Home / Parti / Tüzük / KKP III. Genel Konferansi tarafindan onaylanan tüzük, IV Parti Kongresi tarafindan tekrar kabul edilmiştir.

KKP III. Genel Konferansi tarafindan onaylanan tüzük, IV Parti Kongresi tarafindan tekrar kabul edilmiştir.

I-Partinin Ismi

a)Partiya Kominist a Kurdistan (KKP)

b)KKP; Kuzey Kuzey Kürdistan I$çi sinifinin partisidir.

II-Parti Üyeligi

1- Parti program ve tüzügünü kabül eden, Partiye düzenli maddi katkida bulunan ve Parti örgütlerinden herhangi birisinde fiilen çali$an herkes KKP üyesidir.

2-Üyelige kabül

Parti komite ya da hücre üyelerinin en az üçte ikisinin oyu ile kabül edilir, üst organlarin veya Merkez Komitesinin onayina sunulur.

3-Parti üyelerinin görev ve haklari

a) Parti program tüzük ve kararlari azimle ve ödünsüz uygulamak, parti politikasini yiginlara ta$imak, emekçi yiginlarla parti arasindaki baglari güçlendirmek.

b)Marksist-Leninist teoriyi incelemek, kendi ideolojik düzeyini geli$tirmek, burjuva ideolojisinin her türlü belirtisine ve irticaya kar$i yilmadan sava$mak, komünist ahlak ilkerini gözetmek, toplum çikarlarini ki$isel çikarlardan önce tutmak.

c)I$çi ve emekçi yiginlar arasinda, proleterya enternasyonalizmini ve yurtseverligi yaymak, milliyetçilik ve $ovenizme kar$i sava$mak.

d) Ideolojik ve örgütsel planda parti birligini gözetmik, partiye ve halka kar$i içten ve dürüst olmak, parti sirrini her türlü $artlar altinda saklamak.

e) Bütün parti üyeleri için zorunlu olan parti disiplinine uymak.

f)Parti ya$aminda seçme ve seçilme hakkina sahip olmak.

g)Her kademedeki partili yolda$i resmi parti platformlarinda ele$tirebilmek, Kendisiyle ilgili eylem ya da davrani$in tarti$ildigi resmi parti toplantilarinda savunma hakkina sahip olmak.

h)Her parti üyesi ya da parti ile ili$kide bulunan herkes, yazili görü$lerinin ve önerilerinin Merkez Komitesine, Genel Parti Sekreterine veya Parti Genel Kongresine oldugu gibi ula$tirmasini isteme hakkina sahiptir.

III. Partinin Yapisi

A)Siyasi yapisi

4- KKP, Marksist-Leninist bir partidir. Proletarya enternasyonalizmine baglidir. Proletarya diktatörlügünü savunur. Illegaliteyi temel alir, burjuvaziden bagimsiz çizgide her $art altinda mücadele eder. Programini hayata geçirmek için, her türlü mücadele ve örgüt biçimini yaratir ve kullanir.

5-KKP, demokratik-merkeziyetçi bir yapiya sahiptir. Demokratik merkeziyetçiligin ilkeri olarak $unlari uygular:

a)Bütün parti organlarinda, kararlarin oybirligi ile alinmadigi hallerde, azinlik çogunluga kayitsiz $artsiz uyar; kararlari uygular ve partinin eylem birligini herhangi bir $ekilde bozamaz. Partide çogunlugun yani sira azinligin olmasi da partili ya$amin bir parçasidir. Azinligin çogunluk olma hakki vardir.

b) Parti üst organlarinin karari, yönetimleri altindaki parti organlari tarafindan benimsenmese dahi, eksiksiz ve zamaninda uygulanir. Kararlara yönelik ele$tiriler ancak kararlarin uygulanmasindan sonra gündeme getirilir.

c)Parti sorunlarini bütün parti organlari ve parti üyeleri tarafindan serbest tarti$ilmasi sinirlandirilamaz. Parti görü$ ve kararlarini tarti$ma, ele$tirme özgürlügü; parti programinin, Kongre ve Merkez Komitesi kararlarinin günlük uygulanmasinin ve partide eylem birliginin sekteye ugratilmamasi ile sinirlidir.

