Home / Güncel / HALKIMIZA!

HALKIMIZA!

HALKIMIZA!

Partiya Komünist a Kürdistan (KKP) 10. Kongresini başarıyla topladı!

Partımizin 10. Kongresini selamlıyoruz…

Dünya yeniden paylaşılıyor. Emperyalist kapitalist sistem derin bir bunalım yaşıyor. Bu bunalımın aşılması için dünya paylaşımı gündemdedir. SSCB ve sosyalist sistemin çökmesinden sonra emperyalist sistem SSCB ve sosyalist sistemden boşalan alanları kendi egemenliğine katmak için “yeni dünya düzeni” projesiyle harekete geçti. Emperyalist blokun liderliğin yapan ABD, SSCB’nin nüfuz alanında olan ülkelere çeşitli bahaneler müdahale etti. Özellikle Ortadoğu’da benimsemediği iktidarlara yöneldi. Bunun için iç kışkırtmalar ve bir çok entrika ile iç savaşlar çıkarttı. Kendi örgütlediği ve finanse ettiği güçlerle bazen direkt bazen endirekt savaşların içinde oldu. Dünya adeta bir savaş alanına dönüştü. Aslında yürürlükte bir üçüncü dünya savaşı var.

Sosyalist blokun yıkılmasıyla, Dünya Komünist partileri ve sosyalist hareketleri ağır darbeler yedi ve gerileme sürecine girdiler. Sosyalist ve komünist güçler yeni sürece uygun politikalar üretmenin, yoğun çabası içerisindeler.

Dünyadaki bu gelişmeler Bölgemizi de derinden etkilemiştir. Denebilir ki bu değişimin ağır yükünü bizim bölgemiz çekiyor. Bunalımı, savaşı en derin ve en şiddetli bölgemiz yaşıyor. Ortadoğu dünyada gelişen savaşın merkezi üssüdür. Sosyo ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik bağlamda önemli bir alandır. Zengin petrolar kaynakları, diğer yer üstü ve yeraltı zenginlikleri ile emperyalistlerin iştahını kabartan bir coğrafya. Sosyalist sistem döneminde mevcut durumdan yararlanan ve kısmı bağımsız devletler olan alanlara emperyalist müdahaleler gelişti. Bu yeni dünya düzeni denilen işgal hareketleri bölgede yeni dünya düzensizliğine iklim yarattı ve halklar birbirlerine düşmanlaştırdı.

Emperyalizmin bölgeye üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye çalışması, bölgede Kürd ulusal demokratik mücadelesine bazı avantajlar sağlamıştır. Güneyde Özerk bir durumun oluşmasına ve Rojava’da bir oluşumun yaratılmasına emperyalistler müdahale kaynaklık etti. Ne var ki, emperyalistler çıkarları sözkonusu olunca demokrasi ve özgürlük gibi talepleri ayaklar altına alır. Bu sürecin Kürd halkı açısında olumlu ilerlemesine ne kadar izin verir, belirsizdir. Emperyalistler bu süreci görüldüğü kadarıyla kendi çıkarlarlarına göre yönlendirmektedir. Buna rağmen Kürtler için bir avantaj olarak kabul edilebilinir. Malesef bölgede ayakta kalabilmek ve yaşamı idame ettirmek emperyalistlerin inisiyatifine kalmıştır. Bu durumu tersine çevirmek için sosyalist güçlerin ve bölge halklarının güçlü bir örgütlenmeye ve uzun soluklu mücadeleye ihtiyaçları vardır.

Dünyadaki bu gelişmeler Türk egemen güçlerini emperyalizmin yanındaki konumunu daha da güçlendirmiştir ve dünyadaki karşı devrimci rüzgarları arkasına alarak gericilikte daha da pervasızlaşmıştır. 12 Eylül Faşist Askeri darbe ile ülkede gelişen devrimci demokratik ve Kürt ulusal muhalefetini ezmeyi önemli oranda başardı. Ancak dünyadaki olumsuz duruma rağmen Kürt ulusal demokratik hareketi önemli bir hamle yaptı. Sosyalist sistemin çöküşüne rağmen ulusal mücadele gelişti ve önemli mevziler kazandı. Bölgede önemli bir güç oldu. Türk sömürgeciler, devrimci ulusal hareketi yok etmek için bütün olanaklarını seferber etti. Ekonomik olarak savaşın ağır yüküne rağmen bu sömürgeci ve işgalcı politikasından taviz vermedi. Mevcut gerici durumu arkasına alarak katliamcı politikasını sürdürdü. Devlet olanaklarını kullanarak uluslararası güçlerin desteğini kazanmaya çalışıtı. Tüm olanaklarını ve gücünü Kürdistan halkını tarih sahnesinde kaldırmaya yoğunlaştırdı. Sömürgeci faşist devlet, en gerici, en katliamcı dönemini AKP/MHP ittifakıyla oluşturmuşdur

Türkiye devrimci hareketi bu gerici ve ırkçı politik iklimde nefes alamakta zorlanmaktadır. Faşist sömürgeci sistemin varoluşundan beri devrim ve sosyalizm adına hareket edenler, Kemalizmin etkisinde ve onun sol versiyonu rolünü üstlenmiş sosyal şöven bir karakterden kurtulamıyor. Gerçek olan şu , bu süreç sosyal şöven yaklaşımlarla atlatılamaz. Kürdistan kurtulmadan Türkiye devrimci hareketi gelişemez. Doğru olan enternasyonalist bir yaklaşımla mücadele etmek ve Kürt halkının devrimci demokratik ulusal taleplerini desteklemektir. Türkiye sosyalist mücadelesine ivme kazandıracak olan politik yaklaşım ve anlayış budur..

TC kuruluşundan bu yana misaki milli sınırları içindeki halkları asimle ederek bir Türk ulusu yaratma çabasındadır. Bu proje önemli oranda gerçekleşmiş olsa da, Kürtlerin direnişine takıldı. Sömürgecilerin işaret ettiği gibi 38. ayaklanma bastırıldı ama 39. Ayaklanma başlarına bela oldu. Kürdistan Özgürlük hareketi önemli bir direniş ve başarı sergiledi. Ulusal ve uluslararası alanda önemli mevziler kazandı. Devlet bazında olmasa da bu kazanımlar; dünya kamuoyunda önemli düzeyde ilgi görmektedir. Ne var ki, sömürgeciler tüm devlet olanaklarını kullanarak özgürlük hareketini bitirmek veya etkisizleştirmek çabasındadır. Dünya gerici güçlerin desteğiyle son yıllarda özgürlük hareketine ağır darbeler vurdu. Güney Kürdistan Federe devletinin egemenliğini hiçe sayarak operasyonlar yapmaktadır. Bu pervasız katliamcı politikası uluslararası devletler hukukunu hiçe sayarak yapılmaktadır. Emperyalistler bu yasadışı davranışlara çıkarları gereği sessiz kalmaktadır ve Onay vermektedir. Rojava’daki oluşumu ortada kaldırmak için tüm olanaklarını sefer etmektedir. Türkiye’de bu sömürgeci işgal ve katliama dur diyecek bir devrimci muhalefet ne yazık ki yoktur.

Kürdistan sosyalistleri, ulusal güçleri bu konuda üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bu süreçe ancak gerçek sosyalist ve yurtseverlerin öncülüğü ile aşılabilinir…

Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan devrimini hedef alır, Reforumları devrim mücadelesinin yan kazanımları olarak kabul eder.

Halkımızın özgürlük mücadelesi tarihsel geçmişe sahiptir. Halkımızın Özgürlük mücadelesini sosyalizm mücadelesiyle bütünlüklü yürütür. Kürdistan halkının özgürlük mücadelesi sosyalist Kürdistan’nı inşa mücadelesiyle eşdeğerdir. Partimizin temel hedefi demokratik bağımsız sosyalist ve özgür Kürdistand’dır.

Ülkemiz sömürgeleştirilmiş ve ilhak edilmiş ezilen ulus konumundadır. Ezilen ulus olmasından kaynaklıklı özgürlük mücadelesi demokratik hak ve özgürlük ağırlıklıdır. Kürdistana statü, anadilde eğitim, Kürtçe serbestisi, yerel yönetimler özerkliği, acil demokratik taleplerini temelini oluşturyor. Emek sermaye çelişkisi temel çelişkidir. Kapitalizmin Kürdistan da yaygın sömürü çarkının temelini oluşturur. Başta Kürdistan işçi sınıfının örgütlenme ve sendikal mücadelesi demokratik bir haktır. Demokratik olan bu hak Kürdistan İşçi sınıfına bir hak olarak görülmemiştir. Sınıf çelişkisinden doğan en ufak bir hak iktisat dışı yöntemlerle bastırılıyor. Dolayısıyla başta Kürdistan İşçi sınıfı ve emekçi halkımız Sömürgeci rejime karşı mücadelesini örgütlü bir tarzda sürdürmeleri komünist partisi yönlendiriciliğinde olması zorunluluktur. Kürdistan komünist partisi bu yönlendiriciliğe tarihsel geçmişiyle aday olduğunu 10. Kongre de belirtmiştir.

