Home / Güncel / PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

PARTİ PROGRAMINA EK; GÜNCEL ASGARİ PROGRAMI!

KKP, 10. Kongresininde Acil Demokratik Talepler programı kabul edildi.

PARTİ PROGRAMINA EK: GÜNCEL ASGARİ PROGRAM

KKP; ulusal sorunda elde edilecek reformcu kazanımları kurtuluşa giden yolda edinilmiş mevziler sayar; bunların kesin çözüm yerine konmasını reddeder; yakın politik hedefini gerçekleştirmek için içeriği şartlara göre her KKP kongresinde güncellenecek olan ek asgari program uğruna mücadele eder.

Asgari program, Kürdistan’da ulusal sorunun çözülmesini sağlamaz; ulusal sorunun kesin çözümü parti temel programı doğrultusunda gerçekleşecektir.

Asgari program, partimizin öteki devrimci, demokratik güçlerle yapacağı güç ve eylem birlikleri için de klavuz niteliğindedir. Bu programda yer alan taleplerin tümü ya da bir kısmını içeren güç ve eylem birliklerine katılmakta her örgütümüz yetki sahibidir.

GENEL GÜNCEL TALEPLER

I- SİYASİ

1- TC Anayasası, 12 Eylül faşist rejiminin düzenlediği faşist bir Anayasa’dır; yapılan düzenlemeler bu Anayasa’yı daha da faşistleştirmiştir. Yürürlüğe sokulan başkanlık sistemi faşist diktatörlük rejimidir. Faşist diktatörlüğün yıkılması ve mevcut TC Anayasası’nın  iptali ve demokratik ilkeler temelinde yeni bir anayasanın yapılması halkımızın olduğu kadar, Türk ve öteki halkların, işçi ve emekçilerin acil talebidir. Tüm halkların her bakımdan eşitliğini, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alan; Kürdistan’ın federal statüde tüzel kişiliğini kabul eden yeni bir demokratik Anayasa bu bakımdan da ertelenmez bir gereksinmedir.

Asgari programımızın temel hedefi mevcut faşist rejimin yıkılması, Türkiye’nin tam ve gerçek demokratikleştirilmesi ve Kürdistan’ın federal siyasi statü kazanmasıdır. Bu temelde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kürdistan’ın ve Kürt ulusunun varlığını ve doğal haklarını tanıyan bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu Anayasa’da Kürdistan’a federasyon statüsü ve Kürdistan’ın kendi iç idari yapısını istediği gibi (federatif, özerk ya da üniter temelde) düzenleme hakkı Kürdistan halklarına tanınmalıdır. Kürdistan’ın kendi Anayasası’nı yapma ve yasama ve hükümet atama yetkilerine sahip parlamentosunu oluşturma hakkı da bu Anayasada güvence altına alınmalıdır. Yeni TC Anayasası Türkiye’de ve Kürdistan’da yaşayan öteki halkların da kimliğini, varlığını ve haklarını tanımalıdır. Orta Anadolu’da yaşayan Kürtler’in yaşadıkları yerler özerk yerel yönetimlerini kurabilmelidir. Yoğun bir Kürt nüfusunun Türkiye kent ve bölgelerine yerleştiği dikkate alınarak Türkiye genelinde yaşayan Kürtlerin ulusal – kültürel kimliklerini geliştirme olanakları sağlanmalıdır. Kürtçe, tüm Türkiye’de ikinci dil olarak tüm çocuklara öğretilmelidir.

2- Aşağıdaki yasal ve siyasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır:

Mevcut  TC Anayasasına göre düzenlenmiş bütün yasaların; en başta Olağanüstü Hal Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve öteki anti demokratik yasaların derhal iptal edilmesi; Yargı ve adalet sisteminin demokratikleştirilmesi; hükümet ve devlet yöneticilerinin yargı bağımsızlığını çiğnemelerini sağlayan tüm düzenlemelerin ve Kanun Hükmünde Kararname çıkarma hak ve yetkisinin kaldırılması;

Türk Ceza Kanunu’nun halkımızın ve işçi sınıfının örgütlenmesi ve mücadelesini suç sayan maddelerinin iptali;