d)Parti politikasina ili$kin sorunlarin, çe$itli organlarda ya da bütün parti yapisinda serbest ve ciddi bir biçimde tarti$ilmasi her üyenin vazgeçilmez hakki ve parti içi demokrasinin önemli bir ilkesidir. A$agidaki durumlarda, parti içinde genel açik tarti$ma zorunludur:

*Bölge ve il Komiteleri`nin çogunlugu tarafindan gerekli görülürse…

*Parti politikasinin temel sorunlari üzerinde, Merkez Komitesi`nde yeterli çogunluk saglanamiyor ise…

*Merkez Komitesi $u ya da bu politik sorunu, partinin bütününe dani$manin gerekliligine karar vermi$ ise…

Her parti üyesi, açik tarti$manin örgütlü düzenine uymak zorundadir. Buna kar$i hizipçilige ve de$ifrasyona özel platformlar olu$turulamaz.

f)Bütün parti örgütleri, parti politikasina ters dü$memek ko$uluyla yerel sorunlarin çözümünde otonumdurlar. Bütün parti üyeleri ve parti organlari Program-Kongre ve Merkez Komitesi kararlarinin sinirlari içerisinde yaratici insiyatiflerini serbestçe kullanirlar. Tüm parti komiteleri gerekli ve zorunlu hallerde sorunlarinin çözümlenmesi amaci ile taban organlarindan çagrilan temsilcilerin katildigi genel toplantilar veya konferanslar düzenleyebilirler.

g)Bütün parti organlari sekreterlerini kendileri seçerler. Kararlari salt çogunluk oyuyla alir. Oylarda e$itlik halinde sekreterin iki oy hakki vardir. Organdan üye çikarma üçte iki oy çogunlugu ile alinabilir.

h)Her parti organi bir üst organa düzenli olarak en az ayda bir yazili rapor verir/vermek zorundadir.

j)Yönetici üst organlar; alt organlarin ve tüm üyelerin sesine kulak verir, deneylerinden titizlikle yararlanir; sorunlarin çözümlenmesinde alt organlara yardimci olur. Raporlarina cevap isteyen organlara ve gerekli görülen raporlara üst organlar yazili cevap verir.

B)Örgütsel Yapi:

*Parti Genel Kongresi

*Parti Merkez Komitesi

*Parti Bölge Komiteleri

*Parti Il Komiteleri

*Parti Mahalli Komiteler

*PartiSemt Komiteleri

*Parti Köy Komiteleri

*Parti Hücreleri

6-Parti Gruplari:

Partinin yönetim hiyerar$isinde yeralan bütün komiteler tarafindan sendikalar, kitle örgütleri ve toplumsal kurulu$lar içinde parti çali$masini sürdürmek amaci ile olu$turulurlar. En az üç üyeden olu$urlar. Görev ve yetkileri bagli olarak çali$tiklari komite tarafindan belirlenir.

7-Özel Ihtisas Komiteleri veya Hücreleri:

Özel parti görevlerini yürütmek amaci ile Merkez Komitesi tarafinda kurulurlar.

IV-Hücre

8-Partinin esas temelini fabrika, maden ocaklari, atölyeler gibi i$yerlerinde, ordu ve polis te$kilatlari içinde, devlet dairelerinde, köylerde, üretim ve sosyal hayatin her alaninda olu$turulan hücreler te$kil eder. Hücreler en az üç, en çok be$ parti üyesi tarafindan olu$turulur; bir i$yerinde bütün parti üyeleri bu $ekilde hücrele$tirilir.

9-Sadece bir veya iki parti üyesinin bulundugu birimlerdeki üyeler en yakin parti organina baglidirlar.

