26 yaşındaki model Rodriguez,
  önce bu filmin gösterimine ardından da akşam düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

  İşte birbirinden güzel foto galeriler..

 470. Legal parabéns pelo post do seu portal, me ajudou muito.

 471. Tudo Bem parabéns pelo artigo do seu portal, me ajudou muito.

 472. istanbul escort
  Bir çok erkeğin favorisi olan İstanbul Escort sitesini
  ziyaret edebilirsiniz, diğer eskort siteleri arasında tek tercihinizi bu siteden yana
  kullandığınız için çok memnun kalacaksınız.

  En kaliteli ve birbirinden güzel olan istanbul escort kızların ilanlarını
  yalnızca burada bulabilirsiniz. Kadıköy Escort, Ataşehir Escort
  ve Beşiktaş Escort olarak da hizmet veren sitemizi şimdi ziyaret et sen kazan!

 473. pendik escort
  Anadolu Yakası Escortları tarfından en çok tercih edilen pendik escort sitesine hoşgeldiniz.
  İnternet üzerindeki güncelliği ile birinci sırada yer alan profillerine çok kolay erişebilmeniz
  için 18 yaş üzeri kullanıcılara hizmet veren escort pendik escort vitrini ile yayındayız.

  Eve gelen escort bularak kendi evinizde sınırsız hizmet veren güzel bayanlardan hizmet alabilir,
  Otele gelen eskort kızlar ile otel odasında seks yaparak kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

 474. Oi parabéns pelo postagem do seu blog, me ajudou muito.

 475. şehirler arası nakliyat
  Nakliyelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için özel olarak girişimlerde bulunulmaya devam ediliyor.
  Şehirler arası nakliyat ile ilgili çalışmalarımız, sadece araçlar yerine
  direkt olarak tüm işlemlerin teknolojik
  ekipmanlarla gerçekleştirilmesini sağlıyor.
  Güvenli, değerlendirmeye uygun, her zaman yararlanılabilecek şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz.

  Türkiye’de talep edildiği şekilde, müşterilerimizin isteklerini yeni olanaklarla karşılıyoruz.
  Özellikle son dönemde sıkça görülen hassas eşyaların taşınabilmesi,
  yenilenen rapor sistemiyle tüm eşyaların kayıt altına alınabilmesi mümkün oluyor.
  Güvenli, herhangi bir maddi veya manevi zarar oluşmaması için tüm eşyaları
  özel olarak sararak taşıma girişimlerinde bulunuyoruz.

 476. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 477. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided vivid clear idea|

 478. Good answers in return of this matter with solid arguments and describing all concerning that.|

 479. Your article makes perfect sense. Writing that is worth reading. oh yeah btw also visit my website. Thanks

 480. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive task and our entire group will likely be grateful to you.|

 481. Hello! I could have sworn I뭭e visited this site before but after going through a few of the posts I realized it뭩 new to me. Nonetheless, I뭢 certainly pleased I found it and I뭠l be book-marking it and checking back regularly!

 482. Thanks! And thanks for sharing your great posts every week!https://salesalevia.com/

 483. I’m extremely impressed together with your writing abilities and also with the layout on your weblog. Is this a paid subject or did you modify it your self? Either way stay up the nice high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one nowadays..|

 484. Legal parabéns pelo post do seu website, me ajudou muito.

 485. Love to see this every day !

 486. Olá parabéns pelo postagem do seu portal, me ajudou muito.

 487. Thanks so much for the post.Really thank you! Keep writing.https://cheapcialisyte.com/

 488. Oi parabéns pelo indicação do seu website, me ajudou muito.

 489. Great article! We will be linking to this great post on our website. Keep up the great writing.

 490. Appreciation to my father who informed me regarding this web site, this weblog is in fact awesome.|

 491. YOU NEED QUALITY VISITORS for your: partiyakomunistekurdistan.org

  My name is Amber Eleanor, and I’m a Web Traffic Specialist. I can get:
  – visitors from search engines
  – visitors from social media
  – visitors from any country you want
  – very low bounce rate & long visit duration

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3h750yC

 492. Legal parabéns pelo post do seu portal, me ajudou muito.

 493. Thank you ever so for you post.Much thanks again.https://trelviagra.com/

 494. I was very happy to uncover this web site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely savored every part of it and I have you book-marked to see new stuff on your web site.