Siyasi partiler yasası, seçim kanunu gibi kanunların demokratik içerikle yeniden düzenlenmesi; seçim barajları ve kısıtlamalarının kaldırılması. Yasal Kürt partileri üzerinde uygulanan yıldırma politikalarına son verilmesi, başta partimiz KKP ve PKK olmak üzere bütün illegal partilerin kendi program ve tüzükleriyle serbestçe örgütlenmeleri ve çalışmalarının önünün açılması. Kürt ve Kürdistan adıyla ve bağımsızlık programıyla parti kurulması önündeki halen mevcut Anayasal ve yasal engellerin kesin olarak iptal edilmesi;

Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası, Devlet Memurları Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunları gibi kanunların iptal edilmesi; bütün hukuk sisteminin uluslararası normlara ve sözleşmelere uygun olarak yeniden düzenlenmesi;

Basın – yayın, toplantı, gösteri, örgütlenme, kültür ve sanat üzerindeki her türlü kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bütün yasaların ve yasal hükümlerin kaldırılması. Bu alanlarda kurulan Kürt ulusal kurumları üzerindeki baskı ve yasaklar ile yıldırma hareketlerinin son bulması. Düşünceleri nedeniyle tutuklanan ve cezalandırılan kadın, genç, politikacı, yazar, gazeteci ve akademisyenlerin koşulsuz serbest bırakılması; uğradıkları maddi manevi zararların ve hak kayıplarının iade edilmesi;

3- Kürdistan’da halkımıza karşı sürdürülen sömürgeci savaşa derhal son verilmesi; savaşan taraflar arasında BM gözetimi altında barış müzakereleri yapılması ve barış sağlanması. Savaş hukuku ihlalerinin araştırılarak savaş suçlularının ağır şekilde cezalandırılması;

Ülkemizde adil ve demokratik gerçek bir barışın yerleşebilmesi için halkımıza karşı sürdürülen savaşın ülkemiz ve halkımız üzerinde yarattığı zarar, kayıp ve tahribatları telafi edecek önlemler alınması; TC hükümeti tarafından Kuzey Kürdistan federal hükümetine  tazminat ödenmesi. Yakılan ormanların, yıkılıp yakılan köy ve ilçelerin  yeniden onarılması, katledilenlerin ailelerine tazminat ödenmesi;

Ülkemizde konuşlandırılmış Özel Asayiş Kolordusu, Özel Harekat Timleri, jandarma ve polisin lağv ve tahliye edilmesi, köy koruculuğunun lağvedilmesi. İllegal paramiliter kuvvetlerin derhal dağıtılması; Türk ordusunun Türkiye’deki kışlalarına çekilmesi, işlevinin sadece dış saldırılara karşı savunma göreviyle sınırlandırılması. Kürdistan’dan geri çekilen TC ordu, jandarma ve polis teşkilatları ve karakollarının yerine Kürdistan federal ordusu ve güvenlik örgütlerinin kurulması; iç güvenlik ve adalet işlevlerinin halkımıza ait kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi; boşalan Türk militer güçlerinin envanter ve donanımlarının oluşturulacak olan federe Kürdistan iç ve dış savunma kuvvetlerine devredilmesi. Zorunlu askerliğin kaldırılması, askerlik hizmetinin kadın ve erkekler için gönüllü bir hizmet haline getirilmesi;

Türk ordusunun diğer Kürdistan parçalarına ve Kuzey Kürdistan’a komşu devletlere karşı provokatif hareketlerine, sınır ötesi hareketlere son verilmesi; Rojava’da ve Başur’da konuşlanmış Türk işgal güçlerinin geri çekilmesi;

Kürdistan’da yürütülen sömürge savaşının parçası olarak işlenen bütün baskı ve şiddet uygulamalarına (nüfusun zorla boşaltılması, talan ve yağma, köy, orman, semt yakma ve yıkma vb.) derhal son verilmesi; zorla boşaltılan köy, mezra ve öteki yerleşim birimleri ahalisinin, politik mülteci, sığınmacı, sürgün veya göçmen olarak Kürdistan’ı terketmek zorunda kalan insanların yer ve yurtlarına güvenlik içinde dönmelerine olanak sağlanması ve yaşamlarını yeniden kurmalarına destek olunması.

4- Coğrafi adlar, yer adları ve kişi ön ve soy adları üzerinde halen devam eden Türkçe dayatmasının yasayla yasaklanması; isimlerin orijinal tarihsel köklerine göre yeniden düzenlenmesi hakkının iade edilmesi;

5- Şartsız bir genel af çıkarılması. İşkencecilerin ve savaş suçlularının yargılanarak cezalandırılması. Ceza ve infaz yasalarının çağdaşlaştırılması. Nezarethane, tutukevi, hapishane ve ıslahevlerinin  insan onuruna yakışır şekilde iyileştirilmesi. F tipi vb. ceza kurumlarının kapatılması, cezaevlerinde tecrit uygulamalarına son verilmesi;

6- Devlet adına suç işleme yetkilerine son verilmesi, yaygın dokunulmazlık uygulamasının kaldırılması ve suç işleyenlerin adil ve açık  yargılanması; işkence ve devlet terörü uygulayan görevlilerin ağır şekilde cezalandırılması;

7- Kürdistan’daki TC idari yapısının  tamamen halk idaremizin organlarına bırakılması; Türk idari sistemi, valilik, kaymakamlık vb. kurumlarının kaldırılması; bunun yerine her ilin seçimle belirlenen özerk parlamentolarınca kurulan yerel hükümetler yönetiminin getirilmesi; ilçe, belde ve köylerin özyönetim esaslarına göre örgütlenmiş tüzel kişiliklerinin tanınması;

8- Alişer, Şeyh Sait, Seyit Rıza ve öteki ulusal önderlerimizin katl ve idam edilmeleri hususunda özür dilenmesi, mezar yerlerinin  gösterilerek mezarlarının yapılması. TC devletinin Koçgiri, Şeyh Sait, Dersim ve Ağrı isyanlarında işlediği soykırımlardaki  suç ve sorumluluğunu kabul etmesi; halkımızdan özür dilemesi. Aynı şekilde Ermeni, Rum ve Süryani soykırımlarını  kabul etmesi, özür dilemesi;

9- Faşist, ırkçı ve dinci devlet anlayışını savunan partilerin kapatılması;

10- Cumartesi annelerinin taleplerinin yerine getirilmesi;

II- İKTİSADİ

Kürdistan’ın tüm yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları Kürdistan’ındır, federal yönetime devr edilmeli; bunlar üzerindeki TC devleti ve özel sektör egemenliğine son verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Kürdistan’da da uygulanan özelleştirme politikalarıyla kapitalistlere devredilen tüm işletmelerin tasarruf ve mülkiyet hakkı federal Kürdistan’ındır; bu tür uygulamalara derhal son verilmeli; ayrıca  kamu kurumlarının siyasi partilere, hükümetteki idarecilere ve çeşitli kişi ve şirketlere peşkeş çekilmesini ve arpalıklara dönüşmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Bu temelde aşağıdaki ekonomik önlemler acilen yerine getirilmelidir:

1- Kürdistan’daki  TC devleti ve özel kapitalist sektör tekelindeki tüm büyük işletmeler, banka ve sigorta şirketleri, petrol tesisleri, enerji santralları, posta hizmetleri ve öteki kitle iletişim kurumları, toplu taşıma araçları ve ulaşım yolları, TC’nin hazine malı sayılan yaylalar, meralar, otlaklar, parklar, orman ve korular, ırmaklar, kanallar, tüneller, göller ve barajlar üzerindeki mülkiyet ve tasarruf haklarının  Kürdistan federasyonu ile merkezi idare arasında yeniden yapılandırılması; OYAK gibi ordu- sanayi- finans komplexlerinin Kürdistan’daki uzantılarının kamu yararına müsadere edilmesi;

2- Kürdistan’a pozitif ayrımcılık temelinde Kürdistan federal bütçesi, maliyesi oluşturulması; Kürdistan federasyonunun  kendi vergilerini kendisi toplaması. Vergilerin merkezi bütçeye yollanacak kısmının makul seviyede tutulması ve ayrıca büyük yatırımlar için merkezi bütçeden destek garantisinin teminat altına alınması;

3- Bütün büyük toprak mülkiyetinin, tarım araç ve gereçlerinin,  ağır iş makinalarının Kürdistan federasyonu tarafından müsadere edilmesi ve millileştirilmesi; uygun olanlarının kamulaştırılması; diğerlerinin belediyelere, kooperatiflere ya da tasarruf ve kullanma biçimlerini kendileri belirleyecek olan köy ve mahalle meclislerinin yönetim ve denetimine verilmesi. Bütün büyük sürü sahiplerinin mal ve otlaklarının, büyük besicilik ve mandıracılığın da aynı işleme tabi tutulması;

