Çarşamba , Şubat 1 2023
Home / Internasyonel / BİRİNCİ ENTERNASYONAL TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ ENTERNASYONAL TÜZÜĞÜ

Sonradan Birinci Enternasyonal diye anılan Uluslararası İşçi Birliği, 28 Eylül 1864’de Londra’da toplanan uluslararası işçi toplantısında kuruldu.

Birliğin Merkez Konseyi içerisinde yer alan ve fiili örgütleyicisi ve önderi olan Karl Marx tarafından yazılan Kuruluş Çağrısı ile Birliğin Geçici Tüzüğü 27 Ekim 1864’de onaylandı. Geçici Tüzüğe dayandırılarak hazırlanan Genel Tüzük Eylül 1871’de kabul edildi. 1872 Lahey Kongresi’nde Marx ve Engels tarafından kaleme alınan bir madde daha eklendi.

I. Enternasyonal’in 153. kuruluş yıldönümünde Genel Tüzüğün son şeklini yayınlıyoruz.

BİRİNCİ ENTERNASYONAL

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİ

GENEL TÜZÜĞÜ*

İşçi sınıfının kurtuluşunun işçi sınıfının kendi eseri olması gerektiğini; işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin, sınıfsal ayrıcalıklar ve tekeller uğruna değil, eşit haklar ve görevler ve her türlü sınıf egemenliğinin kaldırılması uğruna mücadele demek olduğunu;

Bütün biçimleri içerisindeki köleliğin, her türlü toplumsal sefaletin, zihinsel çöküşün ve siyasal bağımlılığın temelinde çalışanların, iş araçlarını, yani yaşam kaynaklarını tekelinde bulunduranların iktisadi boyunduruğu altına girmelerinin yattığını;

İşçi sınıfının iktisadi kurtuluşunun, bu nedenle, her siyasal hareketin, bir araç olarak, tâbi olması gereken büyük amaç olduğunu;

Bu büyük amacı hedefleyen bütün çabaların, her ülkedeki emeğin farklı bölümleri arasında dayanışmanın eksik oluşu ve değişik ülkelerin işçi sınıfları arasında kardeşçe bir birlik bağının bulunmayışı yüzünden, bugüne dek başarısız kaldığını;

Emeğin kurtuluşunun ne yerel ve ne de ulusal bir sorun olmayıp, modern toplumu içeren bütün ülkeleri kucaklayan ve çözümü en ileri ülkelerin pratik ve teorik işbirliğine dayanan toplumsal bir sorun olduğunu;

İşçi sınıfı hareketinin Avrupa’nın en sanayileşmiş ülkelerinde bugünkü yeniden canlanışının, yeni umutlar doğurmakla birlikte, eski hatalara yeniden düşülmesine karşı ciddi bir uyarı olduğunu ve birbirlerinden hâlâ kopuk olan hareketlerin birleştirilmesini gerektirdiğini;

Göz önünde bulundurarak, bu nedenle kurulmuş bulunan Uluslararası İşçi Birliği:

Bütün derneklerin ve bunlara dahil bireylerin, renk, inanç ya da milliyetlerine bakılmaksızın, hakikati, adaleti ve ahlâkı birbirlerine karşı davranışlarının temeli olarak kabul edeceklerini;

Görevin olmadığı yerde hakkın, hakkın olmadığı yerde görevin bulunamayacağını kabul ettiğini,

İlân eder.

Aşağıdaki tüzük, işte bu anlayışla hazırlanmıştır.

1. Bu Birlik, değişik ülkelerde bulunan ve aynı amaca, yani işçi sınıfının korunması, ilerlemesi ve tamamıyla kurtulması amacına sahip işçi dernekleri arasında merkezi bir iletişim aracı ve işbirliği sağlamak üzere kurulmuştur.

2. Derneğin adı, ”Uluslararası İşçi Birliği”dir.

3. Her yıl Birliğin şubelerinin delegelerinden oluşan bir Genel İşçi Kongresi toplanır. Bu Kongre, işçi sınıfının ortak özlemlerini dile getirir. Uluslararası Birliğin başarılı biçimde çalışması için gerekli önlemleri alır ve Birliğin Genel Konseyini atar.

4. Her Kongre, bir sonraki Kongrenin toplanma zamanını ve yerini saptar. Delegeler, herhangi özel bir çağrı olmaksızın, belirtilen zamanda ve yerde toplanırlar. Genel Konsey, gerektiğinde, toplantının yerini değiştirebilir, ama zamanını erteleme yetkisi yoktur. Kongre, her yıl, Genel Konseyin bulunacağı yeri saptar ve üyelerini seçer. Bu biçimde seçilen Genel Konsey, üye sayısına yeni eklemeler yapma yetkisine sahiptir.

Genel Kongre, yıllık toplantılarında, Genel Konseyin yıllık işlemleri konusunda resmi bir rapor alır. Genel Konsey, ivedi durumlarda, Genel Kongreyi olağan yıllık süresinden önce toplantıya çağırabilir.

5. Genel Konsey, değişik ülkelerin Uluslararası Birlik içinde temsil olunan işçilerinden oluşur. Kendi üyeleri arasından bir sayman, bir genel sekreter, her ülke için bir sekreter, vb. gibi, işleri yürütmek üzere gerekli görevlileri seçer.

6. Bir ülkenin işçilerinin, kendi sınıflarının öteki bütün ülkelerdeki hareketlerinden sürekli haberdar edilmeleri; Avrupa’nın değişik ülkelerindeki toplumsal durum araştırmalarının aynı anda ve ortak bir yönetim altında yapılması; bir dernekte tartışılan ve herkesi ilgilendiren sorunların ötekiler tarafından da ele alınması; ivedi pratik adımların atılması gerektiğinde – örneğin uluslararası anlaşmazlıklar durumunda olduğu gibi – birleşik derneklerin eylemlerinin zamandaş ve uyumlu olması için, Genel Konsey, Birliğin farklı ulusal ve yerel grupları arasında bir Uluslararası Ajans kurar. Uygun görülen her durumda, Genel Konsey, farklı ulusal ve yerel derneklere önerilerde bulunur. Haberleşmeyi kolaylaştırmak için, Genel Konsey, düzenli aralıklarla raporlar yayınlar.

7. Her ülkedeki işçi sınıfı hareketinin başarısı, birlik ve dayanışmanın gücü dışında başka bir şeyle sağlanamayacağından; öte yandan ise, Uluslararası Genel Konseyin yararlı olması, büyük çapta, ister işçi derneklerinin birkaç ulusal merkezindeki koşullara, ister çok sayıdaki küçük ve birbirlerinden kopuk yerel derneklerdeki koşullara bağlı bulunmak zorunda olduğundan, Uluslararası Birliğin üyeleri, kendi ülkelerindeki birbirlerinden kopuk işçi derneklerini merkezi ulusal organlar tarafından temsil edilen ulusal örgütler halinde birleştirmek için bütün güçlerini kullanırlar. Ama açıktır ki, bu kuralın uygulanması, her ülkenin özgül yasalarına bağlıdır ve Genel Konsey ile doğrudan haberleşme olanağı, yasal engeller dışında, hiçbir bağımsız yerel derneğe kapalı tutulamaz.

7. a** Proletarya, mülk sahibi sınıfların kollektif gücüne karşı mücadelesinde, ancak mülk sahibi sınıflar tarafından kurulmuş eski partiler karşısında ayrı bir siyasal parti haline gelirse, bir sınıf olarak davranabilir.
Proletaryanın siyasal bir parti haline gelmesi, toplumsal devrimin ve onun nihai hedefinin, sınıfların kaldırılmasının, zaferinin güvence altına alınması için vazgeçilmezdir.

İşçi sınıfının, iktisadi mücadele ile zaten sağlanmış olan güçbirliği, bu sınıfın elinde, kendisini sömürenlerin siyasal iktidarına karşı mücadelesinde de bir manivela olmalıdır.

Toprak ve sermaye beyleri, iktisadi tekellerini savunmak ve sürdürmek ve emeği köleleştirmek için, hep siyasal ayrıcalıklarından yararlandıklarına göre, proletaryanın büyük görevi siyasal iktidarı ele geçirmek olmaktadır.

8. Her kesim, Genel Konsey ile haberleşmek üzere, kendi sekreterini atama hakkına sahiptir.

9. Uluslararası İşçi Birliğinin ilkelerini kabul eden ve savunan herkes üye olabilir. Her şube, kabul ettiği üyelerin sağlamlığından sorumludur.

10. Uluslararası Birliğin her üyesi yerleşim yerini bir ülkeden ötekine taşıdığında, Uluslararası Birliğin kardeşçe desteğini görür.

11. Uluslararası Birliğe katılan işçi dernekleri, birbirlerine ebedi kardeşçe işbirliği bağlarıyla bağlanmış olsalar da, var olan örgütlerini muhafaza ederler.

12. Hazır bulunan delegelerin üçte ikisinin değişiklikten yana olması koşuluyla, her Kongre, bu tüzüğü değiştirebilir.

13. Bu tüzükte belirtilmeyen bütün noktalar, her Kongrenin gözden geçirmesine açık olan özel yönetmeliklerle tamamlanır.

* Marx – Engels, Seçme Yapıtlar, Sol Yayınları’ndan alınmıştır.

** 1872 tarihli Lahey Kongresi Kararı ile Genel Tüzüğe eklenmesi kararlaştırılmıştır.

Bölüme ait diğer yazılardan!

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM !

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM ! Sömürgeci Türk devletinin …