 495. Olá parabéns pelo indicação do seu blog, me ajudou muito.

 496. I am really thankful to the owner of this web site who has shared this enormous piece of writing at at this place.|

 497. quite interesting article. however, in some cases it still needs improvement.

 498. Elicent marka fanlar ile artık temiz ve rahat bir hava alacaksınız.
  Market SALT Mühendislik olarak elicent marka fan ürünlerini siz
  değerli müşterilerimize güvenilir ve kaliteli şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz.
  Elicent ürünlerini güvenilir şekilde temin ederek sizlere
  kusursuz bir hizmet sunuyoruz. Bilgi almak için hemen sitemizi ziyaret ediniz.

 499. It is the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve read this publish and if I may I desire to counsel you some attention-grabbing things or tips. Maybe you could write next articles regarding this article. I wish to read more things approximately it!|

 500. You’re so interesting! I don’t think I have read through something like this before. So wonderful to discover another person with some original thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 501. I’m not certain where you’re getting your info, but good topic. I must spend some time studying more or working out more. Thank you for great information I was on the lookout for this info for my mission.|

 502. Today, there are actually a number of nationwide moving companies and also long haul agents all around the United States incorporating several shapes and sizes. In villages and counties, family-operated relocating business are quite well-known. This is primarily since they individually know the owners as well as recognize that they may place trust on their relocation services. However, most of our company have to manage discovering good quality best-rated nationally agents to hire from scratch.

 503. of course like your website but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll surely come back again.|

 504. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 505. By working with a qualified home furniture moving company, you conserve on your own anxiety and also opportunity you would certainly need to track your agent. Other than this, you are going to conserve your own self prices of repair work that might be used up if your pieces of furniture are destroyed during dismantling, handling, and also putting together.

 506. I used to be able to find good info from your blog articles.

 507. After checking out a number of the blog articles on your blog, I seriously like your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website as well and tell me what you think.

 508. By working with a specialist furniture moving company, you spare your own self stress and anxiety and opportunity you would require to check your moving company. Besides this, you will spare yourself expenses of repairs that may be actually spent if your furniture are actually destroyed during disassembling, managing, as well as putting together.

 509. What’s up everyone, it’s my first pay a visit at this website, and paragraph is in fact fruitful in favor of me, keep up posting these types of posts.|

 510. Saved as a favorite, I love your website!

 511. Really when someone doesn’t understand afterward its up to other people that they will help, so here it occurs.|

 512. Thanks in support of sharing such a nice thinking, paragraph is pleasant, thats why i have read it completely|

 513. Amazing things here. I am very glad to look your article. Thank you a lot and I’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?|

 514. Moving Companies Dubai- Moving You Ahead. Accept to the Community. Exactly How Can Our Company Assist You? Moving companies UNITED STATES possesses excellent customer service. The went above and beyond to handle my family members’s requirements. They aided suit an improvement to our relocating day today. Our team must relocate our 3 story residence …?

 515. The Dubai Moving & Storing service was found in 1930, and they are still providing the home furniture moving requirements of their customers. The company was initially established to relocate furnishings alone, however its own extent of service has grown greater than routine furniture moving company.

 516. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!|

 517. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now ;)|

 518. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 519. Thanks in support of sharing such a good idea, paragraph is nice, thats why i have read it fully|

 520. Dubai Movers tries to give you the best extraction as well as storing answers for individuals and also services. Our team work in alliance along with local extraction providers to ensure your action is professional and seamless no matter where you transfer to.

 521. I do believe all of the concepts you’ve offered on your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for novices. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.|

 522. Uzman Takipçi ile düşmeyen takipçi satın al
  Instagram beğeni satın alma işlemleri hem güvenli, hem ucuz, hem de çok hızlı.

  Düşmeyen Instagram takipçi satın alarak instagram hesabınızı daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz.