III- ÇALIŞMA HAYATI

1- Çalışma temel bir haktır. Herkese kamu yaşamına katılmanın bir gereği olan iş bulma, mesleki yetkinleşme ve iş değiştirme olanakları sağlanmak zorundadır. Bu alandaki önlemlerin başlıcaları: İş güvenliğinin teminat altında olması, iş hastalıkları ve iş kazalarına karşı her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alınması; kamu denetimine verilecek iş hastalıkları ve iş kazaları sigortası , işsizlik sigortası ve hastalık sigortası, emeklilik sigortası gibi sigorta hizmetlerinin  yaygınlaştırılması. İşsizlere, çalışamayacak ölçüde engellilere ve emeklilere asgari geçim ücreti ödenmesi. Engellilerin, eski mahkumların, yetimhanelerden ayrılan gençlerin çalışma yaşamına dahil edilmesi için özel önlemler alınması. Tüm işletmelerde zorunlu iş güvenliği tedbirleri alınması, uymayanların şiddetle cezalandırılması. Ucuz ve kaçak işçi çalıştırma, evlerde ve bürolarda yerli ve yabancı köle çalıştırma, kadınları seks köleliğine zorlama gibi davranışların şiddetle cezalandırılması;

2- SSK ve emeklilik yasaları, iş kanunları ve iş mahkemelerinin çalışanlar lehine yeniden düzenlenmesi. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun işçi temsilcilerinin yönetim ve denetimine bırakılması; iş yaşamını ilgilendiren her alanda sendikaların ve işçilerin söz, denetim ve yönetim hakkına sahip olması;

3- İnşaat, tarım, taşımacılık, hizmet ve imalat sektörlerindeki geçici ve mevsimlik işçiler üzerindeki ağır sömürüyü, sözleşmesiz, sigortasız ve sendikasız işçi çalıştırmayı önleyici tedbirler alınması;

4- 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasaklanması; çocuk emeği sömürüsünün ve her türlü çocuk istismarının ağır şekilde cezalandırılması. 16 yaş üstü çocukların meslek veya çıraklık eğitimi koşullarının iyileştirilmesi;

5- Asgari ücretlerin  günün koşullarına uygun, işçilerin ve öteki çalışanların ailelerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması; işçi temsilcilerinin etkin yer aldığı komisyonlarca belirlenmesi ve vergi dışı tutulması;

6- İş gününün her yerde azami 8 saat, iş haftasının 5 gün, çalışma süresinin haftada azami 40 saat olarak sınırlandırılması; bu konuda yapılan ve yapılacak olan düzenlemelere sıkı riayet edilmesi. Ağır ve sağlığa zararlı işlerde ücretlerin  yüksek tutulması. Fazla mesainin yasaklanması.  Tüm işçilere ücret kesintisi yapmadan senede en az bir aylık ücretli tatil yapma imkanı sağlanması. Bayram ve yılbaşı ikramiyeleri ve kıdem tazminatları haklarının korunması. Toplu tensikatların ve tek tek işten atmaların iş güvenliği kapsamında yasaklanması. Taşeronlaştırma vb. uygulamalarına son verilmesi;

7- Politik nedenlerle iş ve görevlerinden atılan KHK mağdurlarının ve öteki kamu görevlilerinin görevleri  ve özlük haklarının iade edilmesi. Güvenlik soruşturmalarının kaldırılması. Uğradıkları maddi – manevi zararların karşılanması;

IV- SOSYAL EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT

1- Büyük sermayenin baskılarına karşı kır ve kent küçük üreticilerinin, esnaf ve zenaatkarların, orta köylülüğün, şoförler ve öteki serbest meslek çalışanlarının destekleme önlemleriyle korunması. Bu kesimlerin devlete, bankalara, aracı, tefeci ve tüccarlara olan borçlarının iptal edilmesi. Yeterli araç gereç ve kredilerden yararlanmalarının sağlanması; tarımın desteklenmesi, emekçi köylülük yararına fiyat uygulamasının getirilmesi;

2- Tefecilik, faizcilik, din ticareti, falcılık, büyücülük, dilencilik, fuhuş, arsa spekülasyonu ve emlakçılık, tahsilatçılık, her türlü mafya ve asalaklığın önlenmesi;

3- Memur statüsünün kaldırılması. Memurlar, polisler, subaylar, askerler, gardiyanlar, bekçiler, müstahdemler vb. hepsinin işçi statüsünde değerlendirilmesi; sendikal ve politik örgütlenmeleri üzerindeki yasak veya kısıtlamaların tamamen kaldırılması. Yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ücret ve sosyal haklarının iyileştirilmesi;

4- Emekli ve bakıma muhtaçların, serbest bırakılan politik tutsakların, eski gerillaların, savaş ve işkence kurbanlarının, katledilen yurtsever şehitlerin geride kalan ailelerinin sağlık, eğitim, geçim ve iş imkanlarıyla diğer sosyal ihtiyaçlarının devletçe karşılanması;

5- Kimsesiz durumdaki engelli, yaşlı, dul ve yetimlerin; çalışamayacak derecede beden ve ruh sağlığı bozuk yurttaşların bakım ve korunmalarının devletçe sağlanması. Bu durumdakiler için özel sığınma evleri, huzur evleri ve yurtların yaygınlaştırılması. Gündelik yaşamda engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak tedbirler alınması, yollar, kaldırımlar, asansörler, merdivenler, taşıma araçları vb.’in engellilere göre düzenlenmesi;

6- Trafik eğitimi ve hizmetlerinin  yaygınlaştırılması ve ucuzlatılması; trafik altyapısının iyileştirilmesi; trafik kurallarının  titizlikle ve tavizsiz uygulanması; modern bir trafik ve ulaşım sistemi oluşturulması; toplu taşıma sisteminin temel alınması;

7- Halkımızın yarısını oluşturan kadınlarımız ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizin temel direğidir. Kadınlarımız sadece sömürgeci egemenlik ve sınıfsal baskıya karşı değil; binlerce yıllık cinsiyetçi baskıya karşı da özgürlük mücadelesi veriyor. Dağda, zindanlarda, alanlarda, her yerde en önde her türlü mücadele içerisinde yer alıyorlar. Kadınsız devrim, kadınsız kurtuluş, kadınsız özgürlük ve sosyalizm olmayacağını derinden kavrayan kadınlarımız daha şimdiden binlerce şehit kadın ordusuyla ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizin altın sayfalarında yer alıyorlar. Partimiz kadınlarımızın mücadelesine ve özerk – bağımsız örgütlenmelerine özel önem ve destek verir; kadınlarımızı partimiz bünyesinde  daha fazla toplamaya, onlara insiyatif vermeye özen gösterir. Kadınlarımızın kuracağı Kürdistan Emekçi Kadınlar Birliği vb. örgütlenmeleri, platform ve insiyatifleri destekler.

Kadınlar üzerindeki kanunlarda ve sosyal yaşamda mevcut olan her türlü şiddet, aşağılama ve baskının yasaklanması ve cezalandırılması; söz ve karar haklarını kısıtlayan töre ve geleneklerin kırılması; fuhuşun önlenmesi; kadınların toplumun ekonomik, siyasal, idari ve kültürel tüm yaşam alanlarındaki yer ve rollerinin yükseltilmesi; eşit işe eşit ücret ilkesinin tavizsiz hayata geçirilmesi; çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrası 3’er ay ücretli izinli ve isterlerse 3 yıl ücretsiz izinli sayılması; işveren tarafından tüm işyerlerinde ve devlet kurumlarında kreş ve çocuk yuvaları kurulması; kadınların emeklilik yaşının 55 yaş üst sınırıyla sınırlandırılması;

8- Kürdistan Çocuk Esirgeme Kurumu’nun oluşturulması; Kürdistan’daki çocuk ıslah evleri ve yetiştirme yurtlarının Kürdistan ulusal kurumlarının denetimine verilmesi; Türkiye ve Kürdistan’daki büyük metropollerde korkunç rakamlara varan ve mafya ve her türlü suç örgütü tarafından istismar edilen sokak çocuklarının korunma altına alınması; Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin eksiksiz uygulanması;

9- Kürdistan Kızılayı’nın desteklenip güçlendirilmesi;

10- Hayvan Hakları’na itina gösterilmesi;

11- Kürdistan turizminin teşvik ve organize edilmesi;

12- Kürdistan kültür ve tarih değerlerinin tahribinin önlenmesi, ağır suç sayılması; Kürdistan müzelerinin; Kürt Dil ve Tarih Kurumları’nın geliştirilmesi; Kürdistan Bilimsel Araştırma Kurumları kurulması;

13- Kürt aydınları, yazar ve sanatçılarının özgür fikir, düşünce ve sanat üretimleri ve örgütlenmelerinin önündeki her türlü engelin kaldırılması; her bakımdan teşviki ve desteklenmesi;

14- Kürdistan bayrağının yasallaştırılması ve protokolde Türk bayrağı ile birlikte kullanılması;

15- Kürdistan doğasının korunması, tahribinin önlenmesi;

16- Kürdistan’daki yatılı bölge okullarının, ayrıcalıklı ve kâr amaçlı derslik ve özel okulların, Kur’an kursları ve İmam – Hatip okullarının ulusal denetim altına alınması; küçük çocuklar ve gençler  üzerinde tarikatçı, ırkçı, faşist, şövenist eğitim kurumlarının ve çalışmalarının yasaklanması; okullarda zorunlu din derslerinin kaldırılması; YÖK yasası gibi gerici – faşist yasa ve yönetmeliklerin kaldırılması; her kademede parasız, sınavsız ve sınırsız eğitim hakkı; ırkçı, şoven, asimilasyoncu eğitime son verilmesi; anadilde eğitim ve öğretim hakkının anayasal güvenceye alınması; İlkokul’dan başlayarak her kademede Kürtçe öğrenimi ve bilgisayarlı, uygulamalı öğrenimin sağlanması; okul yönetim ve disiplin kurullarına öğrencilerin katılımı; okul ve yurtlarda polis ve devlet denetiminin kaldırılması; gerici, faşist, radikal dinci örgütlenmelerin dağıtılması; üniversitelerin özerkleştirilmesi; halk eğitiminin yaygınlaştırılması; okuma – yazma bilmezliğin yok edilmesi;

17- Kürdistanlı kadın ve gençlik örgütlerinin, meslek birliklerinin (mühendisler, tabipler, barolar, öğretmenler vs.) teşvik edilmesi; kendi alanlarındaki yasama çalışmalarına ve idari kurum yönetimlerine katılımlarının sağlanması;

18- Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sosyalleştirilmesi; genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmesi; sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesinin önlenmesi, koruyucu hekimlik sisteminin oluşturulması; sağlık kurumlarının modernizasyonu ve yaygınlaştırılması; sağlık çalışanlarının ekonomik demokratik taleplerinin karşılanması;

19- Ticari spor uygulamasının kaldırılması; amatör kitle sporunun desteklenmesi ve yaygınlaştırılması; spor altyapısının devlet tarafından tesis edilmesi;

20- Yerel yönetimler üzerinde devlet müdahalesine son verilmesi; bunların demokratik bir yapıya kavuşturulması ve üzerlerinde halk denetiminin tesis edilmesi; yetkilerinin artırılması;

21- Gecekondu yıkımlarının durdurulması; kentsel dönüşüm, TOKİ vb. uygulamalarıyla yapılan arsa ve inşaat yağmacılığına son verilmesi; yoksul ve muhtaçlara kullanıma uygun bedava konut sağlanması; konut kooperatifçiliğinin vurgun ve sahtekârlık aracı olmasının önlenmesi; arsa spekülasyonu, emlâkçılık ve müteahitlikte vurgunculuğun önlenmesi; kiracı haklarının güvence altına alınması; konut rantiyesinin önlenmesi;

22-  Kürdistan’da ulusal vergi sistemi oluşturulması; vergi düzeninin çalışanlar ve yerel birimler lehine ıslahı; burjuvazinin vergi kaçakçılığının önlenmesi ve gelire göre yeni bir vergi düzeninin kurulması…

23-  Suriyeli ve öteki mültecilere, yurttaşların sahip olduğu tüm hakların tanınması…

24-  21 Mart Newroz, 1 Mayıs İşçi ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün resmi tatil günleri haline getirilmesi….

Bölüme ait diğer yazılardan!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus …