Cumartesi , Ocak 28 2023
Home / Güncel / KKP 9. KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİ KAMUOYUNA DUYURULUR!

KKP 9. KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİ KAMUOYUNA DUYURULUR!

KAMUOYUNA DUYURULUR
Kürdistan, Türkiye ve Dünya devrimci kamuoyuna duyrulur. Partîya Komûnîst a Kurdistan (KKP) 9. Kongresi
Aralık 2019 sonunda yapıldı ve başarıyla sonuçlandı.
Herhangi bir ajitatif veya propagandif kaygı duymaksızın belirtelim ki; 9. Kongremiz amacına ulaşmıştır. Kongremiz
her bakımdan başarılı olmuş,önüne koyduğu görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Özellikle herhangi bir kongre örgütleyenler, genel olarak da herhangi bir kongreye katılanlar bilirler; her kongrenin
rutinleri vardır: Açılış, yoklama, saygı duruşu, divan seçimi, iç tüzük belirlenmesi, gündemi kararlaştırma, yeni yönetim
organlarını seçme, dilek ve temenniler, kapanış konuşmaları vb.gibi. Yine bilinir, her kongrenin üstlendiği temel bir
görev veya birden çok görevleri vardır.
9.Kongremizin de rutinleri vardı. Bu rutin görevler başarıyla yerine getirildi. Değişmez kongre görevleri arasındaki
yönetim organları seçimlerini öncelikle ve özellikle vurgulamalıyız. İlgili gündem maddesinin görüşülüp tartışılmasının
ardından Merkez Komütesi ve Disiplin Kurulu üyeleri 9. Kongremizde tümden yenilendiler. Eski yönetici yoldaşlarımız
görevlerini yeni seçilen yoldaşlarımıza devrettiler. Bu görev tevir tesliminin bir nedeni Partimizin yeni Tüzük
hükümleriydi. Üç dönem yönetimlerde çalışanlar, hiç olmazsa bir dönem o görevlerden muaf tutuldular. Yeni süreci
yeni kadrolarla sürdürmek anlayışı da kongrede kabul gördü ve bu organ seçimlerine net bir biçimde yansıdı.
Bu Kongre, Partimiz için ayırt edici önemdeydi. Çünkü, 6. 7. ve 8. Kongrelerimiz Partimizi koruma asli görevi ile
karşı karşıya kalmış ve Parti temel belgeleri ( Program ve Tüzük) üzerinde çalışamamıştı. Fakat önceki kongre
delagasyonlarımızca da biliniyordu ki; Parti programımıza liberal ve tamamen yasalcı öğeler sokulmuş, tüzüğümüzün
merkezi yanı iyice merkezileştirilmiş, demokrasi yönü ise adı var kendi yok durumuna indirgenmişti. Tüm bu
programatik ve tüzüksel eksikliklerimiz bir an önce asli niteliğine uygun olarak yeniden düzenlenmeliydi. Özetle, 9.
Kongremiz, uzun zamandır önümüzde duran önemli bir görevi başarıyla yerine getirdi: Parti programımızı ve Parti
tüzüğümüzü elden geçirip yeniledi ve güncelledi.
Program ve Tüzük komisyonumuzun hazırladığı taslaklar Kongre delegasyonu tarafından enine boyuna incelenip
tartışıldı. Doğaldır ki, eklemeler ve çıkarmalar yapıldı. Ortamın ve olanakların el verdiğinin en iyisine ulaşılmaya
çalışıldı. Yoğun, özellikle program taslağı üzerinde sert tartışmalar yaşandı. Yoğun katılımlı tartışmalar çoğunlukla oy
birliğine yakın sonuçlar doğurdu. Salt çoğunlukla onaylanan hiç bir proğram bölümümüz veya tüzük maddemiz olmadı.
Sonuçta Kongremiz, 1990’daki üçüncü kongremizin onayladığı Devrim programını geliştirip güncelledi. Bağımsız,
demokratik ve sosyalist Kürdistan Cumhuriyeti temel hedefli yeni programı onayladı. Fedarasyon yakın hedefli güncel
talepler programını devrim programından ayırdı. Bağımsız birleşik Kürdistan hayalimizin ve komünizm idealimizin
altını özel olarak çizdi. Yani programatik temel ilkeler bakımından hiç bir muğlaklığa yer bırakmayacak bir netlik
sağlandı. Yine programatik olarak sorulabilecek olan NEDEN ve NASIL sorularının en tama yakın cevapları en az
eksikli şekilde formüle edilip onaylandı. Bizim beğenip onayladığımız, devrimci kamuoyunun da beğeneceğini
umduğumuz bir programımız var diyebilmeyi hak ettiğimize inanıyoruz.
Parti tüzüğü hazırlamaya Kongremiz özel bir önem verdi. 9. kongremizde oy birliği ile onaylanan Tüzüğümüz
okunduğunda görülecektir ki, son haliyle tüzüğümüz epeyce yenilikler içermektedir. Bu yeniliklerin en başta geleni
DİSİPLİN KURULU ve DİSİPLİN KURALLARI dır. 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı Siyasi Partiler Yasası’nın
zoruyla ve şeklen oluşturulan yasal partilerin disiplin kurulları sayılmazsa, bizim coğrafyada yasa dışı partilerin disiplin
kurulları ve disiplin yönetmelikleri ya bulunmamaktadır, ya da şeklidir. İlgilenen herkesler bilir: Yasa dışı partilerin
Merkezleri iç hukuk ve iç demokrasi uygulaması bakımlarından geniş yetkilere sahiptirler. Suçlayan, soruşturan, delil
toplayan, delil değerlendiren, savunma ve karar verme yetkilerini kendinde toplayan merkezi işleyişlerin hepimiz
tanığıyızdır. İki kongre arasında sınırsız yetki kullananlar, özellikle ortadoğu coğrafyasında iç demokrasiyi işletmez,
kongreleri asli görevlerini yapmaktan alıkoyabilirler. İşletenler olsa bile, iç demokrasi birilerinin iyi niyetine terk
edilemez. Çoklarımızın bildiği gibi iç hukuk yoksunluğu doğal olarak iç demokrasinin sık sık rafa kaldırılması
sonuçlarını doğurmaktadır. Çünkü sınırları önceden ve net olarak belirlenmiş bir iç hukuk sistemi olmadan parti üye
ve alt örgütlerinin hak ve hukuklarının korunması olanaksızdır. Kısacası biz KKP olarak, 9. Kongremizde oldukça
düzeyli bir iç hukuk sistemi oluşturduk.
Parti tüzüğümüzü yeniden şekillendirirken otuz sekiz yıllık yaşanmışlıklarımızdan fazlasıyla yararlandık. Yeni
Tüzükte Parti üyelerinin ve alt organların hak ve görev dengesi titizlikle gözetildi. Tabanın özerkliği olabildiğince
güçlendirildi. Merkezin olası keyfilikleri hep hesaba katıldı. Kongrelerin görev, yetki ve işlevselliği her türlü
keyfilikten arındırıldı. İlk kez ve yeni örgüt kurulan herhangi bir bölge, alan veya birim hariç, ATAMA SİSTEMİ
Tüzüğümüzden çıkartıldı. Çıkartıldı çünkü, son 20/25 yıl içerisinde atama yetkisi oldukça çok Partimiz aleyhine
kullanıldı. Hatta Parti yıkıcılığının temel dayanağı yapıldı. Partisini yıkım tehlikesinden korumuş Kongre
delagasyonumuz ve partili yoldaşlarımız haklı olarak bu konuda titiz davrandılar.
Biz yeni MK olarak tüm yoldaşlarımızın kılı kırk yaran bu titiz davranışlarını sürdürmelerini istiyoruz. Parti Tüzük ve
Programımızı tekrar tekrar okumalarını önermekteyiz. Haklar ve görevler iyi bilinmeli ki, daha az hatalı bir siyasi ve
örgütsel yaşamı adım adım büyütebilelim. Denetimsiz ve sınırsız güven ortamı insan doğasına aykırıdır. Bu asla
unutulmamalıdır.
Kürdistan, Türkiye, bölge ve dünya devrimci kamuoyundan yeni tüzük ve programımız hakkında görüş ve önerilerini
beklemekteyiz. Gözümüzden ve dikkatimizden kaçan eksikliklerimiz varsa eğer, biline ki, 10. kongremizde
gündemimizde olacaktır.
Yaşasın özgür ve bağımsız Kürdistan.
Yaşasın sosyalizm.
06.01.2020
KKP Merkez Komitesi

Bölüme ait diğer yazılardan!

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM !

KİMYASAL SİLAH KULLANAN FAŞİST TC DEVLETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTELİM ! Sömürgeci Türk devletinin …