Home / Parti Yaşamı / FKBDC KURULDU – geçmişten geleceğe kkp / parti arşivinden

FKBDC KURULDU – geçmişten geleceğe kkp / parti arşivinden

__________________________________________
birlik yolu

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN!..
_____________________________________________
Özel Sayı: 26

Haziran 1982
____________________________________________

FKBDC KURULDU

Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi Oluşturuldu

CUNTAYA KARŞI MÜCADELE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRELİM!

Faşist diktatörlüğe karşı, emekçi halklarımızın insanca, onurlu ve özgür bir yaşam uğruna verdikleri mücadelenin örgütlenmesi ve yürütülmesi açısından önemli bir adıma atılmıştır. Türkiye devrimci güçlerinin önemli bir bölümünü temsil eden 9 Parti ve Örgüt biraraya gelerek ”FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK DİRENİŞ CEPHESİ” adıyla faşizme karşı mücadele birliklerini açıkladılar. Katılan örgütler: Dev – Yol, PKK, TEP, SVP, TKEP, THKP – C (Acilciler), İşçinin Sesi, TKP – ML (Partizan), Devrimci Savaş.

Faşizmin zor yoluyla yıkılacağı, kurtuluş yolunun DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ’nden geçtiği, insanlığın yegane kurtuluşunun SOSYALİZM olduğu gerçeğinden hareket eden ve emperyalizme, tekellere ve toprak ağalığına karşı mücadelede temel talepleri de kapsayan bir programa sahip olan FKBDC, Türkiye’deki Türk – Kürt ve ezilen bütün halkların kurtuluşlarının ortak olduğundan hareketle tüm devrimci güçlerin tek bir cephede yer almasını gerçekleştirdi.

Faşist cuntanın sahte ”demokrasi” dayatmalarının gündemde olduğu günümüzde, emekçi halklarımızın gerçek demokrasi uğruna mücadelesinin güçlenmesinde önemli bir adım olan Cephe, aynı zamanda ”Kürt Halkının Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı”nın sağlanmasını da temel bir görev olarak önüne koymuştur.

Emekçi halklarımızın birlik özlemleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olan Anti – Faşist Direniş Cephesi, şimdi halklarımızın örgütlenme ve mücadele özlemlerine cevap vermek durumundadır. Faşizmin kapattığı ve dağıtmaya çalıştığı kitle örgütlerini, bu birikimlere de dayanarak, yeni şartlara uygun olarak örgütlenmesini sağlamak ve bunlar eliyle günlük talepler ve demokrasi uğruna mücadeleyi yükseltmek, bütün bunların kurmaylığını yapmak… İşte CEPHE’nin önünde duran görevler… Bu görevler başarıldığı oranda cephe halk güçlerinin temsilciliği niteliğini geliştirecek, halk güçleri için faşizme bir alternatif haline gelecektir.

Bunun için şimdilik 9 siyasi örgütçe atılmış olan bu adım, CEPHE’nin oluşum süreci açısından önemli bir adımdır. Faşist diktatörlüğe karşı mücadeleyi temel ve zorunlu görev olarak değerlendiren diğer tüm devrimci ve demokrat güçlerin de CEPHE içine çekilmesi önümüzdeki dönemin görevlerindendir. Cephenin gerçekten bir HALK CEPHESİ olması doğrultusunda tüm demokrat unsurları kapsaması ve kitlelerin örgütlenmelerini de sağlamış olması, Cephe’nin ve tüm faşizme karşı mücadele güçlerinin ivedi görevidir.

– CEPHE ÇALIŞMALARINDAN HABERLER –

– Mayıs 1982’de yapılan bir toplantıyla oluşturulan FKBDC, yönetim organlarını da oluşturmuş bulunmaktadır. Cephenin yönetimi için GENEL KOMİTE ve Genel Komite toplantıları arasında cephenin tüm faaliyetlerini yönetmeye ve yürütmeye yetkili yolarak YÜRÜTME KOMİTESİ oluşturulmuştur. Ayrıca devrimci güçlerin yurt dışındaki mücadelelerinin daha düzenli yürütülmesi için CEPHE’nin Ortadoğu ve Avrupa Komiteleri oluşturulmuş ve çalışmalar başlamıştır. FKBDC adına yayınlanan ilk bildiriyle TÜRKİYE ve DÜNYA HALKLARINA, CEPHENİN KURULDUĞU AÇIKLANMIŞTIR.

– Haziran ayı içinde Federal Almanya’da 8 ilde ve Fransa, İsveç’te çeşitli kentlerde ”Türkiye’deki faşist cuntayı protesto” eylemleri ve ”İşkencelerin, idamların durdurulması, siyasi tutuluların serbest bırakılması” kampanyasına ilişkin olarak başlatılan açlık grevleri yaygınlaşarak ve geniş bir kamuoyu oluşturarak sürmektedir.

– Ortadoğu’da ise Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Halkının yanında dövüşen, CEPHE’yi oluşturan güçlere bağlı güçlerin tek bir ”DİRENİŞ BİRLİĞİ” oluşturarak İsrail Siyonizmine karşı savaşta daha örgütlü bir güç olmaları kararlaştırılmıştır.

Bölüme ait diğer yazılardan!

1925 AYAKLANMASI!

1925 AYAKLANMASI!Birinci Pazar paylaşım savaşının son bulmasıyla yeniliğiye uğrayan devletlerin bulunduğu alanlarda çok sayıda ulus …