10-Hücre, partiyi i$çi sinifina baglayan en temel örgüttür. Hücrenin i$levi; partili olamayan i$çiler ve emekçiler arasinda düzenli komünist propaganda ve ajitasyon yapmak; yeni üyeler kazanmak, i$çilere ve diger emekçilere sinif siyasetini kavratmak; çali$anlarin tüm ekonomik, sosyal ve demokratik haklarini savunup onlari siyasal mücadeleye çekmek gibi zorunlu çali$malari devrimci bir kararlilikla sürdürmek i$çilerin ve emekçilerin öncülügünü kazanmaktir.

11-Ikiden fazla hücrenin olu$tugu üretim ve toplum biriminde en az üç, en çok be$ üyeden olu$an hücreler komitesi kurulur. Tüm hücreler bu komiteye bagli olarak ve onun denetiminde çali$ir.

12-Partiye yeni üye olarak alinacak ki$iler; KKP`nin program ve tüzügünü özümsemek ve kendini üyelige hazirlamak üzere en fazla bir yillik aday üyelik sürecinden geçerler. Aday üyeler bütün parti faaliyetlerine katilirlar ve partiye kar$i sorumludurlar, aidat öderler ve hücre toplantilarina katilirlar. Ancak katildiklari hücre toplantilarinda oy kullanamazlar, organ sekreteri olamazlar, üst organlara üye veya delege olarak seçilemezler.

V-Köy Komiteleri

13-Tek tek köylerde ya da birbirine yakin köylerde parti faaliyetlerinden sorumlu olarak kurulurlar. En az üç, en çok be$ üyeden olu$urlar. Emekçi köylülerle partinin bagini kuran köy hücrelerini olu$tururlar. I$levleri: Partinin propaganda ve ajitasyon çali$malarini sürdürmek; parti yayinlarini dagitmak; egitim çali$malari yapmak; her yönden sosyal çali$malar düzenlemek; emekçi köylülerin ekonomik, demokratik siyasi hak ve taleplerini savunmak; partiye yeni üyeler kazanmak ve kendi alanlarinda partinin kitlelere öncülük görevlerini yerine getirmektir. Mahalli Komitelere veya il Komitelerine baglidirlar.

VI-Semt Komiteleri

14-Yogun sanai alanlarinda veya $ehir mahallelerinde kurulurlar. En az üç parti üyesinden olu$urlar. Kendi aralarindaki tüm parti çali$malarini sürdürmek, hücrelerin faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekten sorumludurlar. Il Komitesine bagli olarak çali$irlar.

VII-Mahalli Komiteler

15-Kirsal kesimlerde, ilçe veya bucaklarda kurulurlar. En az üç parti üyesinden olu$urlar. Sorumlu olduklari alanda tüm parti çali$malarinda görevli ve yetkilidirler. Il veya Bölge Komiteleri`ne bagli olarak çali$irlar.

VIII-IL Komiteleri

16-En az üç parti üyesinden olu$ur. $ehir ve kirsal alanlari kapsayan geni$ alanlarda kurulurlar. O alanlardaki tüm parti çali$malarina rehberlik eder, yetkili oldugu alandaki bütün parti faaliyetlerinden sorumludurlar. Bölge Komitesi`ne veya Merkez Komizesi`ne bagli olarak çali$irlar.

IX- Bölge Komitesi

17-En az üç parti üyesinden olu$ur. Alanlarina giren illerdeki parti faaliyetlerinden sorumludur. Yetki alanindaki Il Komiteleri`ni yönetir ve denetler. Merkez Komitesi`ne bagli olarak çali$ir.

X-Parti Genel Kongresi

18-Parti Genel Kongresi en yüksek parti organidir. Kural olarak üç yilda bir toplanir. Olaganüstü kongreler, Merkez Komitesi`nin çagrisi veya önceki kongrede temsil edilen parti örgütlerinin en az üçte birinin istegi üzerine toplanir. Genel Kongre`nin toplanmasindan en az bir ay önce üyelere haber ve gündem verilir. Tam üyelerin en az yaridan bir fazlasi temsil edildigi zaman Genel Kongre karar alma yetkisine sahiptir. Kongrede temsilin ölçütü, Merkez Komitesi ya da onun örgütledigi Parti Konferansi tarafindan saptanir.

19-Parti Genel Kongre`sinin I$levleri

a)Merkez Komitesi`nin Kongreye sundugu raporu ve diger raporlari inceler, onaylar ya da reddeder.

b)Parti program ve tüzügü hakkinda karar verir.

c)Partinin genel politikasi, taktikleri ve örgütsel sorunlari hakkinda kararlar alir.

d)Merkez Komitesi`ni gizli oy ve açik sayim yöntemiyle seçer.

20-Parti Genel Kongresi, bütün parti örgütlerinden yapilan ve her parti üyesinin oy hakkini kullandigi seçimlerle belirlenen delegelerden olu$ur. Her delege 3`ü geçmemek kaydiyla diger delegelerin yetkisini üzerine alabilir. Parti Genel Kongresi`nden alti ay önce partiye kabül edilmemi$ örgütler kongreye katilamazlar. Bu durumdaki örgütlerin kongreye katilimi ancak, Merkez Komitesi karariyla olur.

21-Merkez Komitesi üyeleri Parti Kongresi`nin tabii üyeleridirler. Merkez Komitesi`ne bagli olarak çali$an Parti Gruplari, Özel Ihtisas Hücreleri ve Tekil görevliler Merkez Komitesi`nin belirledigi sistem dahilinde seçilen delegelerle Parti Genel Kongresi`nde temsil edilirler.

XI-Merkez Komitesi

22-Merkez Komitesi, Parti Genel Kongresi`nin iki toplantisi arasindaki dönemde en yetkili parti organidir. Ülke içinde ve di$inda partiyi temsil eder, çe$itli parti organlari kurar, partinin bütün siyasi ve örgütsel çali$malarina öncülük eder. Parti program ve tüzügüne aykiri hareket eden organlari fesheder ya da yeniden olu$turur.

Olu$turup atadigi yönetici parti organlarinin, ilgili alandaki parti üyelerinin salt çogunlugu tarafindan reddedilmesi halinde sözkonusu organ yöneticilerini yeniler. Parti içi önemli olan bütün giri$imleri yönetir. Iki kongre arasi be$ yili geçmemek kaydi ile Parti Genel Kongresi`nin zamanini tespit eder, gerekli hazirliklari yapar.

23-Merkez Komitesi arasinda görev dagilimi yaparak Genel Sekreteri`ni ve Sekreteryasi`ni seçer, kendi iç organlarini olu$turur ve çali$malarini denetler. Yedek üyelerini seçer ya da degi$tirir. Gerektiginde üçte iki oy çogunluguna dayanan kararlarla yeni üyeler alabilir ya da ihraç edebilir. Genel Sekreterìn seçimi ve görevden alinmasi, üçte iki oy çogunlugu ile alinmi$ kararlara dayanir. Merkez Komitesi`ne üye alma ve çikarma karari bir sonraki Parti Genel Kongresi`nin onayina sunulur.

24-Tüm üye ve yedek üyelerin katildigi Merkez Komitesi Plenumu en az yilda bir kere toplanir. Merkez Komitesi Plenumu`nda yedek üyeler oy hakkina sahip degildir. Olaganüstü toplanti çagrisi Genel Sekreter tarafindan yapilir.

25-Merkez Komitesi, gerektiginde parti örgütlerinden çagrilan temsilcilerin katildigi Parti Konferansi`ni düzenler. Konferans kararlari Merkez Komitesi tarafindan onaylandiktan sonra parti karari olarak yürürlüge girer.

XII-Azinlik Özerk Örgütler

26-Merkez Komitesi, gerekli hallerde parti yapisi içinde ulusal azinliklarin Bölgesel Özerk Örgütlenmesi`ni olu$turur.

XIII-Parti Maliyesi

27-Partinin temel mali kaynaklari; üye ve aday üye aidatlarindan, bagi$lardan ve çe$itli giri$imlerden olu$ur.

28-Aidatlarin orani, Merkez Komitesi ya da Parti Genel Kongresi tarafindan saptanir.

29-Geçerli gerekçe olmadan üç ay boyunca parti aidatini ödemeyen üyeler partiden ihraç edilmiş sayilir. Bu durumda olan aday üyler, aday üyelikten dü$ürülür.