Kürt ve Kürdistan sorunu uluslararası bir sorun olarak dünya işçi sınıfı ve emekçi halkların karşısında durmaktır. Bir başka acıdan bakıldığı zaman Kürdistan uluslararası bir sömürgedir. Halkımızın uluslararası sömürge boyunduruğundan kurtulmasının tek yolu halkımızın ulusal birliğini sağlamaktan ve dünya haklarıyla güçlü enternasyonal dayanışmayı örgütlemekten geçer. 10. Kongre bu yönde önemli kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda Kürt ve Kürdistan sorununa komünist bakış acısını güçlendirmek için politik anlamda ayrı bir komünist kanalın açılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Halkımızın mücadelesi her düzeyde sürmektedir. Gerek ulusal düzlemde ve gerekse uluslararası alanda önemli örgütsel değerler yaratmıştır. Ulusal düzlemde her türlü anti demokratik iktisat dışı baskılara karşın demokratik mevzilerde ki örgütlü yanını güçlendirmeye çalışarak Kürt sorununa demokratik çözümler üretmek noktasında önemli demokratik kazanımlar elde etmiştir. Sömürgeci Faşist Türk devleti güvenlikci politikalar ile halkımızın yıllardır sürdürdüğü demokratik yürüyüşünü baltalamak için her türlü yöntemlere başvurarak bastırmaya çalışıyor. 10. Kongremiz halkımızın demokratik mücadelesini selamlıyor.

Halkımızın, devrimci kavgasını üstlenen partimiz her türlü mücadele araçlarını kullanır. Meşru yasal zeminler mücadelemizin önemli bir parcasıdır. 10 kongremiz bu alandaki örgütlü yanımızı güçlendirmenin altını çizmiştir.

Kürdistan halkı ve Kürt kadınları gerek ulusal alanda gerekse uluslararası zeminlerde tarih yazmaya devam ediyor. Kadınsız devrimin olmayacağın Rojava‘da dostlarına ve düşmanlarına gösterdi. Doğu Kürdistan’da jina Armin‘nin İran molla rejimine karşı başkaldırışı İran sınırlarını aşarak uluslararası bir boyut, Jin Jiyan Azadi şiari Kürdistan‘lı kadınların dünyaya halklarına kazandırılmış bir şiar olmuştur. Başta Kürdistan‘da kazanılan tüm kazanımları ve özellikle Rojava devrimini 10. Kongremiz bir kez daha selamlıyor. Devrimde ve toplumsal yaşamda kadının yerini ve önemini bir kez daha dünya halklarının gündemine getiriyor.

Kürdistan gençliği Kürdistan devriminin lokomotif olmaya devam ediyor. Partimizin temel amaçlarından biri Kürdistan Komünist Gençliğini yaratmak ve onların çalışmalarını örgütlü bir düzeye getirmektir. Gençlik gelecek ve gelecek sosyalist Kürdistan şiari partimizin mücadelesinde temel bir hat olarak var olacaktır. Kürdistan komünist gençliğinin yürüyüşünü selamlayan 10. Kongremiz kendini bu alanda yeniden yaratacaktır.

KKP, Kürdistan aydınlarını, fikir emekcilerini, Kürt kimlikleriyle ezen ulusun saflarında mücadele eden devrimcileri, komünistleri kendi ulusunun komünist partisinde mücadele etmeye ve kavgayı bu zeminlerde büyütmeye çağırıyor.  Partimizin eksikleri var. Eksiklerimiz bahanemiz değil tersinden derdimiz. Çözüm yöntemleri Kürdistan Komünist Partisine ses olmak ve sesine güç olmaktır. Başta ezen ulus devrimci saflarında mücadele eden devrimcilere ve tekil bağımsız devrimci ve komünist bireylere çağrımız ve davetimiz var, safları sıklaştıralım ve sömürgeci Türk devletine karşı mücadeleyi Komünist bir perspektifte büyütelim. Gün komünist safları güçlendirme günüdür.

10. Kongremiz tarihi bir evrede toplanmış ve başarılı bir çalışma yapmıştır. Şimdi kongrede alınan kararları yaşama geçirme ve yaşam ile kopmaz bağlar kurma zamanıdır. Başarılarımız halkımızdan aldığımız güçtür. Başarısızlığımız kendi eksiklerimizidir. Eksiklerimizi gidermek ve yol almak istiyoruz. Mücadelede ve kavgada özne olmak istiyoruz. Halkımıza olan sözümüzü yerine getirmek için kavgayı büyütmeye ve Kürdistan devrimini sosyalizmle taçlandırmak için tüm yoldaşlarımızı pati saflarında kenetlenmeye çağırıyoruz…

Yaşasın, Özgür, demokratik Sosyalist kürdistan!

Yaşasın Partiya Komünist a Kurdistan

Yaşasın Sosyalizm!

Partiya Komünist a Kürdistan (KKP)

Merkez Komitesi

3 Haziran 2023

Bölüme ait diğer yazılardan!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus …