Perşembe , Aralık 1 2022
Home / Parti / Tüzük / PARTÎYA KOMUNÎST A KURDÎSTAN (KKP) TÜZÜĞÜ

PARTÎYA KOMUNÎST A KURDÎSTAN (KKP) TÜZÜĞÜ

PARTÎYA KOMUNÎST A KURDÎSTAN (KKP) TÜZÜĞÜ

KKP YAYINLARI: 4, Basım Tarihi: Aralık 1990, Avrupa Basımı: Nisan 1990
1990 Sonbaharında yapılan KKP III. GENEL KONGRESİ tarafından düzenlenerek onaylanmıştır.

I- Partinin İsmi

a) Partîya Komunîst a Kurdîstan (KKP)

b) KKP Kuzey Kuzey Kürdistan işçi sınıfının partisidir.

II- Parti Üyeliği

1- Parti program ve tüzüğünü kabul eden, partiye düzenli maddi katkıda bulunan ve parti örgütlerinden herhangi birisinde fiilen çalışan herkes KKP üyesidir.

2- Üyeliğe kabul

Parti komite ya da hücre üyelerinin en az üçte ikisinin oyu ile kabul edilir, üst organların veya Merkez Komitesinin onayına sunulur.

3- Parti üyelerinin görev ve hakları

a) Parti program, tüzük ve kararlarını azimle ve ödünsüz uygulamak, parti politikasını yığınlara anlatmak, emekçi yığınlarla parti arasındaki bağları güçlendirmek.

b) Marksist-Leninist teoriyi incelemek, kendi ideolojik düzeyini geliştirmek, burjuva ideolojisinin her türlü belirtisine ve irticaya karşı yılmadan savaşmak, komünist ahlâk ilkelerini gözetmek, toplum çıkarlarını kişisel çıkarların üstünde tutmak.

c) İşçi ve emekçi yığınlar arasında, proletarya enternasyonalizmini ve yurtseverliği yaymak, milliyetçilik ve şovenizmle savaşmak.

d) İdeolojik ve örgütsel planda parti birliğini gözetmek, partiye ve halka karşı içten ve dürüst olmak, parti sırrını her şart altında saklamak.

e) Bütün parti üyeleri için zorunlu olan parti disiplinine uymak.

f) Parti yaşamında seçme ve seçilme hakkına sahip olmak.

g) Her kademedeki partili yoldaşı resmi parti platformlarında eleştirebilmek. Kendisiyle ilgili eylem ya da davranışın tartışıldığı resmi parti toplantılarında savunma hakkına sahip olmak.

h) Her parti üyesi ya da parti ile ilişkide bulunan herkes, yazılı görüşlerinin ve önerilerinin Merkez Komitesine, Genel Sekretere veya Parti Genel Kongresine olduğu gibi ulaştırılmasını isteme hakkına sahiptir.

III- Partinin Yapısı

A) Siyasi yapısı

4- KKP Marksist-Leninist bir partidir. Proletarya enternasyonalizmine bağlıdır. Proletarya diktatörlüğünü savunur. İllegaliteyi temel alır; burjuvaziden bağımsız çizgide her şart altında mücadele eder. Programını hayata geçirmek için her türlü mücadele ve örgüt biçimini yaratır ve kullanır.

5- KKP demokratik-merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Demokratik merkeziyetçiliğin ilkeleri olarak şunları uygular:

a) Bütün parti organlarında, kararların oybirliğiyle alınmadığı hallerde, azınlık çoğunluğa kayıtsız şartsız uyar; kararları uygular ve partinin eylem birliğini herhangi bir şekilde bozamaz. Partide çoğunluğun yanısıra azınlığın olması da partili yaşamın bir parçasıdır. Azınlığın çoğunluk olma hakkı vardır.

b) Parti üst organlarının kararları, yönetimleri altındaki parti organları tarafından benimsenmese dahi, eksiksiz ve zamanında uygulanır. Kararlara yönelik eleştiriler ancak kararın uygulanmasından sonra gündeme getirilir.

c) Parti sorunlarının bütün organ ve üyelerce serbest tartışılması sınırlandırılamaz. Parti görüşleri ve kararlarını tartışma ve eleştirme özgürlüğü; parti programının, Kongre ve Merkez Komitesi kararlarının günlük uygulanmasının ve partide eylem birliğinin sekteye uğratılmaması ile sınırlıdır.

d) Parti politikasına ilişkin sorunların çeşitli organlarda ya da bütün partide serbest ve ciddi biçimde tarışılması her üyenin vazgeçilmez hakkı ve parti içi demokrasinin önemli bir ilkesidir. Aşağıdaki durumlarda parti içinde genel açık tartışma zorunludur:

* Bölge ve il Komiteleri`nin çoğunluğu tarafından gerekli görülürse;.

* Parti politikasının temel sorunları üzerinde Merkez Komitesi`nde yeterli çoğunluk sağlanamıyorsa;

* Merkez Komitesi şu ya da bu politik sorunu partinin bütününe danışmanın gerekliliğine karar verirse.

Her parti üyesi açık tartışmanın örgütlü düzenine uymak zorundadır. Buna karşı hizipçiliğe ve deşifrasyona yol açan özel platformlar oluşturulamaz.

f) Bütün parti örgütleri, parti politikasına ters düşmemek koşuluyla, yerel sorunların çözümünde otonumdurlar. Bütün parti üyeleri ve parti organları, Program-Kongre ve Merkez Komitesi kararları sınırları içerisinde yaratıcı insiyatiflerini serbestçe kullanırlar. Tüm parti komiteleri gerekli ve zorunlu hallerde sorunlarının çözümlenmesi amacıyla, taban organlarından çağırılan temsilcilerin katıldığı genel toplantılar veya konferanslar düzenleyebilirler.

g) Bütün parti organları sekreterlerini kendileri seçer. Kararlarını salt çoğunluk oyuyla alır. Aldığı kararları bir üst organa bildirir. Oylarda eşitlik halinde sekreter iki oy sahibidir. Organdan üye çıkarma üçte iki oy çokluğuyla alınabilir.

h) Her parti organı bir üst organa düzenli olarak en az ayda bir yazılı rapor verir.

j) Yönetici üst organlar alt organların ve tüm üyelerin sesine kulak verir, deneylerinden titizlikle yararlanır; sorunların çözümlenmesinde alt organlara yardımcı olur. Raporlarına cevap isteyen organlara ve gerekli görülen raporlara üst organlar yazılı cevap verir.

B) Örgütsel Yapı:

* Parti Genel Kongresi,

* Merkez Komitesi,

* Bölge Komiteleri,

* İl Komiteleri,

* Mahalli Komiteler,

* Semt Komiteleri,

* Köy Komiteleri,

* Hücreler.

6- Parti Grupları:

Partinin yönetim hiyerarşisinde yer alan bütün komiteler tarafından sendikalar, kitle örgütleri, diğer mesleki ve toplumsal kuruluşlar içinde parti çalışmasını sürdürmek amacıyla oluşturulurlar. En az üç üyeden oluşurlar. Görev ve yetkileri bağlı olarak çalıştıkları komite tarafından belirlenir.

7-Özel İhtisas Komiteleri veya Hücreleri:

Özel parti görevlerini yürütmek amacıyla Merkez Komitesi tarafında kurulurlar.

IV- Hücre

8- Partinin esas temelini fabrika, maden ocakları, atölyeler gibi işyerlerinde, ordu ve polis teşkilâtları içinde, devlet dairelerinde, köylerde, üretimin ve sosyal hayatın her alanında oluşturulan hücreler teşkil eder. Hücreler en az üç, en çok beş parti üyesinden oluşur; bir işyerindeki bütün parti üyeleri bu şekilde hücreleştirilir.

9- Sadece bir veya iki parti üyesinin bulunduğu birimlerdeki üyeler en yakın parti organına bağlanır.

10- Hücre, partiyi işçi sınıfına bağlayan en temel örgüttür. Hücrenin işlevi; partili olamayan işçiler ve emekçiler arasında düzenli komünist propaganda ve ajitasyon yapmak; yeni üyeler kazanmak, işçilere ve diğer emekçilere sınıf siyasetini kavratmak; çalışanların tüm ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunup onları siyasal mücadeleye çekmek gibi zorunlu çalışmaları devrimci bir kararlılıkla sürdürerek işçilerin ve emekçilerin öncülüğünü kazanmaktır.

11- İkiden fazla hücrenin oluştuğu üretim ve toplum biriminde en az üç, en çok beş üyeden oluşan Hücreler Komitesi kurulur. Tüm hücreler bu komiteye bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır.

12- Partiye yeni üye olarak alınacak kişiler KKP`nin program ve tüzüğünü özümlemek ve kendini üyeliğe hazırlamak üzere en fazla bir yıllık aday üyelik sürecinden geçerler. Aday üyeler bütün parti faaliyetlerine katılırlar ve partiye karşı sorumludurlar, aidat öderler ve hücre toplantılarına katılırlar. Ancak katıldıkları hücre toplantılarında oy kullanamazlar, organ sekreteri olamazlar, üst organlara üye veya delege olarak seçilemezler.

V- Köy Komiteleri

13- Tek tek köylerde ya da birbirine yakın köylerde parti faaliyetlerinden sorumlu olarak kurulurlar. En az üç, en çok beş üyeden oluşurlar. Emekçi köylülerle partinin bağını kuran köy hücrelerini oluştururlar. İşlevleri: Partinin propaganda ve ajitasyon çalışmalarını sürdürmek; parti yayınlarını dağıtmak; eğitim çalışmaları yapmak; her yönden sosyal çalışmalar düzenlemek; emekçi köylülerin ekonomik, demokratik siyasi hak ve taleplerini savunmak; partiye yeni üyeler kazanmak ve kendi alanlarında partinin kitlelere öncülük görevlerini yerine getirmektir. Mahalli Komitelere veya İl Komitelerine bağlı olark çalışırlar.

VI- Semt Komiteleri

14- Yoğun sanayi alanlarında veya şehir mahallelerinde kurulurlar. En az üç parti üyesinden oluşurlar. Kendi alanlarındaki tüm parti çalışmalarını sürdürmek, hücrelerin faaliyetlerini yönetmek ve denetlemekten sorumludurlar. İl Komitesine bağlı olarak çalışırlar.

VII- Mahalli Komiteler

15- Kırsal kesimlerde, ilçe ya da bucaklarda kurulurlar. En az üç parti üyesinden oluşurlar. Sorumlu oldukları alanda tüm parti çalışmalarında görevli ve yetkilidirler. İl ya da Bölge Komiteleri`ne bağlı olarak çalışırlar.

VIII- İl Komitesi

16- En az üç parti üyesinden oluşur. Şehir ve kırsal alanları kapsayan geniş alanlarda kurulur. O alandaki tüm parti çalışmalarına rehberlik eder. Yetkili olduğu alandaki bütün parti faaliyetlerinden sorumludur. Bölge Komitesi`ne veya Merkez Komitesi`ne bağlı olarak çalışır.

IX- Bölge Komitesi

17- En az üç parti üyesinden oluşur. Alanlarına giren illerdeki parti faaliyetlerinden sorumludur. Yetki alanındaki İl Komiteleri`ni yönetir ve denetler. Merkez Komitesi`ne bağlı olarak çalışır.

X- Parti Genel Kongresi

18- Parti Genel Kongresi en yüksek parti organıdır. Kural olarak üç yılda bir toplanır. Olağanüstü kongreler, Merkez Komitesi`nin çağrısı veya önceki kongrede temsil edilen parti örgütlerinin en az üçte birinin isteği üzerine toplanır. Genel Kongre`nin toplanmasından en az bir ay önce üyelere haber ve gündem verilir. Tam üyelerin en az yarıdan bir fazlası temsil edildiği zaman Genel Kongre karar alma yetkisine sahiptir. Kongrede temsilin ölçütü, Merkez Komitesi ya da onun örgütlediği Parti Konferansı tarafından saptanır.

19- Parti Genel Kongresinin İşlevleri

a) Merkez Komitesi`nin Kongre`ye sunduğu raporu ve diğer raporları inceler, onaylar ya da reddeder.

b) Parti program ve tüzüğü hakkında karar verir.

c) Partinin genel politikası, taktikleri ve örgütsel sorunları hakkında kararlar alır.

d) Merkez Komitesi`ni gizli oy ve açık sayım yöntemiyle seçer.

20- Parti Genel Kongresi, bütün parti örgütlerinde yapılan ve her parti üyesinin oy hakkını kullandığı seçimlerle belirlenen delegelerden oluşur. Her delege 3`ü geçmemek kaydıyla diğer delegelerin yetkisini üzerine alabilir. Parti Genel Kongresinden altı ay önce partiye kabul edilmemiş örgütler Kongre`ye katılamazlar. Bu durumdaki örgütlerin kongreye katılımı ancak Merkez Komitesi kararıyla olur.

21- Merkez Komitesi üyeleri Parti Genel Kongresinin tabii üyeleridirler. Merkez Komitesi`ne bağlı olarak çalışan Parti Grupları, Özel İhtisas Hücreleri ve tekil görevliler Merkez Komitesi`nin belirlediği sistem dahilinde seçilen delegelerle Parti Genel Kongresinde temsil edilirler.

XI- Merkez Komitesi

22- Merkez Komitesi, Parti Genel Kongresinin iki toplantısı arasındaki dönemde en yetkili parti organıdır. Ülke içinde ve dışında partiyi temsil eder, çeşitli parti organları kurar, partinin bütün siyasi ve örgütsel çalışmalarına öncülük eder. Parti program ve tüzüğüne aykırı hareket eden organları fesheder ya da yeniden oluşturur. Oluşturup atadığı yönetici parti organlarının, ilgili alandaki parti üyelerinin salt çoğunluğu tarafından reddedilmesi halinde sözkonusu organ yöneticilerini yeniler. Parti içi önemli olan bütün girişimleri yönetir. İki kongre arası 5 yılı geçmemek kaydıyla Parti Genel Kongresi`nin zamanını tespit eder, gerekli hazırlıkları yapar.

23- Merkez Komitesi arasında görev dağılımı yaparak Genel Sekreterini ve Sekreteryasını seçer, kendi iç organlarını oluşturur ve çalışmalarını denetler. Yedek üyelerini seçer ya da değiştirir. Gerektiğinde üçte iki oy çoğunluğuna dayanan kararlarla yeni üyeler alabilir ya da ihraç edebilir. Genel Sekreterìn seçimi ve görevden alınması, üçte iki oy çoğunluğu ile alınmış kararlara dayanır. Merkez Komitesi`ne üye alma ve çıkarma kararı bir sonraki Parti Genel Kongresi`nin onayına sunulur.

24- Tüm üye ve yedek üyelerin katıldığı Merkez Komitesi Plenumu en az yılda bir kere toplanır. Merkez Komitesi Plenumu`nda yedek üyeler oy hakkına sahip değildir. Olağanüstü toplantı çağrısı Genel Sekreter tarafından yapılır.

25- Merkez Komitesi, gerektiğinde parti örgütlerinden çağrılan temsilcilerin katıldığı Parti Konferansı düzenler. Konferans kararları Merkez Komitesi tarafından onaylandıktan sonra parti kararı olarak yürürlüğe girer.

XII- Azınlık Özerk Örgütleri

26- Merkez Komitesi, gerekli hallerde parti yapısı içinde ulusal azınlıkların Bölgesel Özerk Örgütlenmelerini oluşturur.

XIII- Parti Maliyesi

27- Partinin temel mali kaynakları; üye ve aday üye aidatlarından, bağışlardan ve çeşitli girişimlerden oluşur.

28- Aidatların oranı, Merkez Komitesi ya da Parti Genel Kongresi tarafından saptanır.

29- Geçerli gerekçe olmadan üç ay boyunca parti aidatını ödemeyen üyeler partiden ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda olan aday üyler, aday üyelikten düşürülür.

XIV- Parti Disiplini

30- Parti tüzüğünün demokratik-merkeziyetçilik ilkelerini ihlâl eden veya devrimci ahlâka aykırı olan davranışlar disiplin suçu sayılır.

31- Parti disiplinini toplu ihlal eden organ üyelerine işledikleri suça göre genel olarak şu cezalar uygulanır; Uyarma, ihtar, görevden geçici veya kesin uzaklaştırma.

32- Parti disiplinini ihlâl eden üyelere işledikleri suçlara göre genel olarak şu cezalar uygulanır: Uyarma, ihtar, yetkilerini alma, organdan düşürme, partiden geçici veya kesin uzaklaştirma.

33- Bir parti üyesinin Partiden uzaklaştırılması için, bağlı bulunduğu organ tarafından alınan karar, Bölge Komitesi`ne, yoksa Merkez Komitesi`ne iletilir. Uzaklaştırma kararı Bölge Komitesi ya da Merkez Komitesi tarafından onaylanınca yürürlüğe girer. Uzaklaştırmaların resmileşmediği süre içinde ilgili üye gerekirse parti çalışmalarından alıkonulur.

34- Partiden atılan üye iki aylık süre içerisinde Kongre dahil parti üst organlarına başvurma hakkına sahiptir.

35-Proletaryanın davasına ihanet edenlerin gereken cezaya çarptırılmaları kararı Merkez Komitesi tarafından verilir.