XIV-Parti Disiplini

30-Parti tüzügünün demokratik-merkeziyetçilik ilkelerini ihlal eden ya da devrimci ahlaka aykiri olan davrani$lar disiplin suçu sayilir.

31-Parti disiplinini toplu ihlal eden organ üyelerine i$ledikleri suça göre genel olarak $u cezalar uygulanir; Uyarma, ihtar, geçici veya sürekli uzakla$tirma.

32-Parti disiplinini ihlal eden üyelere i$ledikleri suça göre genel olarak $u cezalar uygulanir: Uyarma, ihtar, yetkilerini alma, organdan dü$ürme, partiden geçici veya sürekli uzaklaştirma.

33-Bir parti üyesinin Partiden uzkala$tirilmasi için, bagli bulundugu organ tarafindan alinan karar, Bölge Komitesi`ne yoksa Merkez Komitesi`ne iletilir. Uzakla$tirma karari Bölge Komitesi ya da Merkez Komitesi tarafindan onaylaninca yürürlüge girer. Uzakla$tirmalarin resmile$medigi süre içinde ilgili üye gerekirse parti çali$malarindan alikonulur.

34-Partiden atilan üye iki aylik süre içerisinde Kongre dahil parti üst organlarina ba$vurma hakkina sahiptir.

35-Proletaryanin davasina ihanet edenlerin gereken cezaya çarptirilmalari karari Merkez Komitesi tarafindan verilir.

34 comments

 1. brahmastra maths book ajay gulati pdf download Rust Cpasbien Gratuitement book od mormon cwntral

 2. Flunch Geant Casino Villeneuve Loubet Casino Belgium Contact Geant Casino Chalon Sur Saone

 3. I entered according to the comments and came followers thank you ??

 4. Health to the hands of the person who made the application, it works smoothly ????

 5. Wonderful views on that!

 6. Wow! After all I got a webpage from where I can really obtain useful data concerning my study and knowledge.|

 7. Wonderful views on that!

 8. If you are going for most excellent contents like I do, only
  pay a quick visit this web page daily because it provides feature contents, thanks

 9. I’m now not certain where you’re getting your info, however great topic.
  I must spend a while finding out much more or figuring out more.

  Thanks for magnificent info I used to be looking
  for this info for my mission.

 10. Hey very nice blog!

 11. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re incredible! Thanks!

 12. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post
  to let you know. The design look great though! Hope you
  get the problem resolved soon. Many thanks

 13. I’d like to find out more? I’d care to find out more details.

 14. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks,
  However I am going through problems with your RSS.
  I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.

  Is there anybody else having identical RSS issues?
  Anyone who knows the answer will you kindly
  respond? Thanx!!

 15. Good web site you have got here.. It’s hard to find
  high quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you!
  Take care!!

 16. If you want to take a good deal from this post then you have
  to apply these techniques to your won website.

 17. Very rapidly this web site will be famous among all
  blogging viewers, due to it’s nice posts

 18. You can certainly see your expertise in the work you write.

  The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe.
  Always follow your heart.

 19. What’s up friends, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this piece of writing,
  in my view its really amazing in support of me.

 20. I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 21. I was curious if you ever thought of changing the page layout of
  your website? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two
  pictures. Maybe you could space it out better?

 22. Fantastic goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you are just extremely magnificent.
  I really like what you’ve acquired here, really like what
  you are saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep
  it smart. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a tremendous web site.

 23. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally
  educative and engaging, and let me tell you,
  you have hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 24. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to
  be exactly what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here.
  Again, awesome weblog!

 25. Your style is very unique compared to other folks I
  have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess
  I will just bookmark this page.

 26. you’re really a good webmaster. The website loading pace is incredible.
  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.

  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a excellent job on this matter!

 27. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the
  favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of
  your ideas!!

 28. That’s very good point

 29. 편한주말의시작 저희와함께 놀아요 에볼루션카지노 앞으로도 자주 방문할 예정입니다

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.