  Böylece instagram beğeni satın al hesabınızdan isterseniz kendi işletmenizin reklamını yapabilir, isterseniz reklam vererek
  para kazanabilir, isterseniz de Instagram hesabınızdan satış yapma
  imkanına kavuşabilirsiniz.

 523. ankara yol yardım ve Ankara oto çekici Ankara oto kurtarma olarak | 0541 235 94 46 | Ankara Bölgesinde Faaliyet gösteren Yol Yardım firmasıdır, firmaları

  Ankara’da oto kurtarıcı ile Ankara’da yol yardım 7
  Gün 24 Saat

 524. Good info. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 525. Useful information. Lucky me I found your site accidentally, and I’m surprised why this twist of fate did not took place in advance! I bookmarked it.|

 526. The next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I really believed you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 527. Hi there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. With thanks!|

 528. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 529. By tapping the services of a qualified furniture mover, you conserve on your own anxiety and opportunity you would certainly require to observe your agent. Apart from this, you will conserve on your own expenses of repair work that may be spent if your pieces of furniture are actually wrecked during disassembling, managing, as well as constructing.

 530. They deliver their customers an individualized relocating plan and provide a team of rigorously qualified moving specialists that are actually prepared to manage every portion of the action. Several of their one-of-a-kind solutions include neighborhood moving, long haul relocating, move across country moving, packaging companies, workplace moving, international moving, as well as Elite Moving. FlatRate is one of the very best relocating providers in UAE

 531. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers|

 532. Movers Dubai- Relocating You In advance. Accept to the Area. How Can Our Company Assist You? Moving companies UNITED STATES possesses wonderful customer service. The went above and beyond to care for my family members’s demands. They helped support a modification to our moving time straightaway. We needed to move our 3 tale property …?

 533. Offers each domestic actions within the USA as well as Canada in addition to global move the globe.

 534. Trakya üzerinde her il ve ilçe için ayrı ayrı hava tahminlerimiz yer alıyor.

  Hava durumu meraklılarına en doğru detayları buradan sunmaya devam ediyoruz.

  Trakya üzerindeki mevcut hava durumu ve günlük hava tahminlerimizle güne hazırlıksız
  başlamamanızı sağlıyoruz.

  Edirne Trakya Hava Durumu tahminlerimiz bu adres üzerinde ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.
  Masaüstü ve cep telefonlarından tek tıkla Kırklareli hava durumu
  takip edebilirsiniz. Tekirdağ’da yaşıyor ve hava koşulları hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz Tekirdağ hava durumu sitemizle sizlerin yanındayız.

  Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli şehrine özel Kırklareli hava durumu
  tahminlerimizle deniz ve kara durumunu sizlere
  anlık olarak sunuyoruz.

 535. Good day! I just would like to offer you a huge thumbs up for your great info you have got right here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.

 536. This can be an inspiration to many people. Very good job

 537. Hi mates, fastidious article and good arguments commented here, I am really enjoying by these.|

 538. By hiring a professional home furniture moving company, you save on your own stress and also time you would need to check your moving company. Besides this, you will save on your own costs of repair services that might be used up if your furniture pieces are harmed in the course of dismantling, dealing with, and also setting up.

 539. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and superb style and design.|

 540. Excellent post. Keep posting such kind of information on your blog. Im really impressed by your site.

 541. Great site you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 542. Whats up very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also? I’m glad to find so many helpful info here within the submit, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 543. Very good article. I’m experiencing many of these issues as well..|

 544. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks!

 545. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Exceptional Blog!|

 546. If you want to increase your experience just keep visiting this site and be updated with the hottest gossip posted here.|

 547. Hello it’s me, I am also visiting this web page daily, this web site is actually nice and the viewers are really sharing fastidious thoughts.|

 548. Excellent article. Keep writing such kind of info on your blog. Im really impressed by your blog.

 549. This article provides clear idea designed for the new visitors of blogging, that truly how to do blogging.|

 550. Check us out guys. We provide speedy and same day appliance repair service all across Vancouver. We are more then happy to help out anyone with any appliance related issue, you can call us (604) 229-4068 or submit your question on our website maxvancouver.ca we always do our best to answer quickly and I look forward to discussing this or any related topic with me. Thank you Samuel.

 551. Check us out guys. We provide speedy and same day appliance repair service all across Vancouver. We are more then happy to help out anyone with any appliance related issue, you can call us (604) 229-4068 or submit your question on our website maxvancouver.ca we always do our best to answer quickly and I look forward to discussing this or any related topic with me. Thank you Samuel.

 552. Excellent blog you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!|

 553. Elvin Flannagan

  NOT SATISFIED WITH YOUR HOSTING ?

  Check Out Our Coupons for This Month & Get Your Domain, Hosting and SSLs For Less!
  Namecheap Offers Amazing Deals That Save You Money Across Our Product Range!
  Best Value Web Products. 20 Years Serving You. Free WhoisGuard. #1 for Value Vs. Others.
  Check Out Our Coupons for This Month => https://zeep.ly/prePy

 554. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 555. I really like what you guys are up too. This type of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve you guys to our blogroll.|

 556. Excellent post. I will be going through many of these issues as well..

 557. If you are going for best contents like I do, only pay a quick visit this site everyday because it provides quality contents, thanks|

 558. Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Appreciate it|

 559. I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own site and want to learn where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 560. Make it a top priority to update your shower room decor with accessories, furniture and storage. There are numerous methods to make a modification in your shower room. Discover exactly how trends, standards as well as simple refreshes can make one of the most important rooms in your house seem like an totally new space. Take these suggestions to heart for remodels, remodellings or just routine weekend updates to your house’s accoutrements.

 561. It’s not my first time to visit this website, i am visiting this website dailly and get pleasant information from here every day.|

 562. Hello there, You have done a great job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.|

 563. In fact no matter if someone doesn’t know then its up to other users that they will assist, so here it occurs.|

 564. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 565. Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 566. This information is invaluable. How can I find out more?|

 567. Great work! That is the type of information that are supposed to be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this publish upper! Come on over and consult with my website . Thanks =)|

 568. It’s very trouble-free to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web site.|

 569. Make it a priority to update your shower room design with accessories, furniture and storage. There are a lot of ways to make a change in your restroom. Discover how patterns, classics and easy refreshes can make one of one of the most crucial rooms in your home feel like an totally brand-new area. Take these suggestions to heart for remodels, remodellings or just routine weekend updates to your house’s accoutrements.

 570. Great article! That is the kind of info that are supposed to be shared across the internet. Shame on Google for now not positioning this post upper! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)|

 571. Thank you for your blog post.Really thank you! Awesome.click now generic price viagra

 572. Make it a priority to update your bathroom decor with devices, furniture as well as storage. There are numerous methods to make a adjustment in your bathroom. Discover how trends, standards and basic refreshes can make one of the most crucial rooms in your house seem like an totally brand-new area. Take these ideas to heart for remodels, restorations or just normal weekend updates to your house’s accoutrements.

 573. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and want to learn where you got this from or just what the theme is called. Cheers!|

 574. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal website and would like to know where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 575. Make it a top priority to update your bathroom decoration with accessories, furniture as well as storage. There are numerous means to make a modification in your washroom. Discover exactly how fads, standards as well as simple refreshes can make one of the most important spaces in your home feel like an completely new area. Take these ideas to heart for remodels, renovations or simply regular weekend break updates to your house’s accoutrements.

 576. Make it a priority to upgrade your restroom design with accessories, furnishings and storage. There are numerous ways to make a change in your washroom. Discover exactly how trends, classics and simple refreshes can make one of one of the most important rooms in your house seem like an totally brand-new room. Take these suggestions to heart for remodels, remodellings or simply routine weekend break updates to your residence’s accoutrements.

 577. I have to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 578. Hi there, just changed into aware of your weblog through Google, and located that it’s really informative. I’m gonna be careful for brussels. I’ll appreciate should you continue this in future. Numerous people might be benefited out of your writing. Cheers!|

 579. This blog is extremely near my heart, particularly the composing design. It is very Great. It was actually such an alleviation for me to review your blogging site and also just how nice you used your phrases to discuss your knowledge. Your blog post stands up to begin with in the queue of its own associated blog posts. It seems to be that you are actually born to become an author and to create folks satisfied along with your electrical power of creating. I have interest in motor vehicle and also compose blog posts concerning various cars and trucks. I have actually been concentrating on a variety of variables to strengthen the blog site and also still desire you to read my blog post as well as remark. My current blog post deals with all the routine maintenance as well as Solutions of Mini Cooper Repair Dubai. I am actually waiting on you to review it and also let me understand about your experience

 580. Saved as a favorite, I like your web site!|

 581. Such a wonderful blog site: You have magic in your words. Whenever you write a blogging site, you catch the tourist attraction of your viewers. Your initiatives need to be actually acknowledged. As a regular reader, I should review your blog posts. I likewise plan to create some fantastic parts of writing. Depending on to the modern pattern, I have composed a blogging site about the maintenance as well as Property Vagabond Repair Dubai. You should read it and also tell me about your evaluations in the review package. Your weblogs possess definitely sharp my abilities to write as well as at the workplace, I am supplying first class job. Thanks!

 582. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.|

 583. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!|

 584. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I found this during my search for something concerning this.|

 585. Thank you for this post. Its very inspiring.

 586. A lovely item of composing. Thanks to blogging web sites that readers review terrific works like your own’ and also appreciate themselves. I must claim that I have actually never ever viewed such a great blog site like your own’. Establishing brand-new composing styles and improving the information along with highly effective as well as informative information is actually the primary theme of blogging that you regularly fulfil. It is an amazing blog post. I enjoy your initiatives. I am actually additionally an information author. I invite you to read my Blog site regarding Audi Repair Dubai and also discuss your feelings with me about my attempt.

 587. Extremely pleasurable blogging site. I should mention that you are actually incredibly pointy in creating on all subjects. You have explained all the needed aspects of the picked topic. I enjoy the method you write it as well as it’s a charming encounter checking out all the paragraphes. Many thanks for sharing your tips as well as see to it to write on various topics in order that we continue appreciating your blog sites. As a material writer, I likewise create blog posts on stylish subjects. My latest blog post is about the most up to date design of Ford Repair Dubai. Ensure to review it and discuss it to notify me concerning your reading experience.

 588. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could certainly be one of the very best in its niche. Superb blog!|

 589. Hello! I simply want to offer you a big thumbs up for your great info you have got here on this post. I am coming back to your blog for more soon.|

 590. I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.|

 591. Cami Halısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Cami halıları kesinlikle kaliteli olmalıdır, kaliteli olmayan bir cami halısının,
  var olabilecek cemaat yoğunluğunu kaldırabilmesi mümkün değildir.
  Yıpranmış bir halı üzerinde de cemaatin namaz kılması mümkün değildir.
  Ayrıca bir camiye girildiği zaman yıpranmış bir halının görüntüsü uygun düşmez.

  Cami halıları seçilirken malzemenin türü
  ve dayanıklılık payına çok dikkat edilmelidir.
  https://sites.google.com/view/cami-halisi-fiyat/

 592. Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers|

 593. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 594. This post will help the internet viewers for setting up new website or even a weblog from start to end.|

 595. If you are going for most excellent contents like I do, simply pay a visit this web page everyday because it offers feature contents, thanks|

 596. Fantastic Blog. I was actually pondering how to find the solutions to my troubles, at that point immediately I observed your blog post and can certainly not quit myself coming from reviewing the whole weblog. Your impressive blog site covers all my inquiries. That is sharing your suggestions with everyone. I also made an effort to blog about the most effective vehicles and also their upkeep. You can easily examine my blog post regarding Ferrari Fixing Dubai as well as feel free to comment on my own also. Thanks for this remarkable content!

 597. Hello, Neat post. There’s an issue together with your website in internet explorer, would test this? IE nonetheless is the market chief and a good component to folks will miss your wonderful writing due to this problem.|

 598. Thanks designed for sharing such a nice idea, piece of writing is nice, thats why i have read it fully|

 599. Whats up very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally? I am satisfied to seek out so many useful information here within the post, we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 600. Definitely consider that that you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed while folks consider concerns that they plainly do not recognise about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with no need side-effects , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you|

 601. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the very best in its field. Wonderful blog!|

 602. אם אתם מחפשים בילוי מפנק כדאי לכם לבלות עם נערות ליווי. הנערות הסקסיות יכולות להזכיר לכם שאתם גברים שאוהבים ליהנות. הן יודעות כיצד לפנק אתכם ומבינות בדיוק מה שאתם רוצים גם אם לא תגידו להן. הן יכולות להפתיע אתכם בעיסויים מפנקים ומענגים, הרבה מעבר למה שאתם מצפים. נערות ליווי הן פשוט מומחיות באומנות העינוג וכל מי שבילה איתן פעם אחת ירצה לחזור שוב ושוב. אם בא לכם להפיג את השעמום בשעות הערב או בסופי השבוע, אם בא לכם לבלות בצורה יוצאת דופן ולא לעשות את אותם הדברים המשעממים כמו תמיד, הזמינו נערה או שתיים ותוסיפו קצת פלפל לחיים שלכם.

 603. I was pretty pleased to find this web site. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you book-marked to see new stuff on your site.|

 604. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read post!|

 605. Hello, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing information, that’s actually good, keep up writing.|

 606. I used to be suggested this web site through my cousin. I’m now not positive whether or not this put up is written through him as nobody else know such precise approximately my trouble. You’re wonderful! Thanks!|

 607. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now ;)|

 608. Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe all is presented on web?|

 609. If some one wishes expert view on the topic of blogging and site-building then i propose him/her to go to see this web site, Keep up the nice job.|

 610. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.|

 611. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!|

 612. You made some decent points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 613. Great information. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!|

 614. My family all the time say that I am killing my time here at net, except I know I am getting knowledge daily by reading such fastidious articles or reviews.|

 615. This is a topic that’s close to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 616. Totally an unexpected blog. The method you have written is impeccable. I have been searching about some truly insightful blog sites on the net when I came across your blog site. I simply wish to value your efforts. I am a normal visitor of blogs as well as really commonly find wonderful works like yours. The world will always remember your excellent initiatives. I continue inspiring myself about composing as well as attempt my finest to create something extremely fascinating. You have to read my blog site about Doctor On Call and talk about it as well!

 617. I am in fact pleased to read this weblog posts which consists of plenty of useful data, thanks for providing these statistics.|

 618. אתר פגז כנסו עכשיו ותהנו ממגוון רחב של נערות ליווי בפריסה ארצית

 619. What an outstanding blog. I like to review blog sites that educate and thrill people. Your blog is a lovely item of composing. There are just a couple of authors who learn about creating as well as you are the one among them. I also compose blogs on various specific niches and try to come to be a great writer like you. Right here is my blog site concerning Medical professional On-call. You can examine it and also comment on it to lead me better. I like if you see my blog, review and give comments! Thanks.

 620. What you published was very logical. But, what about this? what if you typed a catchier post title? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but suppose you added a title that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You ought to peek at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab viewers interested. You might add a video or a picture or two to grab people interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.|

 621. This post will assist the internet users for building up new web site or even a blog from start to end.|

 622. מה לעשות כאשר מרגישים שהחיים לוקחים אותך למטה. כל יום נראה אותו הדבר וכבר אין לך את החשק לקום בבוקר וללכת לעבודה. נראה שאתה צריך משהו שיעיר אותך, משהו שיזכיר לך שאתה חי, משהו שיחבר אותך אל הגבריות שלך. אין צורך שתירשם לחוג יוגה או שתצא להתבודד במדבר. כל מה שאתה צריך זה מגע חם של אישה שיודעת לפנק את הגוף הגברי בעיסוי מרגיע ומשחרר. אין צורך לחפש ספא יוקרתי, את העיסוי הכי טוב, הכי עמוק והכי חודרני תוכל למצוא אצל נערות ליווי. העיסוי יגרום לך לפרוק את כל הלחצים ולהרגיש את האנרגיות זורמות בגוף עד להתפוצצות.

 623. One of your pages has a 404 error thought you should know.

 624. Very pleasurable blog. I should claim that you are extremely sharp in composing on all topics. You have explained all the essential facets of the picked subject. I enjoy the means you write it as well as it’s a lovable experience reading all the sentences. Thanks for sharing your concepts and make certain to compose on various subjects to ensure that we keep appreciating your blog sites. As a material writer, I additionally compose blog sites on fashionable topics. My current blog site is about the current model of Physician On Call. Make certain to read it and talk about it to educate me about your reading experience.

 625. There is definately a great deal to learn about this subject. I really like all the points you have made.

 626. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is also really good.

 627. fantastic submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!|

 628. One of your pages has a 404 error thought you should know.

 629. Spot on with this write-up, I actually feel this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the information!|

 630. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 631. I love reading your website.

 632. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.|

 633. Very nice blog post. I certainly love this website. Keep writing!

 634. This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 635. I used to be able to find good advice from your content.|

 636. Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back later in life. I want to encourage that you continue your great work, have a nice morning!|

 637. When someone writes an post he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this post is outstdanding. Thanks!|

 638. I needed to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new things you post…|

 639. Wow, exactly how wonderfully written. The content that you have shared was totally on factor. I have actually been reading your blogs for several years and can’t quit myself from discussing it since I normally don’t discuss blog sites. I am simply a silent reader as well as admirer. You can additionally look into my blog on Physician On-call and also share your thoughts on the item of web content. I would truly appreciate it.

 640. This is a topic which is close to my heart… Best wishes! Exactly where are your contact details though?

 641. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 642. Fabulous, what a blog it is! This webpage provides valuable information to us, keep it up.|

 643. What i do not realize is in fact how you’re not actually a lot more neatly-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You understand thus significantly on the subject of this matter, made me for my part believe it from so many various angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time maintain it up!|

 644. Thank you for the good writeup. It in reality used to be a entertainment account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you! However, how could we communicate?|

 645. Marvelous Blog. I was wondering just how to find the solutions to my problems, after that quickly I saw your blog and also could not quit myself from reading the entire blog site. Your impressive blog site covers all my queries. That is sharing your suggestions with the public. I additionally tried to blog about the very best cars and their maintenance. You can inspect my blog regarding Doctor Standing by as well as do not hesitate to comment on mine too. Many thanks for this incredible web content!

 646. Wow, this article is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to tell her.|

 647. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 648. This blog site is very close to my heart, especially the writing style. It is very Great. It was such a relief for me to read your blog and just how good you used your words to share your knowledge. Your blog stands initially in the line of its associated blogs. It appears that you are birthed to be a writer and to make individuals satisfied with your power of composing. I have rate of interest in automobile and create blogs about various autos. I have actually been concentrating on a number of variables to enhance the blog site and also still want you to review my blog site and comment. I am waiting for you to review it and let me find out about your experience

 649. One of your pages has a 404 error thought you should know.

 650. I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 651. Highly descriptive article, I liked that bit. Will there be a part 2?|

 652. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.|

 653. I just read these blogs very commonly and specifically your piece of web content is constantly effective. An incredible piece of writing. You have actually expressed your ideas extremely well. It appears that you never ever miss any type of chance to expose your thoughts and it is a wonderful thing for a writer. I should discuss that in all my enjoyable minutes, I read fascinating blog sites like yours. I also write blogs to express myself before the world. I make certain that you would like to review it and let me find out about your thoughts.

 654. What i do not realize is actually how you are no longer actually a lot more well-preferred than you might be now. You’re very intelligent. You understand thus considerably in relation to this topic, made me personally believe it from so many numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated until it’s something to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!|

 655. Fantastic blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Kudos!|

 656. It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on TV, therefore I just use world wide web for that reason, and take the most recent information.|

 657. You can definitely see your enthusiasm in the article you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.|

 658. This is really interesting, You’re an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for in quest of more of your great post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks|

 659. Awesome things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and I’m taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?|

 660. Hi, yeah this paragraph is in fact fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.|

 661. Legal parabéns pelo contéudo do seu blog, me ajudou muito.

 662. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now ;)|

 663. Your style is unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.|

 664. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.|

 665. Saved as a favorite, I love your website!|

 666. At this time I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to read further news.|